Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Cac ban oi sua giup minh bai ve ke thua nhe !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  3

  Question Cac ban oi sua giup minh bai ve ke thua nhe !

  De bai nhu sau Mình có một bài toán sau về lớp kế thừa. Các bạn giúp mình nhé.
  a.Xây dựng lớp DIEM trong không gian 2D gồm có hoành độ và tung độ, các thao tác nhập xuất.
  b.Xây dựng lớp hình tròn kế thừa từ lớp điểm gồm có bán kính, các thao tác nhập xuất, tính S, tính P, vẽ hình tròn.
  Áp dụng tính một hình tròn hãy tính một danh sách hình tròn.
  Minh da lam roi nhu loi phan nhap va in vi minh dinh viet thanh ham rieng bietcac ban giup minh nhe ! Minh dang can .
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include<graphics.h>
  #include <stdlib.h>
  //---------------------------------------------------------------------
  class diem
  {
  private:
  float x;
  float y;
  public:
  diem()
  {
  x = 0;
  y = 0;
  };
  diem(float a,float b)
  {
  x = a;
  y = b;
  };
  void settung(float t);
  float gettung();
  void sethoanh(float h);
  float gethoanh();
  void setdiem(diem j);
  float KC(diem k)const;
  void show()const;
  };
  //--------------------------------------------------------------------------
  void diem::settung(float t)
  {
  x = t;
  };
  float diem::gettung()
  {
  return x;
  };
  //--------------------------------------------------------------------------
  void diem::sethoanh(float h)
  {
  y = h;
  };
  float diem::gethoanh()
  {
  return y;
  };
  //--------------------------------------------------------------------------
  void diem::setdiem(diem j)
  {
  x = j.x;
  y = j.y;
  };
  float diem::KC(diem k)const
  {
  return sqrt((x - k.x) * (x - k.x) + (y - k.y)*(y - k.y));
  };
  //---------------------------------------------------------------------------
  void diem::show()const
  {
  cout<<"("<<x<<" ; "<<y<<")";
  };
  //---------------------------------------------------------------------------
  class hinhtron : public diem
  {
  private:
  diem O;
  float r;
  public:
  hinhtron()
  {
  O.settung(0);
  O.sethoanh(0);
  r = 0;
  }
  hinhtron(diem a,float b)
  {
  O.setdiem(a);
  r = b; }
  void ve(int color);
  void settam(diem j);
  void setbk(float a);
  float getbk();
  float tinhdientich(); //Pi * r * r
  float tinhchuvi();
  void htht()const;
  };
  //---------------------------------------------------------------------------
  /*void hinhtron::ve(int color)
  {
  setcolor(color);
  circle(O.x,O.y,r);
  }*/
  void hinhtron::settam(diem j)
  {
  O.setdiem(j);
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void hinhtron::setbk(float a)
  {
  r = a;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  float hinhtron::getbk()
  {
  return r;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  float hinhtron::tinhchuvi()
  {
  float t=3.14*2*r;
  return t;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void hinhtron::htht()const
  {
  cout<<"\nBan kinh cua hinh tron la: "<<r;
  cout<<"\nTam hinh tron la: ";
  O.show();
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  float hinhtron::tinhdientich()
  {
  float d = 3.14*r*r;
  return d;
  }
  class dayht: public hinhtron
  {
  private:
  hinhtron a[10];
  diem b[5];
  int n;
  public:
  void nhapday();
  void inday();
  };
  void dayht::nhapday()
  {
  int n;
  cout<<"\nNhap so duong tron :";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  float t;
  cout<<"\n\nMoi nhap vao hinh tron thu "<<(i + 1);
  cout<<"\nBan kinh: ";
  cin>>t;
  a[i].setbk(t);
  float tung,hoanh;
  cout<<"nhap tung do cua Tam: ";
  cin>>tung;
  b[i].settung(tung);
  cout<<"nhap hoang do cua Tam: ";
  cin>>hoanh;
  b[i].sethoanh(hoanh);
  a[i].settam(b[i]);
  setcolor(BLUE);
  }
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void dayht::inday()
  {
  //int j;
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<"\nHinh tron "<<(j+1);
  a[j].htht();
  cout<<"\nDien tich la: "<<a[j].tinhdientich()<<endl;
  cout<<"Chu vi la: "<<a[j].tinhchuvi()<<endl;
  }
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void main()
  {
  clrscr();
  int gd,gm;
  gd=DETECT;
  initgraph(&gd,&gm,"..\\BGI");
  if(graphresult()!=grOk)
  {
  cout<<"loi khoi tao do hoa";
  getch();
  exit(1);
  }
  dayht a;
  cout<<"\nNhap du lieu :";
  a.nhapday();
  a.inday();
  /* hinhtron a[5];
  diem b[5];
  int n;
  cout<<"\nNhap so duong tron :";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  float t;
  cout<<"\n\nMoi nhap vao hinh tron thu "<<(i + 1);
  cout<<"\nBan kinh: ";
  cin>>t;
  a[i].setbk(t);
  float tung,hoanh;
  cout<<"nhap tung do cua Tam: ";
  cin>>tung;
  b[i].settung(tung);
  cout<<"nhap hoang do cua Tam: ";
  cin>>hoanh;
  b[i].sethoanh(hoanh);
  a[i].settam(b[i]);
  setcolor(BLUE);
  circle(hoanh,tung,t);*/
  // }
  // system("cls");

  /* for(int j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<"\nHinh tron "<<(j+1);
  a[j].htht();
  cout<<"\nDien tich la: "<<a[j].tinhdientich()<<endl;
  cout<<"Chu vi la: "<<a[j].tinhchuvi()<<endl;
  } */
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  3

  ac ac, khong ai sua giup em a ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  16

  Bạn ko nói nó sai như thế nào làm sao biết mà mò
  bạn post như vậy ko ai chỉ là phải rồi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Hix, bài này có xài cái graphic kìa, vẽ vời... thôi rồi, mà ko cho bài vào thẻ code nhìn sợ wa'!! chẳng nhìn ra gì luôn!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  3

  Khong em chi loi phan nhap day hinh tron thoi. Thuc ra phan ve khong co gi dau, ban chi can bo ham circle(hoanh,tung,t) di la duoc ma. Khong lien quan den nhau dauu.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  16

  Mặc định Cac ban oi sua giup minh bai ve ke thua nhe !

  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include<graphics.h>
  #include <stdlib.h>
  //---------------------------------------------------------------------
  class diem
  {
  private:
  float x;
  float y;
  public:
  diem()
  {
  x = 0;
  y = 0;
  };
  diem(float a,float b)
  {
  x = a;
  y = b;
  };
  void settung(float t);
  float gettung();
  void sethoanh(float h);
  float gethoanh();
  void setdiem(diem j);
  float KC(diem k)const;
  void show()const;
  };
  //--------------------------------------------------------------------------
  void diem::settung(float t)
  {
  x = t;
  };
  float diem::gettung()
  {
  return x;
  };
  //--------------------------------------------------------------------------
  void diem::sethoanh(float h)
  {
  y = h;
  };
  float diem::gethoanh()
  {
  return y;
  };
  //--------------------------------------------------------------------------
  void diem::setdiem(diem j)
  {
  x = j.x;
  y = j.y;
  };
  float diem::KC(diem k)const
  {
  return sqrt((x - k.x) * (x - k.x) + (y - k.y)*(y - k.y));
  };
  //---------------------------------------------------------------------------
  void diem::show()const
  {
  cout<<"("<<x<<" ; "<<y<<")";
  };
  //---------------------------------------------------------------------------
  class hinhtron : public diem
  {
  private:
  diem O;
  float r;
  public:
  hinhtron()
  {
  O.settung(0);
  O.sethoanh(0);
  r = 0;
  }
  hinhtron(diem a,float b)
  {
  O.setdiem(a);
  r = b; }
  void ve(int color);
  void settam(diem j);
  void setbk(float a);
  float getbk();
  float tinhdientich(); //Pi * r * r
  float tinhchuvi();
  void htht()const;
  };
  //---------------------------------------------------------------------------
  /*void hinhtron::ve(int color)
  {
  setcolor(color);
  circle(O.x,O.y,r);
  }*/
  void hinhtron::settam(diem j)
  {
  O.setdiem(j);
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void hinhtron::setbk(float a)
  {
  r = a;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  float hinhtron::getbk()
  {
  return r;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  float hinhtron::tinhchuvi()
  {
  float t=3.14*2*r;
  return t;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void hinhtron::htht()const
  {
  cout<<"\nBan kinh cua hinh tron la: "<<r;
  cout<<"\nTam hinh tron la: ";
  O.show();
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  float hinhtron::tinhdientich()
  {
  float d = 3.14*r*r;
  return d;
  }
  class dayht: public hinhtron
  {
  private:
  hinhtron a[10];
  diem b[5];
  int n;
  public:
  void nhapday();
  void inday();
  };
  void dayht::nhapday()
  {
  int n;
  cout<<"\nNhap so duong tron :";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  float t;
  cout<<"\n\nMoi nhap vao hinh tron thu "<<(i + 1);
  cout<<"\nBan kinh: ";
  cin>>t;
  a[i].setbk(t);
  float tung,hoanh;
  cout<<"nhap tung do cua Tam: ";
  cin>>tung;
  b[i].settung(tung);
  cout<<"nhap hoang do cua Tam: ";
  cin>>hoanh;
  b[i].sethoanh(hoanh);
  a[i].settam(b[i]);
  setcolor(BLUE);
  }
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void dayht::inday()
  {
  //int j;
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<"\nHinh tron "<<(j+1);
  a[j].htht();
  cout<<"\nDien tich la: "<<a[j].tinhdientich()<<endl;
  cout<<"Chu vi la: "<<a[j].tinhchuvi()<<endl;
  }
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  void main()
  {
  clrscr();
  int gd,gm;
  gd=DETECT;
  initgraph(&gd,&gm,"..\\BGI");
  if(graphresult()!=grOk)
  {
  cout<<"loi khoi tao do hoa";
  getch();
  exit(1);
  }
  dayht a;
  cout<<"\nNhap du lieu :";
  a.nhapday();
  a.inday();
  /* hinhtron a[5];
  diem b[5];
  int n;
  cout<<"\nNhap so duong tron :";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  float t;
  cout<<"\n\nMoi nhap vao hinh tron thu "<<(i + 1);
  cout<<"\nBan kinh: ";
  cin>>t;
  a[i].setbk(t);
  float tung,hoanh;
  cout<<"nhap tung do cua Tam: ";
  cin>>tung;
  b[i].settung(tung);
  cout<<"nhap hoang do cua Tam: ";
  cin>>hoanh;
  b[i].sethoanh(hoanh);
  a[i].settam(b[i]);
  setcolor(BLUE);
  circle(hoanh,tung,t);*/
  // }
  // system("cls");
  
  /* for(int j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<"\nHinh tron "<<(j+1);
  a[j].htht();
  cout<<"\nDien tich la: "<<a[j].tinhdientich()<<endl;
  cout<<"Chu vi la: "<<a[j].tinhchuvi()<<endl;
  } */
  getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Bạn nào giup minh cai bai tap java nay voi nha !
  Gửi bởi hoangtukooler trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2013, 10:00 PM
 2. Giup do minh voi
  Gửi bởi anhsausin trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-03-2013, 10:42 AM
 3. Bài tập C giup minh voi! dem so nguyen to!
  Gửi bởi levanquocdlk trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-05-2012, 10:38 PM
 4. Ban nao qua giup minh cai
  Gửi bởi vodka_hn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-05-2010, 12:20 AM
 5. Gán giá trị cho Nút Gốc,giup minh với!
  Gửi bởi leotran5287 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-05-2008, 04:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn