Mình đang làm chương trình giải phương trình bậc hai trên linux: ax^2+bx+c=0.
nhưng khi làm đến điều kiện a=0, b!=0, c!=0 thì cho ra kết quả x=-c/b.
Có 2 trường hợp mình làm như sau:
+ b dương, c dương --> kết quả đúng.
+ b dương, c âm --> thì nó không ra kết quả.
Cụ thể chương trình của mình như sau:

n=$(echo "scale=3; -$c-$b" | bc -l)
zenity --info \
--text="x= -z/y = $n"

Các số a,b,c mình nhập bằng các câu lệnh sau:

a=`zenity --entry \
--text="a= "`
b=`zenity --entry \
--text="b= "`
c=`zenity --entry \
--text="c= "`


Mình chưa tìm ra lỗi, mong các bạn giúp đỡ.