Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Sửa giùm bài C++ của em, sắp nộp rùi mà chạy kiểu gì

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định Sửa giùm bài C++ của em, sắp nộp rùi mà chạy kiểu gì

  Anh em xem giùm em, cái chuơng trình còn đọc và ghi file nó bị sao ây,
  ai có thể sử giùm thì giúp em với. em cám ơn nhiều

  Thế này, cái nhập dử liệu từ file vào mảng và ghi từ mảng ra file ko được.

  Lúc mà nhập lộn xộn - có thể nút F.. vào thì chương trình chạy ko đã đời , ko dừng lại.

  em chỉ cần chừng đó thui

  đaay là chương trình quản lý IC

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include"dos.h"
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<ctype.h>
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
  
  struct TYPEIC
  {	char TenIC[15];
  	long gia;
  	int Sl;
  };
  struct MUAIC
  {	char TenIC[15];
  	long gia,tong;
  	int sl;
  };
  
  class dsic
  {
  protected:
  	TYPEIC ic[300];
  	int n,ictim;
  	
  public:
  	void nhap(TYPEIC ic[]);
  	void inds(TYPEIC ic[]);
  	void timic(TYPEIC ic[]);
  	void muaic(TYPEIC ic[]);
  	void suatt(TYPEIC ic[]);
  	void ghi(TYPEIC ic[]);
  	void taothem(TYPEIC ic[]);
  	void in(TYPEIC ic[]);
  };
  
  void dsic::nhap(TYPEIC ic[])
  {	int i;
  	TYPEIC tam;
  	FILE *f;
  	f=fopen ("c:\\ds.txt","r");
  	if (f==NULL)
  		cout<<"file ko ton tai,de nghi sua lai ten file la ds.txt, va dat trong o c";
  	else
  	{
  	while(fread(&tam,sizeof(TYPEIC),1,f)>0)
  	{ i++;
  	ic[i]=tam;
  	}
  	n=i;}
  	fclose(f);
  }
  void dsic::inds(TYPEIC ic[])
  {  int i;
  	cout<< " Dang sach IC trong quan";
  	cout<< "STT"<<" "<<" Ten IC "<<" "<<" Gia "<<" "<<"So Luong";
  	for (i=1;i<=n;i++)
  		cout<<" "<<i<<" "<<ic[i].TenIC<<" "<<ic[i].gia<<" "<<ic[i].Sl;
  	
  	getch();
  };
  
  void dsic::timic(TYPEIC ic[])
  {
  	char a[15],b[15];
  	int i,k,y;
  
  	ictim=0;
  	cout<<"Ten IC can tim : ";
  	gets(a);
  	for(i=1;i<=n;i++)
  		{
  			strcpy (b,ic[i].TenIC);
  			k=strcmpi (a,b);
  			if (k==0) break;
  		};
  
  	k=i;
  	ictim=i;
  	if (k>n) cout<< "Khong co hang";
  	else
  	{	cout<< "IC can tim";
  		y++;
  		gotoxy(1,y); cout<<"STT";
  		gotoxy(5,y); cout<<"IC";
  		gotoxy(21,y); cout<<"Gia";
  		gotoxy(28,y);cout<<"SL";
  		y++;
  		y++;
  		gotoxy(1,y); cout<<" "<<k;
  		gotoxy(5,y); cout<<ic[k].TenIC;
  		gotoxy(21,y); cout<<ic[k].gia;
  		gotoxy(28,y);cout<<ic[k].Sl;
  	}
  	getch();
  
  };
  
  void dsic::muaic(TYPEIC ic[])
  {
  	char /*a[15]*/flag='y';
  	int i=1,m,k,slmua;
  	long tt=0;
  	dsic tam;
  	MUAIC icmua[100];
  	while (flag=='y')
  	 {
  		while (ictim ==0)
  		{ 
  			tam.timic(ic);
  		 k=ictim;
  		 cout<< "Dung con ban muon mua chu (1:co;0:ko)";
  		 cin>>ictim;
  		}
  		cout<<" Ban muon mua bao nhieu ";
  		cin>>slmua;
  		strcpy(icmua[i].TenIC,ic[k].TenIC);
  		icmua[i].sl=slmua;
  		icmua[i].gia=ic[i].gia;
  		icmua[i].tong=icmua[i].gia*icmua[i].sl;
  		m=i;i++;
  		cout<<"ban co muon mua nua ko?";
  		cin>>flag;
  	}
  	for (i=1;i<=m;i++)
  	 tt = tt + icmua[i].tong;
  	int y=0;
  	cout<< "Danh Sach IC da mua";
  	for (i=1;i<=m;i++)
  	{	y++;
  		gotoxy(1,y); cout<<"STT";
  		gotoxy(5,y); cout<<"IC";
  		gotoxy(21,y); cout<<"Gia";
  		gotoxy(28,y);cout<<"SL";
  		gotoxy(35,y);cout<<"Tong";
  		y++;
  		y++;
  		gotoxy(1,y); cout<<" "<<k;
  		gotoxy(5,y); cout<<icmua[k].TenIC;
  		gotoxy(21,y); cout<<icmua[k].gia;
  		gotoxy(28,y);cout<<icmua[k].sl;
  		gotoxy(35,y);cout<<icmua[k].tong;
  	}
  	cout<<" Tong gia tri hoa don "<<tt;
  	getch();
  };
  
  void dsic::suatt(TYPEIC ic[])
  {	
  	char a[15],b[15],flag1='y',flag2='y';
  	int i,k,t;
  	while (flag1=='y')
  	{
  		cout<<"IC can thay doi ";
  		gets(a);
  		for (i=0;i<=n;i++)
  		{	
  			strcpy (b,ic[i].TenIC);
  			k=strcmpi (a,b);	
  			if (k==0) break;
  		}
  		
  		k=i;
  		if (k>n) cout<< "Khong co hang";
  		else 
  		{	
  			int y=0;
  			cout<< "IC can tim";
  			y++;
  			gotoxy(1,y); cout<<"STT";
  			gotoxy(5,y); cout<<"IC";
  			gotoxy(21,y); cout<<"Gia";
  			gotoxy(28,y);cout<<"SL";
  			y++;
  			y++; 
  			gotoxy(1,y); cout<<" "<<k;
  			gotoxy(5,y); cout<<ic[k].TenIC;
  			gotoxy(21,y); cout<<ic[k].gia;
  			gotoxy(28,y);cout<<ic[k].Sl;
  		}
  
  		while (flag2=='y')
  		{
  			cout<<"Ban can sua thong tin nao ";
  			cout<<"Nhan 1 : sua Ten";
  			cout<<"Nhan 2 : sua Don Gia";
  			cout<<"Nhan 3 : sua So Luong";
  			cin>>t;
  			if (t==1)
  			{
  				cout<<"Ten moi ";
  				gets(ic[k].TenIC);
  			}
  			else if (t==2)
  			{
  				cout<<"Gia moi ";
  				cin>>ic[k].gia;
  			}
  			else if (t==3)
  			{
  				cout<<"So luong ";
  				cin>>ic[k].Sl;
  			}
  			cout<<"Ban co muon sua them thong tin trong IC nay ko ? y/n";
  			cin>>flag2;
  			getch();
  
  		}
  		cout<<"Ban muon sua thong tin cua IC nao ko? y/n";
  		cin>>flag1;
  		 getch();
  	}
  	getch();
  }
  void dsic::taothem(TYPEIC ic[])
  { int k,i;
  	cout<<"ban muon tao them bao nhieu ";
  	cin>>k;
  	for (i=n;i<=(n+k);i++)
  	{ cout<<" Ten IC ";
  	 gets(ic[i].TenIC);
  	 cout<<" Don gia ";
  	 cin>>ic[i].gia;
  	 cout<<"So luong ";
  	 cin>>ic[i].Sl;
  	}
  }
  
  void dsic::ghi(TYPEIC ic[])
  {
  	int i;
  	FILE *f = fopen("c:\\ds.txt","ab");
  	for (i=1;i<=n;i++)	fwrite(&ic[i],sizeof(TYPEIC),1,f);
  	fclose(f);
  };
  
  void main()
  { 
  	dsic ic1;
  	TYPEIC ic[100];
  	char ten[30],fl;
  	int lc;
  	clrcrs();
  	ic1.nhap(ic);
  	cout<< "\n Chao Mung Da Den Voi Cua Hang Bo Duc";
  	cout<< "\n Ban Ten gi ";
  	gets(ten);
  	while (fl!='y')
  	{
  		cout<< "\nBan muon lam gi";
  		cout<< "\n1: Tim IC";
  		cout<< "\n2: Mua IC";
  		cout<< "\n3: Sua Thong Tin";
  		cout<< "\n4: Tao Them IC";
  		cout<< "\n5: In danh sach IC";
  		cout<< "\n6: Thoat";
  		cin>>lc;
  		if (lc == 1) ic1.timic(ic);
  		else if (lc == 2) ic1.muaic( ic);
  		else if (lc == 3) ic1.suatt( ic);
  		else if (lc == 4) ic1.taothem(ic);
  		else if (lc == 5) ic1.inds(ic);
  		else { cout << "Ban that su muon thoat y/n";
  		cin>>fl;}
  	}
  
  	getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dinhnhan : 15-05-2007 lúc 01:13 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Cậu chạy xong thì viết lỗi ra ? Hoặc là mô tả sai chỗ nào ra đi ? Dài quá mà máy tiệm thì ko có VSC++ để mà chạy coi thử thế nào ?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kidkid : 15-05-2007 lúc 03:28 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Chú thích vào chương trình của bạn đi. Và nói rõ hơn chương trình làm gì và chỗ nào nó bị sai.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  0

  cuo^'i cung` cung? chang? ai giup' he^'t, chan' thiet

Các đề tài tương tự

 1. Làm cách nào cho timer chạy song rùi i với j trong vòng lặp tăng không
  Gửi bởi phucnd2002 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-02-2014, 11:48 AM
 2. Hàm trong C MAI mình kt rùi :( chạy mãi sao ra lỗi ko mở đc file là sao .Giúp mình với .
  Gửi bởi mrkhiet trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-07-2012, 08:54 AM
 3. Lập trình C++ Khai báo include alloc.h rùi sao lại ko chạy đc hàm malloc T_T
  Gửi bởi hungphong10tin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-08-2011, 08:09 PM
 4. Chạy bằng tay giùm mình với. Mình mới học C mong mọi người giúp đỡ. Thanks
  Gửi bởi lephithang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 08:13 PM
 5. mình viết chương trình tính giờ,phút,giây xong rùi nhưng hok bit làm sao cho no chạy t
  Gửi bởi betong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-10-2009, 08:51 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn