Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Xin bài tập về môn Lập trình mã nguồn mở LINUX

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2014
  Bài viết
  1

  Unhappy Xin bài tập về môn Lập trình mã nguồn mở LINUX

  Tình hình là mình đang học môn LTMN Mở,mình muốn tìm 1 số bài tập cơ bản về lập trình Shell trên LINUX như tính giai thừa,các hàm tính tổng,bài tập kiểm tra số nguyên tố,........Bạn nào có upload cho mình với nhé.Thanks cả nhà
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2014
  Bài viết
  4

  Mình gửi tạm nè, bạn nên tự gõ vào chương trình shell để chạy nhé, đừng copy-paste. Cú pháp shell khá là khác biệt so với ngôn ngữ lập trình khác; vì shell chú trọng xử lý chuỗi cho việc quản lý hệ điều hành, chứ không phải các dữ liệu kiểu số. Tự gõ nhiều bạn sẽ quen tay...

  Chương trình tính tổng 1-> n
  - Minh họa các cấu trúc while do done, và cách sử dụng [], $(()).
  - Tập tin tong1.sh
  #!/bin/sh
  echo “Chuong trinh tinh tong 1- $1”
  index=0
  tong=0
  while [ $index -lt $1 ]
  do
  index=$(($index + 1))
  tong=$(($tong + $index))
  done
  echo "Tong 1-$1= $tong"
  exit 0
  - Chạy chương trình :
  chmod a+x tong1.sh
  ./tong1 100

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 08-08-2014 lúc 01:31 PM - - -

  Chương trình tính giai thừa của một số
  - Minh họa các cấu trúc while do done, và cách sử dụng [], $(()).
  - Tập tin giaithua.sh
  #!/bin/sh
  echo “Chuong trinh tinh $1!”
  index=0
  gt=1
  while [ $index -lt $1 ]
  do
  index=$(($index + 1))
  gt=$(($gt * $index))
  done
  echo "$1!= $gt"
  exit 0
  - Chạy chương trình :
  chmod a+x giaithua.sh
  ./giaithua 5

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 08-08-2014 lúc 01:32 PM - - -

  Chương trình đếm số dòng của một tập tin
  - Minh họa các cấu trúc if then fi, while do done, và cách sử dụng [], $(()).
  - Tập tin demdong.sh
  #!/bin/sh
  echo “Chuong trinh dem so dong cua tap tin $1”
  {
  n=0
  while read line
  do
  n=$(($n + 1))
  done
  echo “So dong cua tap tin $1 la : $n”
  }<$1
  exit 0
  - Chạy chương trình :
  chmod a+x demdong.sh
  ./demdong bai1.txt

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  72

  Chương trình đọc số thành chữ:
  function index()
  {
  declare -a mangsoindex=('0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9')
  for((i=0; i<${#mangsoindex[*]}; i++))
  do
  if [ $1 -eq ${mangsoindex[$i]} ]
  then
  vitri=$i
  fi
  done
  }

  function tachso()
  {

  so=$1
  i=0
  while [ $so -gt 0 ]
  do
  songuyen=$[$so / 10]
  j=$[$songuyen * 10]
  chuso=$[$so - $j]
  so=$songuyen
  i=$[$i + 1]
  mangso[i]=$chuso
  done
  }

  declare -a mangchu=('Khong' 'Mot' 'Hai' 'Ba' 'Bon' 'Nam' 'Sau' 'Bay' 'Tam' 'Chin')
  tachso $1
  len=${#mangso[*]}
  for((j=$len;j>0;j--))
  do
  index ${mangso[$j]}
  echo -n ${mangchu[$vitri]}
  done

  Chương trình tạo user từ file:
  clear
  read -p "Ban nhap ten file chua danh sach user: " fileuser
  for i in `cat $fileuser`
  do
  useradd -c "$i" $i
  echo 123456789 | passwd --stdin $i > /dev/null
  echo -n " + "
  done
  echo "End"

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  72

  Chương trình shell dùng để đổi đuôi file đồng loạt:
  read -p "Nhap duoi file can xem: " suf
  echo "Danh sach cac file co duoi $suf: "
  for i in `ls $1`
  do
  if [ ${i##*.} = "$suf" ]
  then
  echo "$i"
  fi
  done
  read -p "Nhap ten file can doi: " new
  for i in `ls $1`
  do
  if [ ${i##*.} = "$suf" ]
  then
  root=`pwd`/$i
  mv -f $root `pwd`/${i%.$suf}.$new
  fi
  done
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn