Mình dùng cơ sở dữ liệu là Access:
Các bạn cho mình hỏi viết lệnh Update này :
Code:
private void UPdate()
{
string strCnn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Database.accdb";
OleDbConnection MatKhau = new OleDbConnection(strCnn);
try
{
MatKhau.Open();
OleDbCommand checklog = new OleDbCommand();
checklog.Connection = MatKhau;
checklog.CommandType = CommandType.Text;
checklog.CommandText = "UPDATE Account SET Pw=@pw WHERE ID=@id";
checklog.Parameters.AddWithValue("@id", acc.Id);
checklog.Parameters.AddWithValue("@pw", txtP_new.Text);
checklog.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Đã Đổi Mật Khẩu Thành Thông ", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK);
}
}
sao chạy được nhưng dữ liệu trong access thì không thay đổi. Đoạn này bị lỗi chỗ nào vậy các bạn ?
Thanks.