Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tổng hợp bài tập C cơ bản.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  0

  Wink Tổng hợp bài tập C cơ bản.

  Nhập xuất dữ liệu

  1. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím độ dài 3 cạnh của 1 tam giác ABC rồi tính diện tích và các đường cao của tam giác.
  Hướng dẫn:
  S = p = (a + b + c) / 2
  2. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím thời gian của một công việc nào đó là N giây. Hãy chuyển đổi và viết ra trên màn hình số thời gian trên dưới dạng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.
  Ví dụ: Cho biết N (giây): 36125
  N = 10 giờ, 2 phút , 5 giây.
  3. Viết chương trình nhập một số nguyên dương N có 2 chữ số từ bàn phím, xuất ra màn hình tổng
  các chữ số của N.
  Ví dụ: Nhập N (có 2 chữ số): 25
  Tổng các chữ số của 25 là 7.

  Câu lệnh lựa chọn

  4. Viết chương trình nhập 4 số nguyên từ bàn phím và xuất ra màn hình giá trị lớn nhất và giá trị
  nhỏ nhất của 4 số đó.
  5. Viết chương trình tính tiền tiêu thụ điện cho khách hàng với yêu cầu sau: Nhập vào họ tên một
  chủ hộ, chỉ số điện kế tháng trước và chỉ số điện kế tháng này rồi tính tiền điện tháng này cho hộ, biết rằng:
  • Mỗi kw trong 150 kw đầu tiên có đơn giá là 450 đ
  • Từ kw thứ 151 đến kw thứ 250 có đơn giá là 600 đ
  • Từ kw thứ 251 trở lên có đơn giá là 800 đ
  6. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím họ tên, điểm trung bình (DTB) của 1 sinh viên rồi xuất
  ra màn hình họ tên, điểm trung bình và phân loại của sinh viên đó, biết rằng tiêu chuẩn phân loại như sau:
  • Kém nếu DTB < 5
  • Trung bình nếu 5  DTB < 7
  • Khá nếu 7  DTB < 9
  • Khá nếu DTB  9
  7. Viết chương trình nhập 1 ký tự từ bàn phím và xuất ra màn hình:
  • Số nếu nó là số
  • Chữ hoa nếu nó là chữ thường
  • Chữ thường nếu nó là chữ hoa
  • Câu “Chào tạm biệt” nếu nó không phải là chữ hay số
  8. Viết chương trình nhập ngày (d), tháng (m), năm (y) từ bàn phím và xuất ra màn hình thứ của ngày đó. Cho biết:
  • Nếu tháng là 1 hoặc 2 thì đước xem là tháng 13 hoặc 14 (tương ứng) của năm trước
  • A=d+2m+3(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400. Lấy A chia cho 7,
  o Nếu số dư bằng 0 thì kết quả là thứ hai
  o Nếu số dư bằng 1 thì kết quả là thứ ba
  o …
  o Nếu số dư bằng 6 thì kết quả là chủ nhật

  Câu lệnh lặp

  9. Viết chương trình tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương M, N với M, N được nhập vào từ bàn phím.
  10. Viết chương trình nhập 1 số nguyên dương N từ bàn phím rồi in các chữ số của N ra màn hình theo thứ tự đảo ngược. Ví dụ: Nhập N = 2564, in ra 4652.
  11. Viết chương trình kiểm tra số tự nhiên N được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố không.
  12. Viết chương trình tìm và in ra các số nguyên tố nhỏ hơn một số N cho trước.
  13. Viết chương trình nhập chiều cao và xuất ra màn hình tam giác bởi các dấu * có dạng như sau:
  a) b) c)
  * * *
  * * * * * * *
  * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  14. Ta định nghĩa số hoàn hảo là số bằng tổng các ước số của nó mà không kể chính nó.
  Ví dụ: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
  Viết chương trình tìm mọi số hoàn hảo < N với N nguyên dương nhập từ bàn phím

  Kiểu mảng và hàm

  15. Viết chương trình nhập vào 1 dãy số và xuất ra màn hình các thông tin sau:
  a. Phần tử lớn nhất của dãy
  b. Phần tử nhỏ nhất của dãy
  c. Tổng các phần tử của dãy
  16. Viết chương trình đổi một số nguyên dương từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2
  17. Cho 2 mảng A và B đã được sắp xếp tăng. Viết chương trình tạo mảng C bằng cách trộn 2 mảng A, B và có thứ tự tăng ngay sau khi trộn.
  18. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 dãy số nguyên, xuất ra màn hình số lần xuất hiện của các số trong dãy số nguyên đó.
  19. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 ma trận vuông và xuất ra màn hình
  • Tổng các phần tử trên đường chéo chính.
  • Tổng các phần tử trên đường chéo phụ.
  • Phần tử lớn nhất trong ma trận.
  • Kiểm tra xem ma trận có đối xứng qua đường chéo chính không?
  20. Viết chương trình tính tổng: 1! + 2! + 3! + ... + n! với n  12 được nhập từ bàn phím
  21. Viết chương trình có các chức năng sau:
  a. Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên
  b. Tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên
  c. Tìm số bé nhất trong 3 số nguyên
  22. Viết chương trình nhập vào 1 mảng, xác định phần tử nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình cộng của mảng bằng các chương trình con sau: NHAP, MAX, MIN, TRUNGBINH  Kiểu chuỗi ký tự

  23. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một Họ và tên và chỉ xuất phần tên ra màn hình.
  24. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một chuỗi ký tự bằng các ký tự thường hay hoa và xuất ra màn hình chuỗi đó bằng các ký tự hoa.
  25. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một câu được kết thúc bằng dấu chấm. Hãy đếm trong câu có bao nhiêu từ (khoảng trắng là dấu tách từ duy nhất)
  26. Viết chương trình cắt các khoảng trắng ở bên trái, bên phải và các khoảng trắng thừa giữa 2 từ (chỉ chừa lại 1 khoảng trắng) của chuỗi ký tự, đổi các ký tự đầu mỗi từ là chữ hoa, các ký tự còn lại là chữ thường.
  Ví dụ: “ NGon ngU lap trinh C “ --> “Ngon Ngu Lap Trinh C”

  Kiểu mảng và cấu trúc

  27. Viết chương trình tính điểm cho một học kỳ của một lớp học gồm các yêu cầu sau
  • Nhập: Họ tên và điểm các môn Văn, Toán, Lý, Hoá, Tin học của từng học sinh
  • In ra màn hình danh sách của lớp theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình của mỗi học sinh. Biết rằng Văn và Toán có hệ số 2, Lý, Hóa, Tin học có hệ số 1
  • In ra màn hình điểm toán cao nhất trong lớp học và Họ tên người được điểm cao nhất đó.
  28. Lập chương trình nhập từ bàn phím một danh sách sinh viên gồm các thông tin về Họ tên, Năm sinh, Giới tính và Quê quán. Xuất ra màn hình danh sách này và danh sách các sinh viên nữ sinh sau năm 1975.
  29. Nhập một danh sách N đầu sách (1  N  100) gồm các thông tin về tên sách, số lượng (SL) và đơn giá (DG). Với mỗi đầu sách, giá tiền (GT) tính như sau:
  Nếu SL < 10 thì GT = SL * DG
  Nếu 10  SL < 30 thì GT = SL * DG * 95%
  Nếu 30  SL < 50 thì GT = SL * DG * 92%
  Nếu SL  50 thì GT = SL * DG * 90%
  • Tính tổng số tiền phải chi cho việc mua sách
  • Tính xem trong danh sách đó có cuốn “C” không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu cuốn và đơn giá của nó. 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Bài 22:
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include <math.h>
  int A[50];
  int n;

  void Nhap();
  int Max();
  int Min();
  float Trungbinh();

  int main()
  {
    
  Nhap();
    
  printf("\nPhan tu lon nhat: %d",Max());
    
  printf("\nPhan tu lon nhat: %d",Min());
    
  printf("\nGia tri trung binh : %.2f",Trungbinh());
    
  getch();
    return 
  0;
  }
  void Nhap()
  {
      
  printf("Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      
  scanf("%d",&n);
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          
  printf("\nNhap vao phan tu thu %d: ",i+1);
          
  scanf("%d",&A[i]);
              
      }
  }
  int Max()
  {
      
  int temp=0;
      
  temp=A[0];
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  A[i]>temp)
              
  temp=A[i];    
      }    
      return 
  temp;
  }
  int Min()
  {
      
  int temp=0;
      
  temp=A[0];
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  A[i]<temp)
              
  temp=A[i];    
      }    
      return 
  temp;
  }
  float Trungbinh()
  {
      
  float tong=0.00;
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          
  tong+=A[i];        
      }    
      return 
  tong/n;

  Cái dở là mình dùng biến toàn cục. Nếu cần, bạn có thể sửa lại biến cục bộ.
  Bài 23:
  Vì hơi lười nên viết gian lận một chút, chỉ chấp nhận chuỗi không thừa các khoảng trắng.
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include<math.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  #include<iostream.h>
  #include<string.h>
  int main()
  {
      
  char *hoten,*hoten1;
      
  hoten=(char*)malloc(22*sizeof(char));
      
  hoten1=(char*)malloc(8*sizeof(char));
      
  printf("Nhap vao ho va ten: ");
      
  gets(hoten);
      
  //printf("\nDo dai: %d\n",strlen(hoten));
      
  int n=strlen(hoten)-1;
      
  int i=n;
      for(
  i;*(hoten+i)!=' ';i--)
      {
          if(*(
  hoten+i)!=' ')
              *(
  hoten1+n-i)=*(hoten+i);    
      }
      *(
  hoten1+n-i)='\0';
      
  //printf("\n%s",hoten1);
      
  printf("Xin chao ban: ");
      
  n=strlen(hoten1)-1;
      for(
  int i=n;i>=0;i--)
          
  printf("%c",*(hoten1+i));
      
  getch();
      return 
  0;

  Bài 24:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>

  /*24. Viet chuong trinh nhap vao tu ban phim mot chuoi ky tu
  bang cac ky tu thuong hay hoa va xuat ra man hinh chuoi do bang cac ky tu hoa.
  */
  int main()
  {

      
  printf("\nChuong trinh Upcase ta ca cac chu xau ki tu:\n");
      
  char st[100];
      
  printf("Nhap vao mot xau ki tu: ");
      
  gets(st);//phai la gets() thi moi nhap duoc dau cach vao
      
  printf(" \nXau ban vua nhap vao la: %s",st);
      
      for(
  int i=0;i<=strlen(st);i++)
      {
          if(*(
  st+i)>='a'&&*(st+i)<='z')
          {
              *(
  st+i)-=32;
          }
          
      }
      
  printf("\nXau sau khi xoa khoang trang la: %s"st);
      
  getch();
      return 
  0;

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 17-06-2009 lúc 12:21 AM.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Câu 25, 26:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>

  #define DAUCHAM '.'

  /*25. Viet chuong trinh nhap vao tu ban phim mot cau duoc ket thuc bang dau cham.
  Hay dem trong cau co bao nhieu tu (khoang trang la dau tach tu duy nhat)

  26. Viet chuong trinh cat cac khoang trang o ben trai, ben phai va cac khoang trang thua giua 2 tu 
  (chi chua lai 1 khoang trang) cua chuoi ky tu, doi cac ky tu dau moi tu la chu hoa,
  cac ky tu con lai la chu thuong.
  */

  int main()
  {
      
  char *hoten,*hoten1;
      
  hoten=(char*)malloc(22*sizeof(char));
      
  hoten1=(char*)malloc(8*sizeof(char));
      
      
  //CAU 25
      
      
  int var_run=0;
      
  int demtu=1;
      
  printf("Nhap vao ho va ten: ");
      
  char c='A';
      do
      {
          
  c=getche();
          if(
  c!=DAUCHAM)//NEU MUON DAU CHAM XUAT HIEN CUOI CAU, BAN DUNG LENH IF
              
  hoten[var_run++]=c;
      }while(
  c!='.');
      
  hoten[var_run]='\0';//THEM KI TU NULL VAO CUOI DAY KI TU DE DANH DAU KET THUC CHUOI
      //gets(hoten);
      
      //DEM TU-----------------CHU Y: DOAN CODE DEM TU SE CHO KET QUA KHAC NEU
      //NO DUOC GOI SAU KHI CAT BO CAC KHOANG TRONG
      
      
  for(int i=0;i<strlen(hoten);i++)
      {
          if(*(
  hoten+i)==' ')
              
  demtu++;
      }
      if(
  strlen(hoten)>0)
          
  printf("\nCo %d tu.",demtu);
      else
          
  printf("\nKhong co tu nao ca!");       
      
  printf("\nBan vua nhap vao: %s",hoten);
      
  printf("\nDo dai chuoi: %d",strlen(hoten));
      
      
  /*
      26. Viet chuong trinh cat cac khoang trang o ben trai, ben phai va cac khoang trang thua giua 2 tu 
      (chi chua lai 1 khoang trang) cua chuoi ky tu, doi cac ky tu dau moi tu la chu hoa,
      cac ky tu con lai la chu thuong.*/
      
      
      /*
          printf("Nhap vao ho va ten: ");
            gets(hoten);
      
      */
      
      
      //XOA KHOANG TRANG O DAU DONG;
      
  while(*(hoten)==' ')
      {
          for(
  int j=0;j<strlen(hoten);j++)
          {
              *(
  hoten+j)=*(hoten+j+1);
          }

      }

      
  //XOA KHOANG TRONG O CUOI DONG;
      
  int n=strlen(hoten)-1;
      while(
  hoten[n]==' ')
      {
          
  hoten[n--]='\0';    
      }
      
  //XOA KHOANG TRANG O GIUA DONG
      
  for(int i=0;i<strlen(hoten);i++)
      {
          
  int flag=0;
          if(*(
  hoten+i)==' ')
          {
              if(*(
  hoten+i+1)==' ')
              {
                  for(
  int j=i+1;j<strlen(hoten);j++)
                  {
                      *(
  hoten+j)=*(hoten+j+1);
                  }    
                  
  flag=1;
              }            
          }
          if(
  flag)
              --
  i;;    
      }
      
      
  //HOAC DUNG DOAN CODE TUONG TU NHU SAU -CHI KHAC NHAU MOT TI
      /*for(int i=0;i<strlen(hoten)-1;i++)
      {
          int flag=0;
          printf("\nStrlen=%d",strlen(hoten));    
          if(*(hoten+i)==' ')
          {
              
              if(*(hoten+i+1)==' ')
              {
                  for(int j=i+1;j<strlen(hoten);j++)
                  {
                      *(hoten+j)=*(hoten+j+1);
                  }
                  flag=1;
              }
          }
          if(flag)
              --i;;
      }
      hoten[strlen(hoten)-1]='\0';*/
      
      
      
  printf("\n\n\nSau khi cat bo khoang trong thua: %s",hoten);
      
  printf("\nDo dai chuoi: %d",strlen(hoten));

      
  printf("\n\n\nSau khi chuyen doi chu: ");
      
  //CHUYEN CAC KI TU DAU SANG HOA
      
  if(*hoten>='a'&&*hoten<='z')
          *
  hoten-=32;
      for(
  int i=1;i<strlen(hoten);i++)
      {
          if(*(
  hoten+i)>='a'&&*(hoten+i)<='z'&&*(hoten+i-1)==' ')
              *(
  hoten+i)-=32;
          else    if(*(
  hoten+i)>='A'&&*(hoten+i)<='Z'&&*(hoten+i-1)!=' ')
                      *(
  hoten+i)+=32;
      }
      
  printf("%s",hoten);
      
  getch();
      return 
  0;

  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  0

  ^^ bro giỏi wa' hihi. thanks

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn