Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: cao thủ chỉ giúp cái combobox nay : combobox add table vào nhưng ko cho hiện trùng mã id

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  0

  Mặc định cao thủ chỉ giúp cái combobox nay : combobox add table vào nhưng ko cho hiện trùng mã id

  1. hien tại mình có form danh sách đấu giá (dsdaugia) ==> hiển thị toàn bộ danh sách người tham gia đấu giá trong một bộ đấu .. trong một bộ đấu cho phép 1 người đấu giá nhiều thửa đất khác nhau.

  hình 1: hiện dsdaugia

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		danhsachdau.jpg
Lần xem:	4
Size:		60.7 KB
ID:		24272

  2, form hợp đồng ==> xuất hợp đồng những người có trong ds đấu giá trên kèm với thông tin đất trúng đấu .
  hình 2 :Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		dsdaugiasai.jpg
Lần xem:	3
Size:		54.0 KB
ID:		24273

  3 thiết kế form hợp đồng :
  combobox tên bộ đấu giá : khi chọn tên bộ đấu (lấy mã bộ đấu) thì tụ động cập nhật danh sách người tham gia đấu giá trong danh sách đấu giá
  combobox đối tượng : hiện danh sách để chọn vào hợp đồng, ds chỉ hiện khi chọn tên bộ đấu giá

  hình form thiết kế :Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		hopdong.jpg
Lần xem:	6
Size:		51.4 KB
ID:		24274

  ==> baó lỗi khi trong ds đấu có người đấu nhiều lần .bị trùng

  đây là code
  sự kiện của combobox bộ đấu giá

  ////////////
  private void Binding_combodaugia()
  {
  BOhopdong bohd = new BOhopdong();
  DataSet dsdaugia = bohd.Dsdaugia();
  cmbbodau.Table = null;
  cmbbodau.Table = dsdaugia.Tables["Daugia"];
  cmbbodau.DisplayMember = "TenDauGia";
  cmbbodau.ValueMember = "MaDauGia";
  cmbbodau.ColumnsToDisplay = new string[] { "Mã đấu giá", "Tên đấu giá", "Từ ngày", "Đến ngày", "Mô tả" };

  cmbbodau.SelectedIndex = -1;
  cmbbodau.SelectedIndexChanged += new EventHandler(cmbbodau_SelectedIndexChanged);
  }
  ////

  sự kiện trong ccombobox đối tượng

  private void Binding_combodoituong()
  {
  BOhopdong bohd = new BOhopdong();

  cmbmadt.Table = null;
  cmbmadt.Table = tblnew_dt(cmbbodau.SelectedValue.ToString()); // table lấy ds đối tượng
  cmbmadt.Table = tblnew_dt("MaDauGia");
  cmbmadt.ValueMember = "MaDoiTuong";
  cmbmadt.ColumnsToDisplay = new string[] {"Mã đối tượng","Họ tên","Giới tính","Ngày sinh",
  "CMND","Địa chỉ","Dân tộc","Tôn giáo",
  "Điện thoại","Email","Fax","Mô tả","Mã thôn"};

  cmbmadt.SelectedIndex = -1;
  cmbmadt.SelectedIndexChanged += new EventHandler(cmbmadt_SelectedIndexChanged);

  }  bảng để add sd đói tượng

  ///
  private DataTable tblnew_dt(String mabd)
  {
  DataTable tbldsnt = dsdt().Tables["danhsachdaugia"];


  DataRow[] rows = tbldsnt.Select("MaDauGia = " + mabd + "");// mới huỷ ngày 27/11
  // lấy mã tự động khi combobox đấu giá chọn mã đấu giá thì hiện tên đối tượng nhưng ko lấy trùng lặp
  // xem lại phần này
  DataTable tblnew = new DataTable("doituong");
  tblnew.Columns.Add("MaDoiTuong", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("HoTen", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("GioiTinh", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("NgaySinh", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("ChungMinhThu", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("DiaChi", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("DanToc", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("TonGiao", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("SoDienThoai", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("Email", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("Fax", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("MoTa", typeof(String));
  tblnew.Columns.Add("MaThon", typeof(Int32));
  tblnew.Constraints.Add("doit", tblnew.Columns["MaDoiTuong"], true);
  foreach (DataRow row in rows)
  {
  DataRow newrow = tblnew.NewRow();
  newrow["MaDoiTuong"] = row["MaDoiTuong"];// tìm mã đối tượng chỉ lấy 1 lần
  newrow["HoTen"] = row["HoTen"];
  newrow["GioiTinh"] = row["GioiTinh"];
  newrow["NgaySinh"] = row["NgaySinh"];
  newrow["ChungMinhThu"] = row["ChungMinhThu"];
  newrow["DiaChi"] = row["DiaChi"];
  newrow["DanToc"] = row["DanToc"];
  newrow["TonGiao"] = row["TonGiao"];
  newrow["SoDienThoai"] = row["SoDienThoai"];
  newrow["Email"] = row["Email"];
  newrow["Fax"] = row["Fax"];
  newrow["MoTa"] = row["MoTa"];
  newrow["MaThon"] = row["MaThon"];
  tblnew.Rows.Add(newrow);
  }
  return tblnew;
  }

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 28-11-2014 lúc 02:12 PM - - -

  đang chờ cao thủ ra tay

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  135

  dùng procedure cho đơn giản. không thì select where đó củng được. where id!="moi vua dc chon" and .....

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn