mình mời chỉ tìm ra cách in ra được 1 lời giải.Làm sao có thể in ra nhiều lời giải khi áp dụng 2 giải thuật trên????