Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Code một số thuật toán sắp xếp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  9

  Mặc định Code một số thuật toán sắp xếp

  40% thời gian hoạt động của máy tính là sắp xếp --> Ngồi loay hoay tìm hiểu post lên diễn đàn cho vui

  Insertion sort
  Selection sort
  Bubble sort
  Shaker sort
  Shell sort
  Merge sort
  Heap sort
  Quick sort
  Couting sort
  Radix sort

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<malloc.h>
  3. #include<conio.h>
  4.  
  5. int *a,n,i;
  6. //function
  7. void input();
  8. void output(int a[], int n);
  9.  
  10. void insertion_sort(int a[], int n);
  11.  
  12. void swap(int &a, int &b);
  13.  
  14. void selection_sort(int a[], int n);
  15.  
  16. void bubble_sort(int a[], int n);
  17.  
  18. void shaker_sort(int a[], int n);
  19.  
  20. void merge(int a[], int left, int right);
  21. void merge_sort(int a, int left, int right);
  22.  
  23. void shift(int a[], int left, int right);
  24. void create_heap(int a[], int n);
  25. void heap_sort(int a[], int n);
  26.  
  27. void quick_sort(int a[], int left, int right);
  28.  
  29. void couting_sort(int a[], int n);
  30.  
  31. void cout_sort(int a[], int n, int exp);
  32. void radix_sort(int a[], int n);
  33. void menu();
  34. int main()
  35. {
  36.     menu();
  37.     return 0;
  38. }
  39. void input()
  40. {
  41.     printf("Nhap so phan tu n= ");
  42.     scanf("%d",&n);
  43.     a=(int*)malloc(sizeof(int)*n);
  44.     for(i=0;i<n;i++)
  45.     {
  46.         printf("a[%d]= ",i);
  47.         scanf("%d",a+i);
  48.     }  
  49. }
  50. void output(int a[], int n)
  51. {
  52.     int i;
  53.     for(i=0;i<n;i++)
  54.         printf("%d\t",a[i]);
  55.     printf("\n");
  56. }
  57. void insertion_sort(int a[], int n)
  58. {
  59.     int i,j,x;
  60.     for(i=1;i<n;i++)
  61.     {
  62.         x=a[i];
  63.         j=i-1;
  64.         while(j>=0 && a[j]>x)
  65.         {
  66.             a[j+1]=a[j];
  67.             j=j-1;
  68.         }
  69.         a[j+1]=x;  
  70.     }
  71. }
  72. void swap(int &a, int &b)
  73. {
  74.     int c;
  75.     c=a;
  76.     a=b;
  77.     b=c;
  78. }
  79. void selection_sort(int a[], int n)
  80. {
  81.     int i,j;
  82.     int min;
  83.     for(i=0;i<n-1;i++)
  84.     {
  85.         min=i;
  86.         for(j=i+1;j<n;j++)
  87.             if(a[min]> a[j])
  88.                 min=j;
  89.         swap(a[i],a[min]);
  90.     }
  91. }
  92. void bubble_sort(int a[], int n)
  93. {
  94.     int i,j;
  95.     j=n-1;
  96.     while(j>=0)
  97.     {
  98.         for(i=0;i<j;i++)
  99.             if(a[i]>a[j])
  100.                 swap(a[i],a[j]);
  101.         j--;
  102.     }
  103. }
  104. void shaker_sort(int a[], int n)
  105. {
  106.     int l=0;
  107.     int r=n-1;
  108.     int k; // ghi nhan vi tri xay ra hoan vi
  109.     while(l!=r && l-1!=r)
  110.     {
  111.         k=l;
  112.         while(k<r)
  113.         {
  114.             if(a[k]>a[r])
  115.                 swap(a[k],a[r]);
  116.             k=k+1;
  117.         }
  118.         r=r-1;
  119.         k=r;
  120.         while(k>l)
  121.         {
  122.             if(a[k]<a[l])
  123.                 swap(a[k],a[l]);
  124.             k=k-1;
  125.         }
  126.         l=l+1;
  127.     }
  128. }
  129. void shell_sort(int a[], int n) // cai tien cua thuat toan insertion sort
  130. {
  131.     int temp,i,j,k;
  132.     for(k=n/2; k>0; k/=2)
  133.     {
  134.         for(i=0;i<n;i+=k)
  135.         {
  136.             temp=a[i];
  137.             for(j=i; j>0 && a[j-k]>temp; j-=k)
  138.                 a[j]=a[j-k];
  139.             a[j]=temp;
  140.         }
  141.     }
  142. }
  143. void merge(int a[], int left, int right) // tron 2 mang da duoc sap xep
  144. {
  145.     int i,j,temp,k,mid;
  146.     mid=(left+right)/2;
  147.     i=left;
  148.     j=mid+1;
  149.     while(i<=j && j<=right)
  150.     {
  151.         if(a[i]>a[j])
  152.         {
  153.             temp=a[j];
  154.             for(k=j;k>i;k--)
  155.                 a[k]=a[k-1];
  156.             a[i]=temp;
  157.             j++;
  158.         }
  159.         i++;
  160.     }
  161. }
  162. void merge_sort(int a[], int left, int right)
  163. {
  164.     int mid;
  165.     if(left>=right)
  166.         return;
  167.     mid=(left+right)/2;
  168.     merge_sort(a,left,mid);
  169.     merge_sort(a,mid+1,right);
  170.     merge(a,left,right);
  171. }
  172. void shift(int a[], int left, int right)
  173. {
  174.     int i,j,x;
  175.     i=left;
  176.     j=2*i+1;
  177.     x=a[i];
  178.     while(j<=right)
  179.     {
  180.         if(a[j]<a[j+1] && j<right)
  181.             j++;
  182.         if(a[j]<=x)
  183.             break;
  184.         else
  185.         {
  186.             swap(a[i],a[j]);
  187.             i=j;
  188.             j=2*i+1;
  189.         }
  190.     }
  191. }
  192. void create_heap(int a[], int n)
  193. {
  194.     int left;
  195.     left=(n-1)/2;
  196.     while(left>=0)
  197.     {
  198.         shift(a,left,n-1);
  199.         left--;
  200.     }
  201. }
  202. void heap_sort(int a[], int n)
  203. {
  204.     int right=n-1;
  205.     create_heap(a,n);
  206.     while(right>0)
  207.     {
  208.         swap(a[0],a[right]);
  209.         right--;
  210.         shift(a,0,right);
  211.     }
  212. }
  213.  
  214. void quick_sort(int a[], int left, int right)
  215. {
  216.     int i,j,x;
  217.     if(left>= right)
  218.         return ;
  219.     else
  220.     {
  221.         x=(left+right)/2;
  222.         i=left;
  223.         j=right;
  224.         while(i<j)
  225.         {
  226.             while(a[i]<a[x])
  227.                 i++;
  228.             while(a[j]>a[x])
  229.                 j--;
  230.             if(i<=j)
  231.             {
  232.                 swap(a[i],a[j]);
  233.                 i++;
  234.                 j--;
  235.             }
  236.         }      
  237.     }
  238.     quick_sort(a,left,j);
  239.     quick_sort(a,i,right);
  240. }
  241. void couting_sort(int a[], int n)
  242. {
  243.     int i,j;
  244.     int max=a[0];
  245.     int b[n],c[100];
  246.     for(i=1;i<n;i++)
  247.     {
  248.         if(max<a[i])
  249.             max=a[i];
  250.     }
  251.     for(i=0;i<=max;i++)
  252.         c[i]=0;
  253.     for(j=0;j<n;j++)
  254.         c[a[j]]++;
  255.     for(i=1;i<=max;i++)
  256.         c[i]+=c[i-1];
  257.     for(j=0;j<n;j++)
  258.     {
  259.         b[c[a[j]]-1]=a[j];
  260.         c[a[j]]--;
  261.     }
  262.        
  263.     for(j=0;j<n;j++)
  264.         a[j]=b[j];
  265. }
  266. void cout_sort(int a[], int n, int exp)
  267. {
  268.     int b[n];
  269.     int c[10];
  270.     int i;
  271.     for(i=0;i<10;i++)
  272.         c[i]=0;
  273.     for(i=0;i<n;i++)
  274.         c[(a[i]/exp)%10]++;
  275.     for(i=1;i<10;i++)
  276.         c[i]+=c[i-1];
  277.     for(i=n-1;i>=0;i--)
  278.         b[c[(a[i]/exp)%10]-- -1]=a[i];
  279.     for(i=0;i<n;i++)
  280.         a[i]=b[i];
  281. }
  282. void radix_sort(int a[], int n)
  283. {
  284.     int i,exp,max=a[0];
  285.     for(i=1;i<n;i++)
  286.         if(a[i]> max)
  287.             max=a[i];
  288.    
  289.     for(exp=1; max/exp>0 ; exp*=10)
  290.         cout_sort(a,n,exp);
  291. }
  292. void menu()
  293. {
  294.     int k;
  295.     tt:
  296.     system("cls");
  297.     printf("---------------MENU---------------\n");
  298.     printf("1. Input\n");
  299.     printf("2. Output\n");
  300.     printf("3. Insertion sort\n");
  301.     printf("4. Selection sort\n");
  302.     printf("5. Bubble sort\n");
  303.     printf("6. Shaker sort\n");
  304.     printf("7. Shell sort\n");
  305.     printf("8. Merge sort\n");
  306.     printf("9. Heap sort\n");
  307.     printf("10. Quick sort\n");
  308.     printf("11. Couting sort\n");
  309.     printf("12. Radix sort\n");
  310.     printf("0. Exit\n");
  311.     printf("\nEnter choice: ");
  312.     scanf("%d",&k);
  313.     switch(k)
  314.     {
  315.         case 1:
  316.             input();
  317.             getch();
  318.             goto tt;
  319.         case 2:
  320.             output(a,n);
  321.             getch();
  322.             goto tt;
  323.         case 3:
  324.             insertion_sort(a,n);
  325.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  326.             getch();
  327.             goto tt;
  328.         case 4:
  329.             selection_sort(a,n);
  330.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  331.             getch();
  332.             goto tt;
  333.         case 5:
  334.             bubble_sort(a,n);
  335.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  336.             getch();
  337.             goto tt;       
  338.         case 6:
  339.             shaker_sort(a,n);
  340.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  341.             getch();
  342.             goto tt;       
  343.         case 7:
  344.             shell_sort(a,n);
  345.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  346.             getch();
  347.             goto tt;       
  348.         case 8:
  349.             merge_sort(a,0,n-1);
  350.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  351.             getch();
  352.             goto tt;       
  353.         case 9:
  354.             heap_sort(a,n);
  355.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  356.             getch();
  357.             goto tt;       
  358.         case 10:
  359.             quick_sort(a,0,n-1);
  360.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  361.             getch();
  362.             goto tt;       
  363.         case 11:
  364.             couting_sort(a,n);
  365.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  366.             getch();
  367.             goto tt;       
  368.         case 12:
  369.             radix_sort(a,n);
  370.             printf("Ban da sap xep thanh cong\n");
  371.             getch();
  372.             goto tt;       
  373.         case 0:
  374.             break;
  375.         default:
  376.             printf("Ban chon ngu vl. Chon lai\n");
  377.             getch();
  378.             goto tt;
  379.     }
  380. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Bubble có bản cải tiến mà bạn

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  9

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi prog10 Xem bài viết
  Bubble có bản cải tiến mà bạn
  Cải tiến của bubble sort là shaker sort mà

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hiepgv37 Xem bài viết
  Cải tiến của bubble sort là shaker sort mà
  Cải tiến là: Khi "bọt" đã nổi thì ko cần phải xét đến nữa
  Tức là trong mỗi lần duyệt, chỉ cần duyệt đến phần tử bị swap cuối cùng ở lần trước.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  9

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi prog10 Xem bài viết
  Cải tiến là: Khi "bọt" đã nổi thì ko cần phải xét đến nữa
  Tức là trong mỗi lần duyệt, chỉ cần duyệt đến phần tử bị swap cuối cùng ở lần trước.
  bạn nói mình không hiểu

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Mặc định Code một số thuật toán sắp xếp

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hiepgv37 Xem bài viết
  bạn nói mình không hiểu
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_...ng_bubble_sort

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ code thuật toán clipping và mô tả thuật toán
  Gửi bởi binhc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-06-2013, 07:56 PM
 2. Cần tìm người code C# lương thỏa thuận
  Gửi bởi zaroyahoo trong diễn đàn Việc làm IT(tự do)
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-05-2013, 04:00 PM
 3. code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này
  Gửi bởi ruacon_206 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-04-2011, 02:27 PM
 4. Cần source code thuật toán Apriori và thuật toán Eclat !
  Gửi bởi ronaldo1984 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-07-2010, 09:25 AM
 5. [HELP]Thuật toán và code tô màu đa giác
  Gửi bởi minhquan8338 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 13-10-2008, 05:03 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn