Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: wndclass.hbrBackground Lại thêm 1 lỗi !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định wndclass.hbrBackground Lại thêm 1 lỗi !

  PHP Code:
  BOOL InitApplication(HINSTANCE hInstance)
  {
      
  WNDCLASS wndclass;
      
  wndclass.style =    CS_HREDRAW CS_VREDRAW ;
      
  wndclass.lpfnWndProc =    winproc;
      
  wndclass.cbClsExtra  =    0;
      
  wndclass.cbWndExtra     =    0;
      
  wndclass.hInstance   =    hInstance;
      
  wndclass.hIcon        =    LoadIcon (NULL,IDI_APPLICATION);
      
  wndclass.hCursor    =    LoadCursor(NULLIDC_ARROW);
      
  //wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
      
  wndclass.hbrBackground GetStockObject(WHITE_BRUSH);
      
      
      
  wndclass.lpszClassName AppName;
      
  wndclass.lpszMenuName  NULL;
      return 
  RegisterClass(&wndclass);

  //wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  wndclass.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH);

  Đó lỗi chỗ đấy ? Nó bảo don't convert from ? to struct HBRUSH chán quá nè ?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Online chờ các bro mà chẳng thấy ai ? Nghèo mà gặp eo thế này ? đau đầu thật ? :|

  wndclass.hbrBackground = CreateSolidBrush (RGB(0,0,0));
  sửa lỗi trên thành cái dòng này thì nó không báo lỗi ấy nữa Ctrl F7 thì không thấy chuyện gì xảy ra . Nhưng Ctrl F5 thì nó báo 2 lỗi như thế này :

  unresolved external symbol "int _cdecl InitInstance(struct HINSTANCE_ *,int)" (?InitInstance@@YAHPAUHINSTANCE_@@H@Z)
  unresolved external symbol "long _stdcall winproc(struct HWND_ *,ungsigned int,ingsigned int,long)" (?winproc@@YGJPAUHWND__@@IIJ@Z)
  Hix chẳng biết hỏi sao nữa ? Anh em coi giúp thử coi ?

  Nếu được thì test luôn đoạn code trên giúp . (Không biết 2 cái lỗi này fix xong thì gặp bi nhiêu lỗi nữa đây ? Vạn sự khởi đầu nan mà sao thấy nản thế này ? Chép nguyên trong sách chứ có sai gì đâu ?)

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  210

  Bạn thử lại với code này xem còn bị lỗi ko ?

  Code:
  BOOL InitApplication(HINSTANCE hInstance)
  {
    WNDCLASS wndclass;
    wndclass.style =  CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;
    wndclass.lpfnWndProc =  winproc;
    wndclass.cbClsExtra =  0;
    wndclass.cbWndExtra   =  0;
    wndclass.hInstance  =  hInstance;
    wndclass.hIcon    =  LoadIcon (NULL,IDI_APPLICATION);
    wndclass.hCursor  =  LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    
    
    wndclass.lpszClassName = AppName;
    wndclass.lpszMenuName = NULL;
    return RegisterClass(&wndclass);
  }
  pEnGwINUS.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  Rồi thử ép kiểu vậy rồi nhưng mà không được mới chuyển qua dùng hàm :
  HBRUSH CreateSolidBrush (int );
  và có 2 lỗi như trên đấy !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  210

  kidkid đã đưa cho tớ mã nguồn. Test ra tổng cộng 3 lỗi. Tớ sẽ bôi đậm những chỗ cậu bị lỗi nghen

  Code:
  // 3.cpp : Defines the entry point for the application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  
  LRESULT CALLBACK winproc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  BOOL InitApplication (HINSTANCE);
  BOOL InitInstance(HINSTANCE, int);
  char AppName[]="HelloPgm";
  
  
  int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
             HINSTANCE hPrevInstance,
             LPSTR   lpCmdLine,
             int    cmdShow)
  {
   	MSG msg;
  	if(!InitApplication(hInstance)) return FALSE;
  	if(!InitInstance(hInstance, cmdShow)) return FALSE;
  	while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
  	{
  		TranslateMessage(&msg);
  		DispatchMessage(&msg);
  	}
  
  
  	return msg.wParam;
  }
  
  
  BOOL InitApplication(HINSTANCE hInstance)
  {
  	WNDCLASS wndclass;
  	wndclass.style =	CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;
  	wndclass.lpfnWndProc =	winproc;
  	wndclass.cbClsExtra =	0;
  	wndclass.cbWndExtra	 =	0;
  	wndclass.hInstance  =	hInstance;
  	wndclass.hIcon		=	LoadIcon (NULL,IDI_APPLICATION);
  	wndclass.hCursor	=	LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  	wndclass.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); // Cái này cậu thiếu (HBRUSH)
  	
  	
  	wndclass.lpszClassName = AppName;
  	wndclass.lpszMenuName = NULL;
  	return RegisterClass(&wndclass);
  }
  
  BOOL InitInstane(HINSTANCE hInstance, int cmdShow) // Cái này gõ nhầm Instance thành Instane
  {
  	HWND hWnd;
  	hWnd = CreateWindow(AppName,
  						"Hello World",
  						WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  						CW_USEDEFAULT,
  						0,
  						CW_USEDEFAULT,
  						0,
  						NULL,
  						NULL,
  						hInstance,
  						NULL);
  
  
  	if(!hWnd) return FALSE;
  	ShowWindow(hWnd,cmdShow);
  	UpdateWindow (hWnd);
  	return TRUE;
  }
  
  LRESULT CALLBACK Winproc(HWND hWnd,	 // Còn chỗ này thì Winproc không được viết hoa chữ W.
  						 UINT msg,
  						 WPARAM wparam,
  						 LPARAM lparam)
  {
  	HDC			hdc;
  	PAINTSTRUCT ps;
  	RECT		rect;
  	switch(msg)
  	{
  		case WM_PAINT:
  			hdc= BeginPaint ( hWnd,&ps);
  			GetClientRect(hWnd,&rect);
  			DrawText ( hdc, " Hello World ",-1,&rect,DT_SINGLELINE| DT_CENTER | DT_VCENTER);
  			EndPaint(hWnd,&ps);
  			return 0;
  		case WM_DESTROY:
  			PostQuitMessage(0);
  			return 0;
  	}
  	
  	return DefWindowProc(hWnd,msg,wparam,lparam);
  }
  Mã nguồn hoàn chỉnh sẽ là :

  Code:
  // 3.cpp : Defines the entry point for the application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  
  LRESULT CALLBACK winproc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  BOOL InitApplication (HINSTANCE);
  BOOL InitInstance(HINSTANCE, int);
  char AppName[]="HelloPgm";
  
  
  int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
             HINSTANCE hPrevInstance,
             LPSTR   lpCmdLine,
             int    cmdShow)
  {
   	MSG msg;
  	if(!InitApplication(hInstance)) return FALSE;
  	if(!InitInstance(hInstance, cmdShow)) return FALSE;
  	while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
  	{
  		TranslateMessage(&msg);
  		DispatchMessage(&msg);
  	}
  
  
  	return msg.wParam;
  }
  
  
  BOOL InitApplication(HINSTANCE hInstance)
  {
  	WNDCLASS wndclass;
  	wndclass.style =	CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;
  	wndclass.lpfnWndProc =	winproc;
  	wndclass.cbClsExtra =	0;
  	wndclass.cbWndExtra	 =	0;
  	wndclass.hInstance  =	hInstance;
  	wndclass.hIcon		=	LoadIcon (NULL,IDI_APPLICATION);
  	wndclass.hCursor	=	LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  	wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
  	
  	
  	wndclass.lpszClassName = AppName;
  	wndclass.lpszMenuName = NULL;
  	return RegisterClass(&wndclass);
  }
  
  BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int cmdShow)
  {
  	HWND hWnd;
  	hWnd = CreateWindow(AppName,
  						"Hello World",
  						WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  						CW_USEDEFAULT,
  						0,
  						CW_USEDEFAULT,
  						0,
  						NULL,
  						NULL,
  						hInstance,
  						NULL);
  
  
  	if(!hWnd) return FALSE;
  	ShowWindow(hWnd,cmdShow);
  	UpdateWindow (hWnd);
  	return TRUE;
  }
  
  LRESULT CALLBACK winproc(HWND hWnd,
  						 UINT msg,
  						 WPARAM wparam,
  						 LPARAM lparam)
  {
  	HDC			hdc;
  	PAINTSTRUCT ps;
  	RECT		rect;
  	switch(msg)
  	{
  		case WM_PAINT:
  			hdc= BeginPaint ( hWnd,&ps);
  			GetClientRect(hWnd,&rect);
  			DrawText ( hdc, " Hello World ",-1,&rect,DT_SINGLELINE| DT_CENTER | DT_VCENTER);
  			EndPaint(hWnd,&ps);
  			return 0;
  		case WM_DESTROY:
  			PostQuitMessage(0);
  			return 0;
  	}
  	
  	return DefWindowProc(hWnd,msg,wparam,lparam);
  }
  --May mà cậu send mã nguồn cho. Không thì xem mỗi đoạn đầu ở trên kia thì đến tết Tây cũng ko tìm ra lỗi.
  pEnGwINUS.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định wndclass.hbrBackground Lại thêm 1 lỗi !

  Rồi tớ chạy được rồi hieubm ơi ! Thanks tiếp nhé

Các đề tài tương tự

 1. thêm dử liệu vào datagirview nhưng khôn thêm vào database
  Gửi bởi saodemd trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-06-2012, 10:03 PM
 2. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-12-2011, 06:10 PM
 3. WNDCLASS và WNDCLASSEX khác nhau như thế nào?
  Gửi bởi princehai trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-08-2011, 04:46 PM
 4. thêm và không thêm button vào row DataGridView in C#
  Gửi bởi aazz trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-05-2011, 05:45 PM
 5. Thêm một hàng mới vào DataGridView đồng thời thêm vào CSDLSQL
  Gửi bởi leminhquan1990 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 08-04-2011, 11:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn