mình có 1 bảng gồm tên giáo viên, tên môn
1 bảng gồm tên giáo viên, tên nhiệm vụ
có cách nào để tạo report cho tên môn và tên nhiệm vụ vào cùng 1 cột như hình dưới ko ạClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		anh.JPG
Lần xem:	2
Size:		46.0 KB
ID:		24284