ASP.NET
http://asp.net/learn/videos/default.aspx?tabid=63
Visual C# Express - Easy to Use
http://msdn.microsoft.com/vstudio/ex...p/default.aspx
Visual C# Express - Easy to Learn
http://msdn.microsoft.com/vstudio/ex...p/easytolearn/
Chương trình dành cho người mới bắt đầu
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/beginner/

Chúc bà con học tốt nhé