Đề : CHuyển từ C sang SMIP
Code:
int B[4] = { 300, 200, 100, 0 };
int i = 3;
void main ( void )
{
B[i] = B[0] + B[1] + B[2];
}
Code:
.data 0x10008000 
B:  .word 300 
   .word 200 
   .word 100 
   .word 0 
i:  .word 3
.text 
main: la $t1,B 
     lw $t0,0($t1) 
(
Giúp em phần còn trống này
)
    Addi $v0,$0,10
    syscall