Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Xóa nút đầu tiên trong danh sách liên kết có giá trị bằng x?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  8

  Angry Xóa nút đầu tiên trong danh sách liên kết có giá trị bằng x?

  Hàm xóa nút đầu tiên có giá trị bằng x ra khỏi danh sách được trỏ bởi first.
  C Code:
  1.    ds *xoa(ds *first,int y)
  2.     { ds *p,*q;
  3.        p=first;
  4.        q=first;
  5.          while(p->x!=y)   p=p->next;
  6.          while(q->next!=p)  q=q->next;
  7.           q->next=p->next;
  8.         return first;
  9. }

  tui xoá được giữa và cuối nhưng đầu xoá k được.hic
  đã thử nhiếu lần nhưg k đc.mọi ng jup nge.thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  134

  Xóa nút đầu như sau:
  first = first->next;

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  8

  đây là toàn bộ bài của mình.mọi ng xem sai chỗ nào.sửa dùm với.thanks
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<ctype.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. #include<malloc.h>
  6.  
  7. struct ds
  8. {
  9.   int x;
  10.   ds *next;
  11. }*first;
  12. int n;
  13. void nhap()
  14. {int n;
  15. ds *p,*q;
  16. int y;
  17.   first=NULL;
  18.   printf("\n nhap so ptu:");
  19.   scanf("%d",&n);
  20.   for(int i=0;i<n;i++)
  21.     {
  22.       printf("\n a[%d]=",i);
  23.       p=(ds*)calloc(1,sizeof(ds));
  24.       scanf("%d",&p->x);
  25.       p->next=NULL;
  26.       if (first==NULL)
  27.        {
  28.     first=p;
  29.     q=p;
  30.        }
  31.        else
  32.     {
  33.       q->next=p;
  34.       q=p;
  35.     }
  36.      }
  37. }
  38. void hienthi()
  39. { ds *p;
  40.    p=first;
  41.    while(p!=NULL)
  42.      {
  43.        printf(" %d  ",p->x);
  44.        p=p->next;
  45.      }
  46. }
  47. ds *xoa(ds *first,int y)
  48. { ds *p,*q;
  49.   if(first->x==y)
  50.     first=first->next;
  51.     else
  52.     {
  53.       p=first;
  54.       while((p->next->x!=y)&&(p!=NULL)) p=p->next;
  55.        p->next=p->next->next;
  56.     }
  57.  
  58.     printf("\n");
  59.     p=first;
  60.      while(p!=NULL)
  61.      {
  62.        if(p->x!=y)
  63.        p=p->next;
  64.      }
  65.     p=first;
  66.      while(p!=NULL)
  67.      {
  68.        printf(" %d  ",p->x);
  69.        p=p->next;
  70.      }
  71.   return first;
  72. }
  73. void main()
  74. { int y;
  75. ds *q;
  76.   clrscr();
  77.   nhap();
  78.   hienthi();
  79.   printf("\n nhap y=");
  80.   scanf("%d",&y);
  81.   printf("\n danh sach sau khi xoa:",xoa(first,y));
  82.   printf("\n ");
  83.  hienthi();
  84.   getch();
  85. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 04-06-2009 lúc 12:45 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  5

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<ctype.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. #include<malloc.h>
  6.  
  7. struct ds
  8. {
  9.     int x;
  10.     struct ds *next;
  11. }*first;
  12. int n;
  13. void nhap()
  14. {
  15.     int n;
  16.     int i;
  17.     struct ds *p,*q;
  18.     int y;
  19.     first=NULL;
  20.     printf("\n nhap so ptu:");
  21.     scanf("%d",&n);
  22.     for(i=0;i<n;i++)
  23.     {
  24.         printf("\n a[%d]=",i);
  25.         p=(struct ds*)malloc(sizeof(struct ds));
  26.         scanf("%d",&p->x);
  27.         p->next=NULL;
  28.         if (first==NULL)
  29.         {
  30.             first=p;
  31.             q=p;
  32.         }
  33.         else
  34.         {
  35.             q->next=p;
  36.             q=p;
  37.         }
  38.     }
  39. }
  40. void hienthi()
  41. {
  42.     struct ds *p;
  43.     p=first;
  44.     while(p!=NULL)
  45.     {
  46.         printf(" %d ",p->x);
  47.         p=p->next;
  48.     }
  49. }
  50. void xoadau()
  51. {
  52.     struct ds *p;
  53.  
  54.     if(first==NULL)
  55.     {
  56.         printf("Danh sach rong ");
  57.         getch();
  58.         exit(0);
  59.     }
  60.     else
  61.     {
  62.         p = first;
  63.         first = first->next;
  64.         free(p);
  65.     }
  66. }
  67.  
  68. int main()
  69. {
  70.     int y;
  71.     nhap();
  72.     hienthi();
  73.     xoadau();
  74.     printf("Sau khi xoa phan tu dau");
  75.     hienthi();    
  76.     return 0;
  77.     getch();
  78.    
  79. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 04-06-2009 lúc 12:44 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  5

  Hàm xóa một nút bất kỳ có giá trị nhập từ bàn phím :

  C Code:
  1. void delete(int a){
  2.     struct ds * p;
  3.     p= first;
  4.     if(first== NULL){
  5.         printf("Danh sach rong ");
  6.         getch();
  7.         exit(0);
  8.     }
  9.     else if((first->x)==a){
  10.         first = p->next;
  11.         free(p);
  12.         return;
  13.     }
  14.     else{
  15.         struct ds *p,*q;
  16.         p=first;
  17.         q = first->next;
  18.         while(p!=NULL){
  19.             if((q->x)==a){
  20.                 p->next = q->next;
  21.                 free(p);
  22.                 return;
  23.             }
  24.             p=p->next;
  25.             q=q->next;
  26.         }
  27.     }
  28. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lebanhan : 29-05-2009 lúc 09:10 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  8

  Mặc định Xóa nút đầu tiên trong danh sách liên kết có giá trị bằng x?

  bạn k hiểu ý mình rùi.xóa ptu đầu tiên có gtri=x.
  yêu cầu phải sử dug hàm trả về con trỏ.
  bài của mình xóa được,nhưg nếu mình xuất các ptu ra ở hàm main thi sai.
  còn xuất ra ngay trong hàm thì lại đúng.mình k hiểu sai ở đâu.bạn xem lai bài mình nghe..thanks

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  5

  hàm này tớ viết lại như thế này xem có đúng theo ý bạn ko nhe?
  Hàm này xóa nút đầu của danh sách với giá trị nhập vào từ bàn phím(giá trị đúng với giá trị đầu của danh sách )

  C Code:
  1. struct ds * xoa1(struct ds *first, int n){
  2.     struct ds *p;
  3.     p= first;
  4.     if(first == NULL){
  5.         printf("Danh Sach Trong");
  6.         getch();
  7.         exit(0);
  8.     }
  9.     else{
  10.         if(p->x == n){
  11.             first = first->next;
  12.             free(p);
  13.         }
  14.     }
  15.     return (first);
  16. }

  Khi sử dụng hàm này phải gọi :
  first = xoa1(first,y);// với y là giá trị nhập từ bàn phím và là vị trí đầu của danh sách.
  ---------------------VietNam_IT---------------------

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  5

  Đây là code hoàn chỉnh. Có thể xóa bất kỳ nút nào :

  C Code:
  1. /*
  2.  * File:   C.c
  3.  * Author: Admin
  4.  *
  5.  * Created on May 29, 2009, 11:10 PM
  6.  */
  7. #include<stdio.h>
  8. #include<conio.h>
  9. #include<ctype.h>
  10. #include<stdlib.h>
  11. #include<malloc.h>
  12.  
  13. struct ds
  14. {
  15.     int x;
  16.     struct ds *next;
  17. };
  18. struct ds *first;
  19. int n;
  20. void nhap()
  21. {
  22.     int n;
  23.     int i;
  24.     struct ds *p,*q;
  25.     printf("\n nhap so ptu:");
  26.     scanf("%d",&n);
  27.     for(i=0;i<n;i++)
  28.     {
  29.         printf("\n a[%d]=",i);
  30.         p=(struct ds*)malloc(sizeof(struct ds));
  31.         scanf("%d",&p->x);
  32.         p->next=NULL;
  33.         if (first==NULL)
  34.         {
  35.             first=p;
  36.             q=p;
  37.     }
  38.     else
  39.     {
  40.         q->next=p;
  41.         q=p;
  42.     }
  43.     }
  44. }
  45. void hienthi(struct ds *first)
  46. {
  47.     struct ds *p;
  48.  
  49.     p=first;
  50.  
  51.     while(p!=NULL)
  52.     {
  53.     printf(" %d ",p->x);
  54.     p=p->next;
  55.     }
  56. }
  57.  
  58. struct ds * delete(struct ds *first, int n){
  59.     struct ds *p,*q;
  60.     q = first->next;
  61.     p= first;
  62.     if(first == NULL){
  63.     printf("Danh sach rong.");
  64.     getch();
  65.     exit(0);
  66.     }
  67.     else{
  68.     if(p->x == n){
  69.         first = first->next;
  70.         free(p);
  71.         return (first);
  72.     }
  73.     else
  74.     {
  75.        while(p!=NULL)
  76.        {
  77.           if(q->x==n)
  78.           {
  79.          p->next = q->next;
  80.          free(q);
  81.          return (first);
  82.           }
  83.            p=p->next;
  84.            q=q->next;
  85.  
  86.        }
  87.     }
  88.     }
  89.     return (first);
  90. }
  91.  
  92.  
  93. void main()
  94. {
  95.     first = NULL;
  96.     int y;
  97.     clrscr();
  98.     nhap();
  99.     hienthi(first);
  100.     printf("\nNhap so can xoa:");
  101.     scanf("%d",&y);
  102.     first = delete(first,y);
  103.     printf("\nDay con lai la:\n");
  104.     hienthi(first);
  105.  
  106.     getch();
  107.  
  108. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lebanhan : 29-05-2009 lúc 11:10 PM.
  ---------------------VietNam_IT---------------------

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  35

  Mình cũng sử dụng hàm delete với "công thức" đúng theo "chuẩn" như trên. Nhưng khi mình dùng hàm void thì chỉ xóa được các node ở cuối hoặc giữa danh sách??? Chỉ khi chuyển thành hàm có giá trị trả về là con trỏ như trên thì mới xóa được node đầu thôi.Các bạn có thể giải thích giùm mình ko??? Đây làm 2 hàm của mình :
  C Code:
  1. NUT* xoa(NUT *l,char ma[5]){
  2.     NUT *curr=l, *prev=NULL;
  3.     if(curr==NULL){
  4.         printf("\nDanh sach rong!");
  5.         return NULL;
  6.     }
  7.     else{
  8.         while(curr!=NULL&&strcmp(ma,curr->tinh.Ma)){
  9.             prev=curr;
  10.             curr=curr->next;
  11.         }
  12.         if(curr){
  13.             if(prev){
  14.                 prev->next=curr->next;
  15.                 free(curr);
  16.             }
  17.             else{
  18.                 l=l->next;
  19.                 free(curr);
  20.             }
  21.         }
  22.         return l;
  23.  
  24.     }
  25.  
  26. }
  Hàm trên có thể xóa được cả node đầu, giữa hay cuối.


  C Code:
  1. void xoa(NUT *l,char ma[5]){
  2.     NUT *curr=l, *prev=NULL;
  3.     if(curr==NULL){
  4.         printf("\nDanh sach rong!");
  5.     }
  6.     else{
  7.         while(curr!=NULL&&strcmp(ma,curr->tinh.Ma)){
  8.             prev=curr;
  9.             curr=curr->next;
  10.         }
  11.         if(curr){
  12.             if(prev){
  13.                 prev->next=curr->next;
  14.                 free(curr);
  15.             }
  16.             else{
  17.                 l=l->next;
  18.                 free(curr);
  19.             }
  20.         }
  21.  
  22.     }
  23.  
  24. }
  Hàm này lại chỉ xóa được các node ở giữa hoặc cuối???

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Cách xóa các số 0 đầu dãy trong danh sách liên kết
  Gửi bởi platdrag trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 24-09-2013, 04:36 PM
 2. Thêm 1 nút , Xóa 1 nút , Sửa 1 nút, duyệt danh sách theo liên kết phải, theo liên kết trái.
  Gửi bởi dodinhlong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-05-2013, 11:51 AM
 3. Chèn nút trong danh sách liên kiết đơn!!
  Gửi bởi no.1_ctk34 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-10-2011, 10:22 PM
 4. Lập trình C Cách sắp xếp các nút trong danh sách liên kết kép theo yêu cầu?
  Gửi bởi tuant2n trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 20-03-2011, 06:00 PM
 5. Xóa phân số trong danh sách liên kết
  Gửi bởi nhatnha trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 08-12-2010, 10:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn