Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Cross-thread operation not valid

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  52

  Mặc định Cross-thread operation not valid

  em gặp một cái lỗi như này khi dùng Parallel mong các anh chỉ giúp
  Cross-thread operation not valid: Control 'cmbtrangthai' accessed from a thread other than the thread it was created on.

  Code:
  // hàm này là đọc thông tin tài khoản từ file xml
      private void laythongtintaikhoan()
      {
        TaiKhoanBE taikhoan = new TaiKhoanBE();
        TaiKhoanBL tkxuly = new TaiKhoanBL();
        //dog nay de load xml trong debug ne
        taikhoan = tkxuly.docdulieu(Environment.CurrentDirectory + "/TaiKhoan.xml");
  
        Taikhoan = taikhoan.Taikhoan;
        Idtochuc=Convert.ToInt32(taikhoan.Idtochuc.ToString());
        Idmucquanly = Convert.ToInt32(taikhoan.Idmucquanly.ToString());
      }
      // hiển thị các thông tin tương ứng vói tài khoản đăng nhập
      private void hienthidonvi()
      {
        laythongtintaikhoan();
        DataTable dt = new DataTable();
        daToChuc dToChuc = new daToChuc();
        dToChuc.ToChuc.idCapTren = _idtochuc;
        dToChuc.ToChuc.idMucQuanLy = _idmucquanly;
        dToChuc.ToChuc.idTrangThai = (int)daTrangThaiHoatDong.eTrangThaiHoatDong.Hoạt_Động;
        dt.Columns.Add("Ma", typeof(int));
        dt.Columns.Add("Ten", typeof(string));
        DataTable dt1 = new DataTable();
        dt1 = dToChuc.DanhSach_DDL(true);
        dt = dt1.Clone();
        DataRow r = dt.NewRow();
        r["Ma"] = dt1.Rows[0]["Ma"];
        r["Ten"] = dt1.Rows[0]["Ten"];
        dt.Rows.Add(r);
        for (int i = 1; i < dt1.Rows.Count; i++)
        {
          int j = 0;
          try
          {
            j = Convert.ToInt32(dt1.Rows[i]["Ma"].ToString());
          }
          catch { }
          daToChuc dToChuc2 = new daToChuc();
          dToChuc2.ToChuc.idCapTren = j;
          dToChuc2.ToChuc.idMucQuanLy = _idmucquanly;
          dToChuc2.ToChuc.idTrangThai = (int)daTrangThaiHoatDong.eTrangThaiHoatDong.Hoạt_Động;
          DataTable dt2 = new DataTable();
          dt2 = dToChuc2.DanhSach_DDL(true);
          DataTable dtUnion = dt.AsEnumerable().Union(dt2.AsEnumerable()).CopyToDataTable<DataRow>();
          dt = dtUnion;
        }
        cmbdonvi.Properties.DataSource = dt;
        cmbdonvi.Properties.DisplayMember = "Ten";
        cmbdonvi.Properties.ValueMember = "Ma";
        cmbdonvi.ItemIndex = 0;
      }
      // lấy danh mục trạng thái từ csdl sql server
      private void hienthitrangthai()
      {
        daTrangThaiSoLieu tt = new daTrangThaiSoLieu();
        cmbtrangthai.Properties.DataSource = tt.DanhSachTrangThaiSoLieu();
        cmbtrangthai.Properties.DisplayMember = "TenTrangThai";
        cmbtrangthai.Properties.ValueMember = "ID";
        cmbtrangthai.ItemIndex = 0;
        
      }
      
      private void khoitao()
      {
        txttungay.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
        txtdenngay.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
       
        
        Parallel.Invoke(
          () =>
          {
            laythongtintaikhoan();
            hienthidonvi();
          },
  
          () =>
          {
            hienthitrangthai();
          }
          );
       
      }
       private void FormDonHangNhanTuDieuTin_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        khoitao();      
        hienthidulieu();
      }
  chickenIT

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2014
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi o0ocuchuoio0o Xem bài viết
  em gặp một cái lỗi như này khi dùng Parallel mong các anh chỉ giúp
  Cross-thread operation not valid: Control 'cmbtrangthai' accessed from a thread other than the thread it was created on.

  Code:
  // hàm này là đọc thông tin tài khoản từ file xml
      private void laythongtintaikhoan()
      {
        TaiKhoanBE taikhoan = new TaiKhoanBE();
        TaiKhoanBL tkxuly = new TaiKhoanBL();
        //dog nay de load xml trong debug ne
        taikhoan = tkxuly.docdulieu(Environment.CurrentDirectory + "/TaiKhoan.xml");
  
        Taikhoan = taikhoan.Taikhoan;
        Idtochuc=Convert.ToInt32(taikhoan.Idtochuc.ToString());
        Idmucquanly = Convert.ToInt32(taikhoan.Idmucquanly.ToString());
      }
      // hiển thị các thông tin tương ứng vói tài khoản đăng nhập
      private void hienthidonvi()
      {
        laythongtintaikhoan();
        DataTable dt = new DataTable();
        daToChuc dToChuc = new daToChuc();
        dToChuc.ToChuc.idCapTren = _idtochuc;
        dToChuc.ToChuc.idMucQuanLy = _idmucquanly;
        dToChuc.ToChuc.idTrangThai = (int)daTrangThaiHoatDong.eTrangThaiHoatDong.Hoạt_Động;
        dt.Columns.Add("Ma", typeof(int));
        dt.Columns.Add("Ten", typeof(string));
        DataTable dt1 = new DataTable();
        dt1 = dToChuc.DanhSach_DDL(true);
        dt = dt1.Clone();
        DataRow r = dt.NewRow();
        r["Ma"] = dt1.Rows[0]["Ma"];
        r["Ten"] = dt1.Rows[0]["Ten"];
        dt.Rows.Add(r);
        for (int i = 1; i < dt1.Rows.Count; i++)
        {
          int j = 0;
          try
          {
            j = Convert.ToInt32(dt1.Rows[i]["Ma"].ToString());
          }
          catch { }
          daToChuc dToChuc2 = new daToChuc();
          dToChuc2.ToChuc.idCapTren = j;
          dToChuc2.ToChuc.idMucQuanLy = _idmucquanly;
          dToChuc2.ToChuc.idTrangThai = (int)daTrangThaiHoatDong.eTrangThaiHoatDong.Hoạt_Động;
          DataTable dt2 = new DataTable();
          dt2 = dToChuc2.DanhSach_DDL(true);
          DataTable dtUnion = dt.AsEnumerable().Union(dt2.AsEnumerable()).CopyToDataTable<DataRow>();
          dt = dtUnion;
        }
        cmbdonvi.Properties.DataSource = dt;
        cmbdonvi.Properties.DisplayMember = "Ten";
        cmbdonvi.Properties.ValueMember = "Ma";
        cmbdonvi.ItemIndex = 0;
      }
      // lấy danh mục trạng thái từ csdl sql server
      private void hienthitrangthai()
      {
        daTrangThaiSoLieu tt = new daTrangThaiSoLieu();
        cmbtrangthai.Properties.DataSource = tt.DanhSachTrangThaiSoLieu();
        cmbtrangthai.Properties.DisplayMember = "TenTrangThai";
        cmbtrangthai.Properties.ValueMember = "ID";
        cmbtrangthai.ItemIndex = 0;
        
      }
      
      private void khoitao()
      {
        txttungay.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
        txtdenngay.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
       
        
        Parallel.Invoke(
          () =>
          {
            laythongtintaikhoan();
            hienthidonvi();
          },
  
          () =>
          {
            hienthitrangthai();
          }
          );
       
      }
       private void FormDonHangNhanTuDieuTin_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        khoitao();      
        hienthidulieu();
      }
  chạy = ctrl +f5 xem có lỗi hông

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  52

  ??? ko bạn à?? mình ko thạo cái này cho lắm?? fix như nào bạn ơi
  chickenIT

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn