Chào các bạn mình có một vấn đề như sau, khi mình lập trình socket thì có một máy mình đi trong mạng dây và một máy kết nối thông qua wifi. nếu kết nối từ mạng wifi tới máy ở mạng dây thì được, nhưng nếu máy từ mạng dây mà kết nối tới mạng lan wifi thì không được, các bạn chỉ cho mình với, Cảm ơn mọi người nha