Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: [Thảo luận] Cách sửa, mã hóa App.config trong Winform C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  412

  Mặc định [Thảo luận] Cách sửa, mã hóa App.config trong Winform C#?

  Chào các bạn !
  Mấy hôm nay mò mẫm các diễn đàn thì mình cũng đã có cách sửa lại file App.config mà mã hóa nó như sau (các bạn xem file đính kèm nhé):
  Mình chưa build thành file setup nên chưa biết thế nào nhưng test Project thấy OK rồi, mong các bạn góp ý thêm.
  Lưu ý: code này mình sưu tầm và sửa lại chứ mình không viết toàn bộ nhé

  Visual C# Code:
  1.         //1. Mã hóa:
  2.         public string Encrypt(string toEncrypt, bool useHashing)
  3.         {
  4.             byte[] keyArray;
  5.             byte[] toEncryptArray = Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt);
  6.             if (useHashing)
  7.             {
  8.                 var hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
  9.                 keyArray = hashmd5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes("hoidapit.com.vn"));
  10.             }
  11.             else keyArray = Encoding.UTF8.GetBytes("hoidapit.com.vn");
  12.             var tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider
  13.                            {
  14.                                Key = keyArray,
  15.                                Mode = CipherMode.ECB,
  16.                                Padding = PaddingMode.PKCS7
  17.                            };
  18.             ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor();
  19.             byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
  20.             return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length);
  21.         }
  Visual C# Code:
  1.         //2. Giải mã:
  2.         public string Decrypt(string toDecrypt, bool useHashing)
  3.         {
  4.             byte[] keyArray;
  5.             byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(toDecrypt);
  6.             if (useHashing)
  7.             {
  8.                 var hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
  9.                 keyArray = hashmd5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes("hoidapit.com.vn"));
  10.             }
  11.             else keyArray = Encoding.UTF8.GetBytes("hoidapit.com.vn");
  12.             var tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider
  13.                            {
  14.                                Key = keyArray,
  15.                                Mode = CipherMode.ECB,
  16.                                Padding = PaddingMode.PKCS7
  17.                            };
  18.             ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateDecryptor();
  19.             byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
  20.             return Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
  21.         }
  Button đọc thông tin từ file App.config
  Visual C# Code:
  1.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             //Xóa các Textbox
  4.             txtServer.Clear();
  5.             txtDataBase.Clear();
  6.             txtUserID.Clear();
  7.             txtPassword.Clear();
  8.  
  9.             //Đọc dữ liệu từ file App.config vào các Textbox
  10.             txtServer.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Server"].ToString();
  11.             string giaima_server = Decrypt(txtServer.Text, true);
  12.             txtServer.Text = giaima_server;
  13.  
  14.             txtDataBase.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Database"].ToString();
  15.             string giaima_database = Decrypt(txtDataBase.Text, true);
  16.             txtDataBase.Text = giaima_database;
  17.  
  18.             txtUserID.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Username"].ToString();
  19.             string giaima_UserID = Decrypt(txtUserID.Text, true);
  20.             txtUserID.Text = giaima_UserID;
  21.  
  22.             txtPassword.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Password"].ToString();
  23.             string giaima_Pass = Decrypt(txtPassword.Text, true);
  24.             txtPassword.Text = giaima_Pass;
  25.            
  26.         }

  Button lưu thông tin vào file config
  Visual C# Code:
  1.         private void buttonUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None);
  4.             config.AppSettings.Settings.Remove("server");
  5.             string mahoa_server = Encrypt(txtServer.Text, true);
  6.             config.AppSettings.Settings.Add("server",mahoa_server);
  7.            
  8.  
  9.             config.AppSettings.Settings.Remove("database");
  10.             string mahoa_data = Encrypt(txtDataBase.Text,true);
  11.             config.AppSettings.Settings.Add("database", mahoa_data);
  12.  
  13.             config.AppSettings.Settings.Remove("UserName");
  14.             string mahoa_UserID = Encrypt(txtUserID.Text,true);
  15.             config.AppSettings.Settings.Add("UserName", mahoa_UserID);
  16.  
  17.             config.AppSettings.Settings.Remove("PassWord");
  18.             string mahoa_Pass = Encrypt(txtPassword.Text,true);
  19.             config.AppSettings.Settings.Add("PassWord", mahoa_Pass);
  20.  
  21.             config.Save(ConfigurationSaveMode.Modified);
  22.             ConfigurationManager.RefreshSection("appSettings");
  23.             MessageBox.Show("update completed");
  24.            
  25.         }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thanlong_1189 : 25-11-2014 lúc 04:42 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn