Cài đặt các thuật toán đối với đa thức: cộng, trừ, nhân, chia đa thức dùng cấu trúc mảng(CTDL&giải thuật)
ai có, hay biết về cái này thỳ giảng cho mình. Mình cảm ơn