Em đang làm cái openVPN source tải về ròi mà builb ko được.
Ai đã từng dính tới cái này thì giúp với.
Nó yêu cầu:
Source: http://wippien.com/source.php
You must have VC6 and WTL installed on your system
em làm đúng các bước:
1. Open CxImage project, go to Build>Batch Build->Rebuild All
2. Open EmoticonsSmall project, go to Build>Batch Build->Rebuild All
3. Open EmoticonsBig project, go to Build>Batch Build->Rebuild All
4. Open Wippien, select 'Win32 Debug' and Build->Rebuild All

Nhưng vẫn báo lỗi thư viện và ko bulid được file wippen.exe