Trang coursera.org có rất nhiều course hay về Algorithm, bạn nào có thời gian và hứng thú thì có thể đang kí, rất hữu ích cho programming contest:

Algorithm Part I
https://www.coursera.org/course/algs4partI

Algorithms: Design and Analysis II
https://www.coursera.org/course/algo2

Linear and Integer Programming
https://www.coursera.org/course/linearprogramming

General Game Playing
https://www.coursera.org/course/ggp

Cryptography II
https://www.coursera.org/course/crypto2

Automata
https://www.coursera.org/course/automata