Em mới học tìm hiểu về delegate nên còn nhiều cái chưa rõ, em có đọc bài viết http://diendan.congdongcviet.com/thr...inh-csharp.cpp hướng dẫn cách từ form 2 thay đổi text của form 1. Nhưng giờ em muốn làm như sau mà chưa biết cách nào làm, có ai rành chỉ em với nếu có demo ví dụ thì càng tốt.
Em có một cái form main, form con.ở form con sẽ có một label , và một hàm để set text cho label này. Trên cái form main có một cái button, khi bấm vào button thì sẽ tạo ra 1 thể hiện mới của form con (tạo ra n cái form con). có một ô textbox để nhập text, khi nhập text thì sẽ gọi hàm thay đổi text của các form con kia, hoặc có thể thay đổi text của một form nào đó bất kỳ ví dụ như em có một biến i = 0, mỗi khi ấn button tạo form thì nó lấy giá trị của i này để đặt tên cho form con được tạo ra, rồi tăng giá trị của i tăng lên, lúc em muốn set text của form 1 hoặc 2 thì thông qua cái tên đó.
Theo em là mỗi lần tạo form sẽ đăng ký một delegate, sau đó ở hàm main sẽ có một list lưu lại danh sách các delegate này , khi muốn thao tác với form nào thì sẽ dùng cái delegate đăng ký đó để gọi hàm, mà chưa biết các làm hay xử lý như thế nào.

Em cảm ơn mọi người