Cho em hỏi làm sao mà in ra 1 xâu 1 số dưới dạng nhị phân