Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Sắp xếp mảng và xóa phần tử của mảng???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Sắp xếp mảng và xóa phần tử của mảng???

  mình chỉ mới học về For,Do while,If else và mảng 1 chiều !! phần bôi đen là phần mình chưa viết đc,ai giúp mình với
  Bài 1:
  - Nhập số nguyên N (0<N<50)
  - Nhập mảng số nguyên gồm N phần tử (mỗi phần tử yêu cầu chỉ có 1 chữ số)
  - Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.
  - Chèn N vào trong mảng mà không làm thay đổi thứ tự sắp xếp của mảng
  Bài 52
  - Nhập số nguyên N (0<N<10 và N chẵn)
  - Nhập mảng nguyên gồm N phần tử
  - Xoá phần tử đầu tiên trong mảng vừa nhập

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  8

  mình viết mấy hàm sau bạn tham khảo xem

  C Code:
  1. void chen(int a[50],int n,int x)
  2. {
  3. int i=0,j;
  4.    while((a[i]<=x) && (i<n-1)) i++;
  5.    if(i!=n-1)
  6.      for(j=n-1;j>i;a[j--]=a[j-1]);
  7.        a[i]=x;
  8. }
  9.  
  10. void sapxep(int a[50],int n)
  11. {
  12.    int i,j, tam;
  13.    for(i=0;i<n-1;i++)
  14.      for(j=i+1;j<n; j++)
  15.        if (a[i]>a[j])
  16.     {
  17.      tam=a[i];
  18.      a[i]=a[j];
  19.      a[j]=tam;
  20.     }
  21. }
  22.  
  23. void xoa(int a[20],int n)
  24. {
  25.    int i=0;
  26.   for(i=0;i<n;i++)
  27.     a[i]=a[i+1];
  28.   n--;
  29.   printf("\n mang sau khi xoa phan tu dau la:\n");
  30.   hienthi(a,n);
  31. }

  *Vui lòng bọc code vào tag code khi gửi bài viết.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 05-06-2009 lúc 10:17 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  1

  khi chèn hay xóa phần tử của mảng thì chiều dài n sẽ bị thay đổi, ban nên khai báo là int &n

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  56

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. void giam(int a[],int n)
  3. {
  4.     int temp;
  5.     for(int i=0;i<n;i++)
  6.         for(int j=0;j<n-1;j++)
  7.         {
  8.             if(a[j]>a[j+1])
  9.             {
  10.                             temp=a[j];
  11.                 a[j]=a[j+1];
  12.                 a[j+1]=temp;
  13.             }
  14.         }
  15.     for(int k=0;k<n;k++)
  16.     printf("%d ",a[k]);
  17. }
  18. void themso(int *a,int vitri,int so)
  19. {
  20.     a[vitri]=so;  
  21.  
  22. }
  23. void xoa(int a[],int socx,int n)
  24. {
  25.     for(int i=0;i<n;i++)
  26.     {
  27.         if(a[i]!=socx)
  28.         printf("%d ",a[i]);
  29.     }
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.     int a[50],n,so,vitri,scx;
  34.     printf("nhap so phan tu= ");
  35.     scanf("%d",&n);
  36.     for(int i=0;i<n;i++)
  37.     {
  38.         int x;
  39.                 printf("nhap so thu %d= ",i+1);
  40.         scanf("%d",&x);
  41.                 a[i]=x;
  42.     }
  43.     printf("mang dc sap xep theo thu tu giam dan\n");
  44.     giam(a,n);
  45.  
  46.     printf("\nban muon chen so= ");
  47.     scanf("%d",&so);
  48.     for(int z=1;z<2;)
  49.         {
  50.     printf("\nvi tri cua so can chen chay tu (0->%d) ",n);
  51.     scanf("%d",&vitri);
  52.         if(vitri>n)
  53.         {
  54.             printf("ban da nhap sai yeu cau nhap lai\n");
  55.             continue;
  56.         }
  57.     z++;
  58.         }
  59.  
  60.     themso(a,vitri,so);
  61.     printf("\nmang sai khi chen so\n");
  62.         if(vitri<n)
  63.     giam(a,n);
  64.     else
  65.         {
  66.     giam(a,n+1);
  67.     n=n+1;
  68.         }
  69.     printf("\nban muon xoa so may ");
  70.     scanf("%d",&scx);
  71.         printf("\nmang sau khi xoa  ");
  72.         xoa(a,scx,n);
  73.        
  74. }
  đây là bài của mình bạn coi rồi cho ý kiến nha

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  27

  //đây là 2 bài toán trong phần mảng của aptech thì phải

  Bài 1:
  + phân tích bải toán.
  - nhập 0<n<50 : dùng do ...while kiểm tra n nhập vào
  - nhập mảng n phần tử gồm 1 chữ số : mỗi phần tử là -9 --> 9 : kiểm tra quá trình nhập cho phần tử mảng : dùng do...while
  - sắp xếp theo thứ tự tăng dần (chắc dễ rồi)
  - chèn n vào mảng mà không làm thay đổi trật tự
  // 1. trật tự lúc chưa sắp xếp : nếu vậy quá dễ chỉ cần khai báo mảng 51 phần tử và thêm n vào sau cùng
  // 2. chèn N vào mảng khi nó đã dc xếp theo thứ tự tăng dần : làm lại thuật toán sắp xếp theo thứ tự tăng dần, với a[0]...a[n-1] + (a[n] = n);


  Code
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  void main()
  {
  int n,i,j,t,a[51];
  clrscr();
  do
  {
  	printf("Nhap so nguyen 0<n<50: ");
  	scanf("%d",&n);
  } while (n<=0||n>=50);
  // duyet so nhap vao 0<n<10
  for(i=0;i<n;i++)
  	do
  	{
  		printf("\nNhap phan tu a[%d]: ",i);
  		scanf("%d",&a[i]);
  	} while(a[i]<=-10||a[i]>=10);
  //sap xep tang dan
  // khi chen N vao mang ma ko lam thay doi trat tu
  for(i=0,a[n]=n,t=a[0];i<=n;i++)
  	for(j=i+1;j<=n;j++)
  		if(a[j]<a[i])
  			{
  			t=a[i];
  			a[i]=a[j];
  			a[j]=t;
  			}
  for(i=0;i<=n;i++)
  	printf("\t%d",a[i]);
  
  getch();
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  27

  Mặc định Sắp xếp mảng và xóa phần tử của mảng???

  //Bài 2 cũng tương tự

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  void main()
  {
  //nhap 0<N<10 && N chan
  //nhap mang nguyen gom N phan tu
  //xoa phan tu dau tien trong mang vua nhap
  
  int a[10],n,i;
  clrscr();
  
  //nhap n
  do
  {
  	printf("Nhap N (0<N<10) va n chan: ");
  	scanf("%d",&n);
  } while(n<=0 || n>=10 || n%2!=0);
  
  //nhap mang
  for(i=0;i<n;i++)
  	{
  	printf("\nNhap a[%d]: ",i);
  	scanf("%d",&a[i]);
  	}
  printf(" Mang vua nhap la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  	printf("%4d",a[i]);
  // xoa phan tu dau tien trong mang
  for (i=0;i<n-1;i++)
  	{
  	a[i]=a[i+1];
  	}
  n--; /* điều này nói lên mảng vị mất 1 phần tử. mặc dù ta có thể cho in tới n-2 nhưng điều đó không làm rõ ý xóa 1 phần tử mảng */
  
  //hien thi mang sau khi xoa a[0]
  printf("\n Mang sau khi xoa a[0]:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  	printf("%4d",a[i]);
  
  
  getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. xóa các phần tử giống nhau trong mảng chỉ để lại 1 phần tử
  Gửi bởi trungbd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 30
  Bài viết cuối: 12-08-2013, 04:01 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 13-12-2012, 02:54 PM
 3. Bài tập C xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều để lại 1 phần tử
  Gửi bởi ronoa trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-01-2012, 10:46 PM
 4. Kỹ thuật C++0x Xóa không được 1 phần tử bất kì và xóa tại vị trí bất kì trong DSLK
  Gửi bởi datinh_o0o7 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 19-03-2011, 10:24 PM
 5. Thuật toán trên C | Xóa phần tử trong dãy phần tử tăng dần?
  Gửi bởi quangphuit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn