HELP ME! Bài tập kế thừa và đa hình khó qua!!!
Em có bài c++ khó quá làm mãi ko xog mà lại sắp thi rồi. Mong mọi người trong diễn đàn giúp đỡ. Đây là nguyên văn đề bài:
--Tạo lớp nhân viên có họ tên ,địa chỉ, năm sinh,đơn vị. Lớp này là lớp cơ sở trừu tượng
+Xây dựng các phương thữc cần thiết cho lớp.
+Xây dựng các hàm ảo tinh lương, hiển thị thông tin nhân viên.

--Xây dựng lớp Công nhân kế thừa lớp Nhân viên, có thêm thuộc tính lương tháng, số ngày công trong tháng
+Xây dựng các phương thữc cần thiết cho lớp.
+Nạp chồng lại các hàm tính lưong và hiển thị thông tin.Lương=(lương tháng*số ngày công)/26 (lưu ý :ngày công <=26)

--Xây dựng lớp Cán bộ quản lý kế thừa lớp Nhân viên, có thêm thuộc tính chức vụ, hệ số lương, phụ cấp
+Xây dựng các phương thữc cần thiết cho lớp.
+Nạp chồng lại các hàm tính lương và hiển thị thông tin. Lương=hệ số lương*440000+phụ cấp

--Viết chương trình nhập vào danh sách các nhân viên và người quản lý
+Hiển thị danh sách nhập vào với các thông tin:họ tên, năm sinh, đơn vị lương.
+Hiển thị cán bộ có lương cao nhất và thâp nhất.
+Hiển thị công nhân có lương cao nhất và thâp nhất