Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: cao thủ chỉ giúp cái combobox nay : combobox add table vào nhưng ko cho hiện trùng mã id

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  0

  Mặc định cao thủ chỉ giúp cái combobox nay : combobox add table vào nhưng ko cho hiện trùng mã id

  1. hien tại mình có form danh sách đấu giá (dsdaugia) ==> hiển thị toàn bộ danh sách người tham gia đấu giá trong một bộ đấu .. trong một bộ đấu cho phép 1 người đấu giá nhiều thửa đất khác nhau.

  hình 1: hiện dsdaugia

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		danhsachdau.jpg
Lần xem:	4
Size:		60.7 KB
ID:		24272

  2, form hợp đồng ==> xuất hợp đồng những người có trong ds đấu giá trên kèm với thông tin đất trúng đấu .
  hình 2 :Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		dsdaugiasai.jpg
Lần xem:	3
Size:		54.0 KB
ID:		24273

  3 thiết kế form hợp đồng :
  combobox tên bộ đấu giá : khi chọn tên bộ đấu (lấy mã bộ đấu) thì tụ động cập nhật danh sách người tham gia đấu giá trong danh sách đấu giá
  combobox đối tượng : hiện danh sách để chọn vào hợp đồng, ds chỉ hiện khi chọn tên bộ đấu giá

  hình form thiết kế :Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		hopdong.jpg
Lần xem:	6
Size:		51.4 KB
ID:		24274

  ==> baó lỗi khi trong ds đấu có người đấu nhiều lần .bị trùng

  đây là code
  sự kiện của combobox bộ đấu giá

  ////////////
  private void Binding_combodaugia()
  {
  BOhopdong bohd = new BOhopdong();
  DataSet dsdaugia = bohd.Dsdaugia();
  cmbbodau.Table = null;
  cmbbodau.Table = dsdaugia.Tables["Daugia"];
  cmbbodau.DisplayMember = "TenDauGia";
  cmbbodau.ValueMember = "MaDauGia";
  cmbbodau.ColumnsToDisplay = new string[] { "Mã đấu giá", "Tên đấu giá", "Từ ngày", "Đến ngày", "Mô tả" };

  cmbbodau.SelectedIndex = -1;
  cmbbodau.SelectedIndexChanged += new EventHandler(cmbbodau_SelectedIndexChanged);
  }
  ////

  sự kiện trong ccombobox đối tượng

  private void Binding_combodoituong()
  {
  BOhopdong bohd = new BOhopdong();

  cmbmadt.Table = null;
  cmbmadt.Table = tblnew_dt(cmbbodau.SelectedValue.ToString()); // table lấy ds đối tượng
  cmbmadt.Table = tblnew_dt("MaDauGia");
  cmbmadt.ValueMember = "MaDoiTuong";
  cmbmadt.ColumnsToDisplay = new string[] {"Mã đối tượng","Họ tên","Giới tính","Ngày sinh",
  "CMND","Địa chỉ","Dân tộc","Tôn giáo",
  "Điện thoại","Email","Fax","Mô tả","Mã thôn"};

  cmbmadt.SelectedIndex = -1;
  cmbmadt.SelectedIndexChanged += new EventHandler(cmbmadt_SelectedIndexChanged);

  }  bảng để add sd đói tượng

  ///
  private DataTable tblnew_dt(String mabd)
  {
  DataTable tbldsnt = dsdt().Tables["danhsachdaugia"];


  DataRow[] rows = tbldsnt.Select("MaDauGia = " + mabd + "");// mới huỷ ngày 27/11
  // lấy mã tự động khi combobox đấu giá chọn mã đấu giá thì hiện tên đối tượng nhưng ko lấy trùng lặp
  // xem lại phần này
  DataTable tblnew = new DataTable("doituong");
  tblnew.Columns.Add("MaDoiTuong", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("HoTen", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("GioiTinh", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("NgaySinh", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("ChungMinhThu", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("DiaChi", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("DanToc", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("TonGiao", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("SoDienThoai", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("Email", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("Fax", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("MoTa", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("MaThon", typeof(Int32));
  tblnew.Constraints.Add("doit", tblnew.Columns["MaDoiTuong"], true);
  foreach (DataRow row in rows)
  {
  DataRow newrow = tblnew.NewRow();
  newrow["MaDoiTuong"] = row["MaDoiTuong"];// tìm mã đối tượng chỉ lấy 1 lần
  newrow["HoTen"] = row["HoTen"];
  newrow["GioiTinh"] = row["GioiTinh"];
  newrow["NgaySinh"] = row["NgaySinh"];
  newrow["ChungMinhThu"] = row["ChungMinhThu"];
  newrow["DiaChi"] = row["DiaChi"];
  newrow["DanToc"] = row["DanToc"];
  newrow["TonGiao"] = row["TonGiao"];
  newrow["SoDienThoai"] = row["SoDienThoai"];
  newrow["Email"] = row["Email"];
  newrow["Fax"] = row["Fax"];
  newrow["MoTa"] = row["MoTa"];
  newrow["MaThon"] = row["MaThon"];
  tblnew.Rows.Add(newrow);
  }
  return tblnew;
  }

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 28-11-2014 lúc 02:12 PM - - -

  đang chờ cao thủ ra tay
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  135

  dùng procedure cho đơn giản. không thì select where đó củng được. where id!="moi vua dc chon" and .....
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn