Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Websocket của microsoft và websocket tự viết dự trên TCP

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  350

  Mặc định Websocket của microsoft và websocket tự viết dự trên TCP

  - Xin chào cả nhà. Độ này mình đang có hứng viết 1 base server.

  Mình triển khai websocket đầu tiên trên base này. Nhưng khi lọ mọ đủ đường thì nhận thấy nếu dùng tcp mà accept kết nối thì rất chậm. Dùng cả alchemy websocket để thử nhưng vẫn chậm.
  Tối đa cũng chỉ 1 giây 1 kết nối. Làm đủ mọi cách nhưng vẫn không nhanh nên dc.
  Nhưng khi chuyển sang dùng websocket của microsoft(chạy trên 4.5, iis 8) thì thấy kết nối rất nhanh. Gần như thực hiện kết nối là bên server nhận thông báo oke luôn
  Có bạn nào đã có kinh nghiệm làm về cái này chưa vậy có thể giải đáp giúp mình không.
  Cảm ơn các bạn
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  http://ghostdownload.net/ hỗ trợ download video từ youtube, facebook, bing, vimeo, zingmp3 v.v.v

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  128

  Bạn nói rõ xem websocket của microsoft là thư viện của window hay là thư viện của .net
  Còn code bạn tự viết là dùng API của window hay dùng API của .net

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  350

  Websocket là thư viện của .net lấy thông qua nuget, tên thư viện là thế này "Microsoft.WebSockets".

  Còn code của mình là dùng api của .net.

  Mình đã thử thêm cả suppersocket thấy nó chấp nhận kết nối cũng rất chậm, tối đa 1 giây cũng chỉ được 1 connection. Không nhanh như thư viện của thằng .NET, thư viện của thằng .net có 1 nhược điểm là phải chạy trên .net 4.5, iis8, mình ghét 2 điều này.
  http://ghostdownload.net/ hỗ trợ download video từ youtube, facebook, bing, vimeo, zingmp3 v.v.v

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  ^ Dự là để chống DDoS.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  350

  Đây là code của mình test, thấy rất chậm

  Visual C# Code:
  1. class Connection
  2.     {
  3.         byte[] buffer = new byte[1024];
  4.         Socket socket;
  5.         bool IsAuthencation;
  6.         public Connection(Socket socket)
  7.         {
  8.             this.socket = socket;
  9.             socket.BeginReceive(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, new AsyncCallback(OnReceive), null);
  10.         }
  11.  
  12.         void OnReceive(IAsyncResult result)
  13.         {
  14.             try
  15.             {
  16.                 int count = socket.EndReceive(result);
  17.                 if (count != 0)
  18.                 {
  19.                     if (!IsAuthencation)
  20.                     {
  21.                         byte[] tmp = new byte[count];
  22.                         Array.Copy(buffer, 0, tmp, 0, count);
  23.                         string Request = Encoding.UTF8.GetString(tmp);
  24.                         if (Request.Contains("GET"))
  25.                         {
  26.                             if (!IsAuthencation)
  27.                             {
  28.                                 int indexStart = Request.IndexOf("Sec-WebSocket-Key: ");
  29.                                 int indexEnd = Request.IndexOf("Sec-WebSocket-Version:");
  30.                                 string key = Request.Substring(indexStart + 19, indexEnd - indexStart - 21);
  31.                                 string magic = string.Concat(key, "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11");
  32.                                 string base64 = "";
  33.                                 using (SHA1 sha1 = SHA1.Create())
  34.                                 {
  35.                                     byte[] bufferMagic = sha1.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(magic));
  36.                                     base64 = Convert.ToBase64String(bufferMagic);
  37.                                 }
  38.  
  39.                                 Byte[] response = Encoding.UTF8.GetBytes("HTTP/1.1 101 Switching Protocols" + Environment.NewLine
  40.                                     + "Connection: Upgrade" + Environment.NewLine
  41.                                     + "Upgrade: websocket" + Environment.NewLine
  42.                                     + "Sec-WebSocket-Accept: " + base64
  43.                                     + Environment.NewLine
  44.                                     + Environment.NewLine);
  45.                                 socket.BeginSend(response, 0, response.Length, SocketFlags.None, new AsyncCallback(OnSend), null);
  46.                                 IsAuthencation = true;
  47.                             }
  48.                         }
  49.                     }
  50.                     socket.BeginReceive(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, new AsyncCallback(OnReceive), null);
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                     // disconnect
  55.                 }
  56.             }
  57.             catch (Exception)
  58.             {
  59.                
  60.             }
  61.         }
  62.  
  63.         void OnSend(IAsyncResult result)
  64.         {
  65.             try
  66.             {
  67.                 socket.EndSend(result);
  68.             }
  69.             catch (Exception)
  70.             {
  71.                
  72.             }
  73.         }
  74.  
  75.     }
  76.     class Program
  77.     {
  78.         static List<Connection> clients;
  79.         static Socket socket;
  80.  
  81.         static void Main(string[] args)
  82.         {
  83.             clients = new List<Connection>();
  84.             socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
  85.             IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 30000);
  86.             socket.Bind(endPoint);
  87.             socket.Listen(0);
  88.             socket.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptAsync), null);
  89.             Console.ReadLine();
  90.         }
  91.  
  92.         static void AcceptAsync(IAsyncResult result)
  93.         {
  94.             Console.WriteLine("a new connection");
  95.             Socket s = socket.EndAccept(result);
  96.             clients.Add(new Connection(s));
  97.             socket.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptAsync), null);
  98.         }
  99.  
  100.        
  101.     }

  Các bạn dùng lệnh này để test thử tốc độ connect
  var socket = new WebSocket("ws://localhost:30000");

  Rùa vãi chưởng
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  http://ghostdownload.net/ hỗ trợ download video từ youtube, facebook, bing, vimeo, zingmp3 v.v.v

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn