Như tiêu đề ạ, mình có viết query để lấy ra các value trong tblFuel khi so sánh tblFuel.timestamp với tblDrivingtime.startTime và tbleDrivingtime.stopTime:
C Code:
  1. SELECT F.deviceID, from_unixtime(F.timestamp), F.fuelLevel,F.address
  2. FROM gtse.tblFuel F, gtse.tblDrivingTime DT
  3. where F.timestamp = DT.stopTime or F.timestamp = DT.startTime
  4. order by F.accountID;

Nhưng khi mình check thì không có giá trị nào của F.timestamp = DT.startTime nên query không trả lại giá trị nào, mình muốn hỏi là có cách nào lấy được giá trị timestamp của tblFuel gần startTime của tblDrivingtime nhất không ạ? Mình thử query này:
C Code:
  1. SELECT F.timestamp,
  2. (SELECT MAX(startTime) FROM gtse.tblDrivingTime
  3. WHERE startTime <= F.timestamp order by F.timestamp ASC)
  4. FROM gtse.tblFuel F
  5. ;
nhưng cũng không thấy show ra được value. Mong được giúp đỡ!