Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: DSLK các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Mặc định DSLK các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. typedef int KieuDL;
  3. typedef struct Nut
  4. {
  5.     KieuDL duLieu;
  6.     struct Nut *tiep;
  7.     struct Nut(KieuDL duLieu)    {
  8.         this->duLieu=duLieu;
  9.         this->tiep=NULL;
  10.     };
  11. }NUT;
  12.  
  13. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  14. class DSLKD{
  15.     private:
  16.         Nut * dau;
  17.         Nut * cuoi;
  18.         void chiaNhoDSLKD(DSLKD *, DSLKD *);
  19.         void tronDS(DSLKD *dS1, DSLKD *dS2);
  20.     public:
  21.         DSLKD();
  22.         ~DSLKD();
  23.  
  24. /***************        cai dat cac hanh vi thuoc DSLKD      ***************/
  25.    
  26.         void themNutOCuoi(KieuDL);
  27.         void themNutPOCuoi(NUT *);
  28.         void themNutODau(KieuDL);
  29.         void themNutSauP(KieuDL,NUT *);
  30.         void themNutPSauQ(NUT *,NUT *);
  31.         KieuDL demSoNut(NUT *);
  32.         Nut *timNut(KieuDL);
  33.         Nut *nutMin();
  34.         void layNutP(NUT *);
  35.         void xoaNutP (NUT *);
  36.         void duyetDSLKD();
  37.         void huyDSLKD();
  38.         bool DSLKDRong();
  39.    
  40.  
  41.         //sap xep = cach thay doi noi dung
  42.         void sxChonTrucTiepND();
  43.        
  44.         //sap xep = cach thay doi dia chi
  45.         void sxChonTrucTiepDC();
  46.        
  47.         //Quick Sort
  48.         void quickSort();
  49.  
  50.         //Merge Sort
  51.         void mergeSort();
  52.    
  53. /***************      cai dat cac hanh vi thuoc tap hop      ***************/
  54.     friend DSLKD *giao(DSLKD *,DSLKD *);
  55.     friend DSLKD *hop(DSLKD *,DSLKD *);
  56.     friend DSLKD *hieu(DSLKD *,DSLKD *);
  57.     friend bool laTapCon(DSLKD *,DSLKD *);
  58.     friend void xuatTHop(DSLKD *,DSLKD *,NUT *,NUT *);
  59. };
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include "dslkd.h"
  3. #include<iostream.h>
  4.  
  5. /////////////////////////////////////////
  6. DSLKD::DSLKD(){
  7.     dau=cuoi=NULL;
  8. }
  9.  
  10. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  11. void DSLKD::themNutOCuoi(KieuDL duLieu)
  12. {
  13.     //xin vung nho
  14.     NUT *p=new NUT(duLieu);
  15.     if (dau==NULL) dau=cuoi=p;
  16.         else     {
  17.             cuoi->tiep=p;
  18.             cuoi=p;
  19.         }
  20. }
  21.  
  22. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  23. void DSLKD::themNutPOCuoi(NUT *p){
  24.     if (dau==NULL) dau=cuoi=p;
  25.         else     {
  26.             p->tiep =NULL;
  27.             cuoi->tiep=p;
  28.             cuoi=p;
  29.         }
  30. }
  31.  
  32. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  33. void DSLKD::themNutODau(KieuDL duLieu){
  34.     //xin vung nho
  35.     NUT *p=new NUT(duLieu);
  36.     if (dau==NULL) dau=cuoi=p;
  37.         else     {
  38.             p->tiep=dau;
  39.             dau=p;
  40.         }
  41. }
  42.  
  43. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  44. void DSLKD::themNutSauP(KieuDL dLieuQ, NUT *p){
  45.     if (p==cuoi)    themNutOCuoi(dLieuQ);
  46.         else     {
  47.             NUT *q=new NUT(dLieuQ);
  48.             q->tiep=p->tiep;
  49.             p->tiep=q;
  50.         }
  51. }
  52.  
  53. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  54. void DSLKD::themNutPSauQ(NUT *p, NUT *q){
  55.     q->tiep=p;
  56.     p->tiep=NULL;
  57.     if (q==this->cuoi)    cuoi =p;
  58. }
  59.  
  60. ///////////////////////////////////////////////////////////////// so nut cua DSLKD
  61. KieuDL DSLKD::demSoNut(NUT *p){
  62.     if(p==NULL)    return 0;
  63.         else     return (1+demSoNut(p->tiep));
  64. }
  65.  
  66. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  67. Nut *DSLKD::timNut(KieuDL d)
  68. {
  69.     NUT *p=dau;
  70.     while (p!=NULL)    {
  71.         if (p->duLieu==d)        return p;
  72.             else    p=p->tiep;
  73.     }
  74.     return NULL;
  75. }
  76.  
  77. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  78. Nut* DSLKD::nutMin(){
  79.     NUT *min=dau;
  80.     for(NUT *p=dau->tiep; p!=NULL; p=p->tiep)
  81.         if (p->duLieu < min->duLieu )        min=p;
  82.     return min;
  83. }
  84.  
  85. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  86. void DSLKD::layNutP (Nut *p) {
  87.     if (DSLKDRong())    cout <<"Khong the lap nut P vi danh sach rong";
  88.     else {
  89.         if (p==dau && p==cuoi)    dau=cuoi=NULL;
  90.         else
  91.             if(p==dau)            dau=dau->tiep;
  92.             else{
  93.                 NUT *truocP=dau;
  94.                 while (truocP->tiep!=p)    truocP=truocP->tiep;
  95.                 truocP->tiep=p->tiep;
  96.                 if (p==cuoi)    cuoi=truocP;
  97.             }
  98.         p->tiep =NULL;
  99.     }
  100. }
  101.  
  102. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  103. void DSLKD::xoaNutP (NUT *p){
  104.     if ( DSLKDRong() )    cout <<"Khong the xoa duoc vi DS da rong.";
  105.     else {
  106.         if (p==dau && p==cuoi)    dau=cuoi=NULL;
  107.         else
  108.             if(p==dau)            dau=dau->tiep;
  109.             else{
  110.                 NUT *truocP=dau;
  111.                 while (truocP->tiep!=p)    truocP=truocP->tiep;
  112.                 truocP->tiep=p->tiep;
  113.                 if (p==cuoi)    cuoi=truocP;
  114.                 }
  115.         delete p;
  116.     }
  117. }
  118.  
  119. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  120. void DSLKD::duyetDSLKD() {
  121.     cout<<"Cac nut cua DS lien ket: "<<endl;
  122.     NUT *p=this->dau;
  123.     while (p!=NULL)    {
  124.         cout<<p->duLieu<<" -> ";
  125.         p=p->tiep;
  126.     }
  127.     cout<<"NULL"<<endl<<endl;
  128. }
  129.  
  130. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  131. void DSLKD::huyDSLKD(){
  132.     NUT *p;
  133.     while (dau!=NULL)    {
  134.         p=dau;
  135.         dau=dau->tiep;
  136.         delete p;
  137.     }
  138.     dau=cuoi=NULL;
  139. }
  140.  
  141. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  142. DSLKD::~DSLKD(){
  143.     huyDSLKD();
  144. }
  145.  
  146. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  147. bool DSLKD::DSLKDRong(){
  148.     return (dau==NULL ? true:false);
  149. }
  150.  
  151. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  152. void DSLKD::sxChonTrucTiepND(){
  153.     NUT *postMin;
  154.     KieuDL temp;
  155.     for(NUT *p=dau;p!=cuoi;p=p->tiep)    {
  156.         postMin=p;
  157.         for(NUT *q=p->tiep;q!=NULL;q=q->tiep)
  158.             if(q->duLieu < postMin->duLieu)        postMin=q;
  159.         temp=p->duLieu;
  160.         p->duLieu=postMin->duLieu;
  161.         postMin->duLieu=temp;
  162.     }
  163. }
  164.  
  165. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  166. void DSLKD::sxChonTrucTiepDC(){
  167.     NUT *min;
  168.     DSLKD *dSMoi=new DSLKD();
  169.     while (this->dau!=NULL)    {
  170.         min=this->nutMin();
  171.         this->layNutP(min);
  172.         dSMoi->themNutPOCuoi(min);
  173.     }
  174.     this->dau=dSMoi->dau;
  175.     this->cuoi=dSMoi->cuoi;
  176. }
  177.  
  178.  
  179. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  180. void DSLKD::quickSort (){
  181.     if (this->dau == this->cuoi) return;
  182.     DSLKD *dS1=new DSLKD();
  183.     DSLKD *dS2=new DSLKD();
  184.     NUT *x=this->dau;
  185.     NUT *p;
  186.     this->layNutP (x);
  187.     while(this->dau !=NULL)    {
  188.         p=this->dau ;
  189.         this->layNutP (p);
  190.         if (p->duLieu < x->duLieu)        dS1->themNutPOCuoi(p);
  191.          else dS2->themNutPOCuoi(p);
  192.     }
  193.     dS1->quickSort();
  194.     dS2->quickSort();
  195.     //noi 2 ds
  196.     if (dS1->dau == NULL)        this->dau=x;
  197.     else    {
  198.         this->dau=dS1->dau;
  199.         this->cuoi=dS1->cuoi;
  200.         this->cuoi->tiep=x;
  201.     }
  202.     x->tiep = dS2->dau;
  203.     if(dS2->dau == NULL)        this->cuoi=x;
  204.      else    this->cuoi=dS2->cuoi;
  205. }
  206.  
  207. ///////////////////////////////////////////////////////// chia thanh 2 danh sach
  208. void DSLKD::chiaNhoDSLKD(DSLKD *dS1, DSLKD *dS2) {
  209.     NUT *p;
  210.     do {
  211.         p=this->dau;
  212.         this->dau=p->tiep ;
  213.         p->tiep =NULL;
  214.         dS1->themNutPOCuoi (p);
  215.     }
  216.     while (this->dau !=NULL  &&  p->duLieu < this->dau->duLieu );
  217.     if (this->dau !=NULL) this->chiaNhoDSLKD(dS2, dS1);
  218. }
  219.  
  220. void DSLKD::tronDS(DSLKD *dS1, DSLKD *dS2) {
  221.     //tron 2 danh sach
  222.     NUT *p;
  223.     while (dS1->dau !=NULL  && dS2->dau !=NULL ){
  224.         if  (dS1->dau->duLieu < dS2->dau->duLieu ){
  225.             p=dS1->dau ;
  226.             dS1->layNutP (p);
  227.         }
  228.             else{
  229.                 p=dS2->dau ;
  230.                 dS2->layNutP (p);
  231.             }
  232.         this->themNutPOCuoi (p);
  233.     }
  234.  
  235.     while (dS1->dau != NULL) { //ds1 khong rong
  236.         p= dS1->dau ;
  237.         dS1->layNutP(p);
  238.         this->themNutPOCuoi (p);
  239.     }
  240.  
  241.     while (dS2->dau != NULL) { //ds2 khong rong
  242.         p= dS2->dau ;
  243.         dS2->layNutP(p);
  244.         this->themNutPOCuoi (p);
  245.     }
  246. }    
  247.    
  248. //////////////////////////////////////////////////////////
  249. void DSLKD::mergeSort (){
  250.     if (this->dau==this->cuoi)
  251.         return;
  252.     DSLKD *dS1=new DSLKD();
  253.     DSLKD *dS2=new DSLKD();
  254.     chiaNhoDSLKD (dS1, dS2);
  255.  
  256.     if (dS1->dau != NULL  && dS2->dau != NULL) { //co 1 day da sap xep
  257.         dS1->mergeSort();
  258.         dS2->mergeSort ();
  259.     }
  260.     this->tronDS(dS1, dS2);
  261.  
  262. }
  263.  
  264. ////////////////////////////////////////////////////////
  265. DSLKD *giao(DSLKD *s,DSLKD *t){
  266.     NUT *p = s->dau;
  267.     DSLKD *kQ=new DSLKD();
  268.     while(p!=NULL)    {
  269.         if (t->timNut(p->duLieu)!=NULL)    kQ->themNutOCuoi(p->duLieu);
  270.         p=p->tiep;
  271.     }
  272.     return kQ;
  273. }
  274. ////////////////////////////////////////////////////////
  275. DSLKD *hop(DSLKD *s,DSLKD *t){
  276.     NUT *p=s->dau;
  277.     DSLKD *kQ=new DSLKD();
  278.     while (p!=NULL)    {
  279.         kQ->themNutOCuoi(p->duLieu);
  280.         p=p->tiep;
  281.     }
  282.     p=t->dau;
  283.     while(p!=NULL)    {
  284.         if (s->timNut(p->duLieu)==NULL)    kQ->themNutOCuoi(p->duLieu);
  285.         p=p->tiep;
  286.     }
  287.     return kQ;
  288. }
  289. //////////////////////////////////////////////////////////
  290. DSLKD *hieu(DSLKD *s,DSLKD *t){
  291.     NUT *p=s->dau;
  292.     DSLKD *kQ=new DSLKD();
  293.     while (p!=NULL)    {
  294.         if (t->timNut(p->duLieu)==NULL)            kQ->themNutOCuoi(p->duLieu);
  295.         p=p->tiep;
  296.     }
  297.     return kQ;
  298. }
  299. //////////////////////////////////////////////////////////
  300. bool laTapCon(DSLKD *s,DSLKD *t){
  301.     NUT *p=s->dau;
  302.     while (p!=NULL)    {
  303.         if (t->timNut(p->duLieu)!=NULL)    p=p->tiep;
  304.         else return 0;
  305.     }
  306.     return 1;
  307. }
  308. //////////////////////////////////////////////////////////
  309. void xuatTHop (DSLKD *tHop1,DSLKD *tHop2,Nut *p,Nut *q){
  310.     while(p!=NULL || q!=NULL)    {
  311.         if ( p==NULL  &&  tHop1->demSoNut(p)  <  tHop2->demSoNut(q) )    cout<<" "<<"\t\t"<<q->duLieu<<endl;
  312.             else
  313.                 if (q==NULL && tHop1->demSoNut(p)>tHop2->demSoNut(q))    cout<<p->duLieu<<endl;
  314.                     else cout<<p->duLieu<<"\t\t"<<q->duLieu<<endl;
  315.         if(p!=NULL)        p=p->tiep;
  316.         if(q!=NULL)        q=q->tiep;
  317.     }
  318. }
  C++ Code:
  1. #include"dslkd.h"
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<ctime>
  5. #include<cstdlib>
  6. #include<fstream>
  7. using namespace std;
  8. #include<string.h>
  9.  
  10. void main()
  11. {
  12.     int i,key;
  13.     int n;
  14.     KieuDL duLieuNhap;
  15.     DSLKD *ds=new DSLKD();
  16.  
  17. begin:
  18.     //cout<<"-----------------DANH SACH LIEN KET DON-----------------"<<endl;
  19. //Nhap danh sach
  20.     cout<<"Nhap du lieu cho DSLKD"<<endl;
  21.     cout<<"So NUT cua DSLKD:    n=";    cin>>n;        
  22.     cout<<endl;
  23.    
  24.     //cout<<"Moi ban chon cach nhap du lieu."<<endl;
  25.     cout<<"1.Tu nhap DSLKD"<<endl;
  26.     cout<<"2.Tao DSLKD ngau nhien"<<endl<<endl;
  27.     cout<<"Ban cach nhap ban muon chon:  ";
  28.     cin>>key;        cout<<endl;
  29.  
  30.     if (key==1){
  31.         cout<<"Nhap NUT"<<endl;
  32.         for (i=0;i<n;i++)    {
  33.             cout<<"Nut"<<i<<": "; cin>>duLieuNhap;
  34.             ds->themNutOCuoi(duLieuNhap);
  35.         }
  36.     }
  37.     else
  38.         if (key==2)    {    
  39.             srand(time(0));
  40.             for(i=0;i<n;i++)    ds->themNutOCuoi(rand()%n+1);
  41.         }
  42.             /*else {
  43.                 cout<<"khong hieu yeu cau"<<endl;
  44.                 key=getch();
  45.                 return;
  46.             }*/
  47.    
  48.  
  49.  
  50.     cout<<"Tao xong danh sach.";
  51.     do
  52.     {
  53.         cout<<"Moi ban chon tac vu thuc hien tren DSLKD:"<<endl;
  54.         cout<<"1.In DSLKD ra man hinh"<<endl;
  55.         cout<<"2.Sap xep DSLKD bang chonTrucTiepND"<<endl;
  56.         cout<<"3.Sap xep DSLKD bang chonTrucTiepDC"<<endl;
  57.         cout<<"4.Sap xep DSLKD bang quickSort"<<endl;
  58.         cout<<"5.Sap xep DSLKD bang mergeSort"<<endl;
  59.         cout<<"6.Khoi tao lai DSLKD"<<endl;
  60.         cout<<"7.Thoat khoi chuong trinh."<<endl<<endl;
  61.         cout<<"Ban chon: "; cin>>key;
  62.                        
