Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (1).png
Lần xem:	4
Size:		15.2 KB
ID:		24259

Mục tiêu:
Mình muốn đánh số dữ liệu khi thêm vào GridView như hình trên.
C.trình mình làm có kết nối với database.

Như mình làm thì mình tạo ra 4 cột, gồm: ID - STT(số thứ tự) - NộiDung - Parameter
Khi thêm dữ liệu vào và đánh số nếu cái nào là "cấp cha" mình sẽ để Parameter = 0.
Dữ liệu chỉ có 1 - 1.1,1.2,1.3 ... thì mình làm được nhưng nếu thêm 1.1 - 1.1.1,1.1.2,1.1.3 .v.v. Vấn đề khó từ đây.
Rất mong các bạn giúp mình vấn đề này.

Cảm ơn mọi người đã đọc