  63.         switch (key)        {
  64.             case 1:    
  65.                 ds->duyetDSLKD();
  66.                 break;
  67.             case 2:
  68.                 ds->sxChonTrucTiepND();
  69.                 cout<<"DSLKD sau khi duoc sap xep:"<<endl;
  70.                 ds->duyetDSLKD();
  71.                 break;
  72.             case 3:                
  73.                 ds->sxChonTrucTiepDC();
  74.                 cout<<"DSLKD sau khi duoc sap xep:"<<endl;
  75.                 ds->duyetDSLKD();
  76.                 break;
  77.             case 4:
  78.                 ds->quickSort();
  79.                 cout<<"DSLKD sau khi duoc sap xep:"<<endl;
  80.                 ds->duyetDSLKD();
  81.                 break;
  82.             case 5:
  83.                 ds->mergeSort ();
  84.                 cout<<"DSLKD sau khi duoc sap xep:"<<endl;
  85.                 ds->duyetDSLKD ();
  86.                 break;
  87.             case 6:
  88.                 ds->huyDSLKD ();
  89.                 goto begin;
  90.             case 7:
  91.                 cout<<"Ban da yeu cau dong chuong trinh."<<endl;
  92.                 getch();
  93.                 return;
  94.         }
  95.         cout<<"Nhan 1 fim bat ki de tiep tuc.."<<endl<<endl;
  96.     }
  97.     while (key<7 && key>0);
  98. }
  bổ sung phần vừa chèn vừa sắp xếp nè, chắc chưa phải là tối ưu đâu. Cứ đóng góp thêm nhá!
  C++ Code:
  1. void DSLKD::chenSX(KieuDL duLieu)
  2. {
  3.     NUT *p=this->dau;
  4.     NUT *q=new NUT(duLieu);
  5.     NUT *truocP;
  6.     if(this->dau!=NULL)
  7.     {
  8.         if(duLieu<this->dau->duLieu)
  9.             this->themNutODau(duLieu);
  10.         else
  11.         {
  12.             while(p!=NULL && p->duLieu<=duLieu)
  13.                 p=p->tiep;
  14.             truocP=this->dau;
  15.             while (truocP->tiep!=p)    truocP=truocP->tiep;
  16.                 truocP->tiep=q;
  17.             q->tiep=p;
  18.  
  19.         }
  20.     }
  21.     else
  22.         this->themNutOCuoi(duLieu);
  23. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi soda_chanhmuoi : 18-05-2007 lúc 10:57 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  DSLK vòng (đơn)
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. typedef int KieuDL;
  3. typedef struct Nut
  4. {
  5.     KieuDL duLieu;
  6.     struct Nut *tiep;
  7.     struct Nut(KieuDL duLieu)  
  8.     {
  9.         this->duLieu=duLieu;
  10.         this->tiep=NULL;
  11.     };
  12. }NUT;
  13.  
  14.  
  15. class DSLKV
  16. {
  17.     private:
  18.         Nut * dau;
  19.         Nut * cuoi;
  20.     public:
  21.         DSLKV();
  22.         ~DSLKV();
  23.  
  24.    
  25.         void themNutOCuoi(KieuDL);
  26.         void themNutPOCuoi(NUT *);
  27.         void themNutODau(KieuDL);
  28.         void themNutSauP(KieuDL,NUT *);
  29.         void themNutPSauQ(NUT *,NUT *);
  30.         KieuDL demSoNut(NUT *);
  31.         Nut *timNut(KieuDL);
  32.         Nut *nutMin();
  33.         void layNutP(NUT *);
  34.         void xoaNutP(NUT *);
  35.         void duyetDSLKV();
  36.         void huyDSLKV();
  37.         bool DSLKVRong();
  38.         void vong(int n);
  39.        
  40.  
  41. };
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include "dslkv.h"
  3. #include<iostream.h>
  4.  
  5.  
  6. DSLKV::DSLKV()
  7. {
  8.     dau=cuoi=NULL;
  9. }
  10.  
  11. void DSLKV::themNutOCuoi(KieuDL duLieu)
  12. {
  13.     NUT *p=new NUT(duLieu);
  14.     if (dau==NULL)
  15.     {
  16.         dau=cuoi=p;
  17.         cuoi->tiep=dau;
  18.     }
  19.         else    
  20.         {
  21.             p->tiep =dau;
  22.             cuoi->tiep=p;
  23.             cuoi=p;
  24.         }
  25. }
  26.  
  27.  
  28. void DSLKV::themNutPOCuoi(NUT *p)
  29. {
  30.     if (dau==NULL)
  31.     {
  32.         dau=cuoi=p;
  33.         cuoi->tiep=dau;
  34.     }
  35.  
  36.     else    
  37.     {
  38.         p->tiep =dau;
  39.         cuoi->tiep=p;
  40.         cuoi=p;
  41.     }
  42. }
  43. void DSLKV::themNutODau(KieuDL duLieu)
  44. {
  45.    
  46.     NUT *p=new NUT(duLieu);
  47.     if (dau==NULL)
  48.     {
  49.         dau=cuoi=p;
  50.         cuoi->tiep=dau;
  51.     }
  52.         else    
  53.         {
  54.             p->tiep=dau;
  55.             cuoi->tiep=p;
  56.             dau=p;
  57.         }
  58. }
  59.  
  60.  
  61. void DSLKV::themNutSauP(KieuDL dLieuQ, NUT *p)
  62. {
  63.     if (p==cuoi)    themNutOCuoi(dLieuQ);
  64.         else    
  65.         {
  66.             NUT *q=new NUT(dLieuQ);
  67.             q->tiep=p->tiep;
  68.             p->tiep=q;
  69.         }
  70. }
  71.  
  72.  
  73. void DSLKV::themNutPSauQ(NUT *p, NUT *q)
  74. {
  75.     q->tiep=p;
  76.     p->tiep=NULL;
  77.     if (q==this->cuoi)  cuoi =p;
  78. }
  79.  
  80.  
  81. KieuDL DSLKV::demSoNut(NUT *p)
  82. {
  83.     if(p==NULL) return 0;
  84.         else    return (1+demSoNut(p->tiep));
  85. }
  86.  
  87. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  88. Nut *DSLKV::timNut(KieuDL d)
  89. {
  90.     NUT *p=dau;
  91.     while (p!=NULL) {
  92.         if (p->duLieu==d)       return p;
  93.             else    p=p->tiep;
  94.     }
  95.     return NULL;
  96. }
  97.  
  98. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  99. Nut *DSLKV::nutMin(){
  100.     NUT *min=dau;
  101.     for(NUT *p=dau->tiep; p!=NULL; p=p->tiep)
  102.         if (p->duLieu < min->duLieu )       min=p;
  103.     return min;
  104. }
  105.  
  106. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  107. void DSLKV::layNutP (Nut *p) {
  108.     if (DSLKVRong())    cout <<"Khong the lap nut P vi danh sach rong";
  109.     else
  110.     {
  111.         if (p==dau && p==cuoi)  dau=cuoi=NULL;
  112.         else
  113.             if(p==dau)          dau=dau->tiep;
  114.             else
  115.             {
  116.                 NUT *truocP=dau;
  117.                 while (truocP->tiep!=p) truocP=truocP->tiep;
  118.                 truocP->tiep=p->tiep;
  119.                 if (p==cuoi)    cuoi=truocP;
  120.             }
  121.         p->tiep =NULL;
  122.     }
  123. }
  124.  
  125. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  126. void DSLKV::xoaNutP (NUT *p){
  127.     if ( DSLKVRong() )  cout <<"Khong the xoa duoc vi DS da rong.";
  128.     else {
  129.         if (p==dau && p==cuoi)  dau=cuoi=NULL;
  130.         else
  131.             if(p==dau)
  132.             {
  133.                 dau=dau->tiep;
  134.                 cuoi->tiep=dau;
  135.             }
  136.             else
  137.             {
  138.                 NUT *truocP=dau;
  139.                 while (truocP->tiep!=p)
  140.                     truocP=truocP->tiep;
  141.                 truocP->tiep=p->tiep;
  142.                 if (p==cuoi)
  143.                 {
  144.                     truocP->tiep=dau;
  145.                     cuoi=truocP;
  146.                 }
  147.  
  148.             }
  149.         delete p;
  150.     }
  151. }
  152. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  153. void DSLKV::duyetDSLKV()
  154. {
  155.     cout<<"Cac nut cua DS lien ket: "<<endl;
  156.     NUT *p=this->dau;
  157.     while (p!=this->cuoi)  
  158.     {
  159.         cout<<p->duLieu<<" -> ";
  160.         p=p->tiep;
  161.     }
  162.     cout<<cuoi->duLieu<<" -> "<<endl;
  163. }
  164.  
  165.  
  166. void DSLKV::huyDSLKV()
  167. {
  168.     NUT *p;
  169.     while (dau!=NULL)  
  170.     {
  171.         p=dau;
  172.         dau=dau->tiep;
  173.         delete p;
  174.     }
  175.     dau=cuoi=NULL;
  176. }
  177.  
  178.  
  179. DSLKV::~DSLKV()
  180. {
  181.     huyDSLKV();
  182. }
  183.  
  184.  
  185. bool DSLKV::DSLKVRong()
  186. {
  187.     return (dau==NULL ? true:false);
  188. }
  189.  
  190. void DSLKV::vong(int n)
  191. {
  192.     NUT *p=this->dau;
  193.     NUT *q=this->dau;
  194.     int dem;
  195.     while(this->dau!=this->cuoi)
  196.     {
  197.         dem=1;
  198.         p=q;
  199.         do
  200.         {
  201.             p=p->tiep;
  202.             dem++;
  203.         }
  204.         while(dem<n && this->dau!=this->cuoi);
  205.         q=p->tiep;
  206.         this->xoaNutP(p);
  207.    
  208.         this->duyetDSLKV();
  209.     }
  210.     cout<<"Phan tu con lai:"<<this->dau->duLieu<<endl;
  211. }
  C++ Code:
  1. #include"dslkv.h"
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<ctime>
  5. #include<cstdlib>
  6. #include<fstream>
  7. using namespace std;
  8. #include<string.h>
  9.  
  10. void main()
  11. {
  12.     int i,key;
  13.     int n,t;
  14.     KieuDL duLieuNhap;
  15.     DSLKV *ds=new DSLKV();
  16.  
  17.     cout<<"Nhap du lieu cho DSLKV"<<endl;
  18.     cout<<"So NUT cua DSLKV:    n=";    cin>>n;    
  19.     cout<<endl;
  20.    
  21.     cout<<"Moi ban chon cach nhap du lieu."<<endl;
  22.     cout<<"1.Nhap tay DSLKD"<<endl;
  23.     cout<<"2.Nhap ngau nhien DSLKD"<<endl<<endl;
  24.     cout<<"Ban cach nhap ban muon chon:  ";
  25.     cin>>key;       cout<<endl;
  26.  
  27.     if (key==1)
  28.     {
  29.         cout<<"Nhap du lieu cho tung NUT"<<endl;
  30.         for (i=1;i<=n;i++) 
  31.         {
  32.             cout<<"Nut "<<i<<": "; cin>>duLieuNhap;
  33.             ds->themNutOCuoi(duLieuNhap);
  34.         }
  35.     }
  36.     else
  37.         if (key==2)
  38.         {  
  39.             srand(time(0));
  40.             for(i=0;i<n;i++)    ds->themNutOCuoi(rand()%n+1);
  41.         }
  42.             else
  43.             {
  44.                 cout<<"khong hieu yeu cau"<<endl;
  45.                 key=getch();
  46.                 return;
  47.             }
  48.     cout<<"Da tao xong danh sach.";
  49.    
  50.                 ds->duyetDSLKV();
  51.                 cout<<"nhap n";
  52.                 cin>>t;
  53.                 ds->vong(t);
  54.                 getch();
  55.                
  56. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi soda_chanhmuoi : 18-05-2007 lúc 08:08 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Xử lý số nguyên lớn bằng DSLK kép
  C++ Code:
  1. #include <time.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. typedef long KieuDL;
  4. typedef struct NUT
  5. {
  6.     struct NUT(long dl)
  7.     {
  8.         this->duLieu=dl;
  9.         this->tiep=NULL;
  10.         this->truoc=NULL;
  11.     }
  12.     KieuDL duLieu;
  13.     struct NUT* tiep;
  14.     struct NUT* truoc;
  15. }NUT;
  16. class DSLKK
  17. {
  18.     private:
  19.         int sign;
  20.         NUT *dau;
  21.         NUT *cuoi;
  22.     public:
  23.        
  24.         DSLKK();
  25.         ~DSLKK();
  26.         void themNutOCuoi(KieuDL);
  27.         void themNutPOCuoi(NUT *);
  28.         void themNutODau(KieuDL);
  29.         void themNutPODau(NUT *);
  30.         void themNutPTruocQ(NUT *,NUT *);
  31.         void themNutPSauQ(NUT *,NUT *);
  32.         KieuDL demNut(NUT *);
  33.         NUT *timNut(KieuDL);
  34.         NUT *nutMin();
  35.         void layNutP(NUT *);
  36.         void xoaNutP (NUT *);
  37.         void duyetDSLKKthuan();
  38.         void duyetDSLKKnghich();
  39.         void huyDSLKK();
  40.         bool DSLKKRong();
  41.         void quickSort();
  42.         void chuyen(char st[]);
  43.         void xuat();
  44. friend DSLKK* tongDuong(DSLKK *,DSLKK *);
  45. friend DSLKK* hieuDuong(DSLKK *,DSLKK *);
  46. friend DSLKK* tich_tam(DSLKK*,NUT *);
  47. friend DSLKK* tong(DSLKK *,DSLKK *,int );
  48. friend DSLKK* hieu(DSLKK *,DSLKK *,int);
  49. friend DSLKK* tich(DSLKK *,DSLKK *,int);
  50.  
  51. };
  52. int so_sanh_tam(char st1[],char st2[]);
  53. int so_sanh(char st1[],char st2[]);
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<iostream.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. #include<string.h>
  6. #include"xlsn.h"
  7. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. DSLKK::DSLKK()
  9. {   dau=cuoi=NULL;}
  10. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  11. void DSLKK::huyDSLKK()
  12. {
  13.     NUT *p;
  14.     while (dau!=NULL)
  15.     {
  16.         p=dau;
  17.         dau=dau->tiep;
  18.         dau->truoc=NULL;
  19.         delete p;
  20.     }
  21.     cuoi=dau=NULL;
  22. }
  23. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  24. DSLKK::~DSLKK()
  25. { huyDSLKK();}
  26. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27. bool DSLKK::DSLKKRong()
  28. {   return (dau==NULL ? true:false);  }
  29. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  30.  
  31. void DSLKK::duyetDSLKKthuan()
  32. {
  33.     NUT *p=dau;
  34.     while(p!=NULL)
  35.     {
  36.         cout<<p->duLieu<<"  ";
  37.         p=p->tiep;
  38.     }
  39. }
  40. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  41. void DSLKK::duyetDSLKKnghich()
  42. {
  43.     NUT *p=cuoi;
  44.     while(p!=NULL)
  45.     {
  46.         cout<<p->duLieu<<"  ";
  47.         p=p->truoc;
  48.     }
  49. }
  50. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
  51. void DSLKK::themNutOCuoi(KieuDL duLieu)
  52. {
  53.     NUT *p=new NUT(duLieu);
  54.     if(DSLKKRong())
  55.         dau=cuoi=p;
  56.     else
  57.     {
  58.         cuoi->tiep=p;
  59.         p->truoc=cuoi;
  60.         cuoi=p;
  61.     }
  62. }
  63. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  64. void DSLKK::themNutODau(KieuDL duLieu)
  65. {
  66.     NUT *p=new NUT(duLieu);
  67.     if(DSLKKRong())
  68.         dau=cuoi=p;
  69.     else
  70.     {
  71.         p->tiep=dau;
  72.         dau->truoc=p;
  73.         dau=p;
  74.     }
  75. }
  76. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  77. //chuyen tu mang kieu char vao DSLKK
  78. void DSLKK::chuyen(char st[])
  79. {  
  80.     int i;
  81.     if(st[0]=='-')
  82.     {
  83.         this->sign=-1;
  84.         i=1;
  85.     }
  86.     else
  87.     {
  88.         this->sign=1;
  89.         i=0;
  90.     }  
  91.     while(st[i]!='\0')
  92.     {
  93.         char x=st[i];
  94.         KieuDL tam=atoi(&x);
  95.         this->themNutOCuoi(tam);
  96.         i++;
  97.     }
  98. }
  99. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  100. void DSLKK::xuat()
  101. {
  102.     if(this->sign==-1)
  103.         cout<<"-";
  104.     NUT *p;
  105.     NUT *q=this->dau;
  106.     while(q!=NULL&&q->duLieu==0)
  107.         q=q->tiep;
  108.     if(q==NULL)
  109.         cout<<0;
  110.     for(p=q;p!=NULL;p=p->tiep)
  111.         cout<<p->duLieu;
  112.     cout<<endl;
  113. }
  114. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  115. DSLKK * tongDuong(DSLKK *l1,DSLKK *l2)
  116. {
  117.     NUT *p=l1->cuoi;
  118.     NUT *q=l2->cuoi;
  119.     DSLKK *l;
  120.     l=new DSLKK();
  121.     int s1,s2,sonho=0;
  122.     while(p!=NULL && q!=NULL)
  123.     {
  124.         s1=p->duLieu + q->duLieu+ sonho;
  125.         s2=s1%10;
  126.         if(p==l1->dau && q==l2->dau)
  127.         {
  128.             l->themNutODau(s1);
  129.         }
  130.         else
  131.         {
  132.             l->themNutODau(s2);
  133.         }
  134.         sonho=s1/10;
  135.         p=p->truoc;
  136.         q=q->truoc;
  137.     }
  138.     while(p!=NULL)
  139.     {
  140.         s1=p->duLieu+sonho;
  141.         s2=s1%10;
  142.         if(p==l1->dau)
  143.         {
  144.             l->themNutODau(s1);
  145.         }
  146.         else
  147.         {
  148.             l->themNutODau(s2);
  149.         }
  150.         sonho=s1/10;
  151.         p=p->truoc;
  152.     }
  153.     while(q!=NULL)
  154.     {
  155.         s1=q->duLieu+sonho;
  156.         s2=s1%10;
  157.         if(q==l2->dau)
  158.         {
  159.             l->themNutODau(s1);
  160.         }
  161.         else
  162.         {
  163.             l->themNutODau(s2);
  164.         }
  165.         sonho=s1/10;
  166.         q=q->truoc;
  167.     }
  168.     l->sign=1;
  169.     return l;
  170. }
  171. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  172.  
  173. DSLKK * hieuDuong(DSLKK *l1,DSLKK *l2)
  174. {
  175.     DSLKK *l=new DSLKK();
  176.     int g,h=0;
  177.     NUT *p=l1->cuoi;
  178.     NUT *q=l2->cuoi;
  179.     while(p!=NULL && q!=NULL)
  180.     {
  181.         g=p->duLieu - h- q->duLieu;
  182.         if(g<0)
  183.         {
  184.             l->themNutODau(10+g);
  185.             h=1;
  186.         }
  187.         else
  188.         {
  189.             l->themNutODau(g);
  190.             h=0;
  191.         }
  192.         p=p->truoc;
  193.         q=q->truoc;
  194.     }
  195.     while(p!=NULL)
  196.     {
  197.         g=p->duLieu-h;
  198.         if(g<0)
  199.         {
  200.             l->themNutODau(10+g);
  201.             h=1;
  202.         }
  203.         else
  204.         {
  205.             l->themNutODau(g);
  206.             h=0;
  207.         }
  208.         p=p->truoc;
  209.     }
  210.     return l;
  211. }
  212. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  213. DSLKK * tong(DSLKK *l1,DSLKK *l2,int SST)
  214. {
  215.     DSLKK *l=new DSLKK();
  216.     if(l1->sign==-1 &&l2->sign==-1)
  217.     {
  218.         l=tongDuong(l1,l2);
  219.         l->sign=-1;
  220.     }
  221.     if(l1->sign==1 && l2->sign==1)
  222.     {
  223.         l=tongDuong(l1,l2);
  224.         l->sign=1;
  225.     }
  226.     if(l1->sign==1 && l2->sign==-1)
  227.     {
  228.         if(SST==1)
  229.         {
  230.             l=hieuDuong(l1,l2);
  231.             l->sign=1;
  232.         }
  233.         else
  234.             if(SST==-1)
  235.             {  
  236.                 l=hieuDuong(l2,l1);
  237.                 l->sign=-1;
  238.             }
  239.             else
  240.                 if(SST==0)
  241.                 {          
  242.                     l->sign=1;
  243.                     l=hieuDuong(l1,l2);
  244.                 }
  245.     }
  246.     if(l1->sign==-1 && l2->sign==1)
  247.     {
  248.         if(SST==1)
  249.         {
  250.             l=hieuDuong(l1,l2);
  251.             l->sign=-1;
  252.         }
  253.         else
  254.         {                      
  255.             l=hieuDuong(l2,l1);
  256.             l->sign=1;
  257.         }
  258.     }
  259.     return l;
  260. }
  261. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  262. DSLKK * hieu(DSLKK *l1,DSLKK *l2,int SST)
  263. {  
  264.     DSLKK *l=new DSLKK();
  265.     DSLKK *l3=new DSLKK();
  266.     NUT *p;
  267.     int sign;
  268.     sign=l2->sign;
  269.     for(p=l2->cuoi;p!=NULL;p=p->truoc)
  270.         l3->themNutODau(p->duLieu);
  271.     l3->sign=-sign;
  272.     l=tong(l1,l3,SST);
  273.     return l;
  274. }
  275. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  276. DSLKK * tich_tam(DSLKK *l,NUT *A)
  277. {
  278.     int h=0,t;
  279.     DSLKK *lst=new DSLKK();
  280.     NUT *p;
  281.     for(p=l->cuoi;p!=NULL;p=p->truoc)
  282.     {
  283.         t=p->duLieu* A->duLieu+ h;
  284.         lst->themNutODau(t%10);
  285.         h=t/10;
  286.     }
  287.     if(h!=0)
  288.     {
  289.         lst->themNutODau(h);
  290.     }
  291.     lst->sign=1;
  292.     return lst;
  293. }
  294. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  295. DSLKK * tich(DSLKK *l1,DSLKK *l2,int SST)
  296. {
  297.     DSLKK *lst=new DSLKK();
  298.     DSLKK *temp=new DSLKK();
  299.     NUT *run;
  300.     NUT *k;
  301.     for(k=l2->cuoi;k!=NULL;k=k->truoc)
  302.     {
  303.         run=l2->cuoi;
  304.         temp=tich_tam(l1,k);
  305.         while(run!=k)
  306.         {
  307.             temp->themNutOCuoi(0);
  308.             run=run->truoc;
  309.         }
  310.         lst=tongDuong(lst,temp);
  311.     }
  312.     if((l1->sign*l2->sign)==1)
  313.         lst->sign=1;
  314.     else
  315.         lst->sign=-1;
  316.     return lst;
  317. }
  318. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  319. int so_sanh_tam(char st1[],char st2[])
  320. {
  321.     int len1,len2,i=0,j=0;
  322.     if(st1[0]=='-')
  323.         i=1;
  324.     if(st2[0]=='-')
  325.         j=1;
  326.     len1=strlen(st1)-i;
  327.     len2=strlen(st2)-j;
  328.     if(len1>len2)
  329.         return 1;
  330.     else
  331.         if(len1<len2)
  332.             return -1;
  333.         else
  334.         {
  335.             for(int k=0;k<len1;k++)
  336.                 if(atoi(&st1[k+i])>atoi(&st2[k+j]))
  337.                     return 1;
  338.                 else
  339.                     if(atoi(&st1[k+i])<atoi(&st2[k+j]))
  340.                         return -1;         
  341.             return 0;
  342.         }
  343. }
  344. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  345. int so_sanh(char st1[],char st2[])
  346. {  
  347.     if(st1[0]!='-' && st2[0]=='-')
  348.         return 1;
  349.     if(st1[0]=='-' && st2[0]!='-')
  350.         return -1;
  351.     if(st1[0]=='-' && st2[0]=='-')
  352.     {
  353.         if(so_sanh_tam(st1,st2)==1)
  354.             return -1;
  355.         else
  356.             if(so_sanh_tam(st1,st2)==0)
  357.                 return 0;
  358.             else
  359.                 if(so_sanh_tam(st1,st2)==-1)
  360.                     return 1;
  361.     }      
  362.     if(st1[0]!='-' &&st2[0]!='-')
  363.     {
  364.         if(so_sanh_tam(st1,st2)==1)
  365.             return 1;
  366.         else if(so_sanh_tam(st1,st2)==0)
  367.             return 0;
  368.         else if(so_sanh_tam(st1,st2)==-1)
  369.             return -1;
  370.     }      
  371.     return 0;
  372. }
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<iostream.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. #include<string.h>
  6. #include"xlsn.h"
  7.  
  8. void main()
  9. {
  10.     DSLKK *l1=new DSLKK();
  11.     DSLKK *l2=new DSLKK();
  12.     DSLKK *l=new DSLKK();
  13.     char st1[1001],st2[1001];
  14.     Nhap:
  15.         cout<<"Nhap so nguyen thu nhat: ";
  16.         cin>>st1;
  17.         cout<<"Nhap so nguyen thu hai:  ";
  18.         cin>>st2;
  19.         int ssc=so_sanh_tam(st1,st2);
  20.         int ss=so_sanh(st1,st2);
  21.         l1->chuyen(st1);
  22.         cout<<"Nhap so thu nhat: ";
  23.         l1->xuat();
  24.         l2->chuyen(st2);
  25.         cout<<"Nhap so thu hai:  ";
  26.         l2->xuat();
  27.         int k=-1;
  28.     while(k<5)
  29.     {
  30.         cout<<"Chon tu 1 den 5"<<endl;
  31.         cout<<"1:Cong"<<endl;
  32.         cout<<"2:Tru"<<endl;
  33.         cout<<"3:Nhan"<<endl;
  34.         cout<<"4:So sanh"<<endl;
  35.         cout<<"5:Thoat"<<endl;
  36.         cout<<"Ban chon:";
  37.         cin>>k;
  38.         switch(k)
  39.         {
  40.         case 1:
  41.             {
  42.                 cout<<" Tong hai so la:";
  43.                 l=tong(l1,l2,ssc);
  44.                 l->xuat();
  45.             }
  46.             break;
  47.         case 2:
  48.             {
  49.                 cout<<" Hieu hai so la:";
  50.                 l=hieu(l1,l2,ssc);
  51.                 l->xuat();
  52.             }
  53.             break;
  54.         case 3:
  55.             {
  56.                 cout<<" Tich hai so la:";
  57.                 l=tich(l1,l2,ssc);
  58.                 l->xuat();
  59.             }
  60.             break;
  61.         case 4:
  62.             {
  63.                 if(ss==1)
  64.                     cout<<" So thu nhat > so thu hai";
  65.                 if(ss==-1)
  66.                     cout<<" So thu nhat < so thu hai";
  67.                 if(ss==0)
  68.                     cout<<" So thu nhat = so thu hai";
  69.                 cout<<endl;
  70.             }  
  71.             break;
  72.         }
  73.     }
  74.     getch();
  75. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Ui hoa hết cả mắt. Thank bác nhá, nhưng em nhìn toét mắt mà hông thấy thuật toán vừa chèn vừa xắp xếp đâu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  cái đầu tiên hàm sxchontructiepND() ; chontructiepDC(); MergeSort(); QuickSort();,(ko có cái "vừa chèn vừa sắp xếp" nên bác khỏi tìm),hàm tìm kiếm: NUT* timNut(KieuDL). Còn có dùng stack khử đệ quy cho quicksort trên DSLK nhưng ai cần thì mình mới post
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi soda_chanhmuoi : 18-05-2007 lúc 08:13 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Mặc định DSLK các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm

  này này!! bổ sung roài đó!!tui để nó nằm riêng trong 1 khung luôn đó, bác khỏi tìm toét mắt nhá!! hè hè

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  14

  đúng là hoa mắt thật!

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C Bài tập DSLK, mọi người test và cho mình xin ý kiến
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-12-2010, 08:45 AM
 2. Các giải thuật sắp xếp trong DSLK. Giúp mình với?
  Gửi bởi thai.co trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 26-10-2010, 10:48 PM
 3. Tìm kiếm trên file! Tìm kiếm xâu mẫu dùng giải thuật Naive | Giúp mình code sai ở đâu
  Gửi bởi totoise trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2009, 08:22 PM
 4. Giải thuật MergeSort bằng DSLK
  Gửi bởi thesun140188 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-04-2009, 12:31 PM
 5. giải thuật trên cây nhị phân tìm kiếm?!?
  Gửi bởi gauconchuabityeu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-03-2008, 06:29 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn