em có 1 table như hình
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		loi.png
Lần xem:	1
Size:		10.1 KB
ID:		24496

Code:
private void btnCongNoThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      grvTaoDoiTuongCongNo.AddNewRow();
      int newRowHandle = grvTaoDoiTuongCongNo.FocusedRowHandle;

      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[0], 123654987);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[1], 123);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[2], 23);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[3], 123456);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[4], 123456789);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[5], 123);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[6], 23);
      grvTaoDoiTuongCongNo.SetRowCellValue(newRowHandle, grvTaoDoiTuongCongNo.Columns[7], 23565465656);
      grvTaoDoiTuongCongNo.UpdateCurrentRow();
      grvTaoDoiTuongCongNo.RefreshData();
      congno_DOITUONGCONGNOBindingSource.EndEdit();
      congno_DOITUONGCONGNOTableAdapterManager.UpdateAll(this.phanmemquanly_DOITUONGCONGNO);
    }
cái đoạn code update CSDL của thêm thì honà toàn bình thường, không hề báo lỗi gì hết.
nhưng đến đoạn xóa row thì lại báo lỗi.

Code:
private void btnCongNoXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa dòng đã chọn?", "THÔNG BÁO", MessageBoxButtons.YesNo) !=
       DialogResult.Yes)
        return;
      grvTaoDoiTuongCongNo.DeleteRow(grvTaoDoiTuongCongNo.FocusedRowHandle);
      grvTaoDoiTuongCongNo.UpdateCurrentRow();
      grvTaoDoiTuongCongNo.RefreshData();
      congno_DOITUONGCONGNOBindingSource.EndEdit();
      congno_DOITUONGCONGNOTableAdapterManager.UpdateAll(this.phanmemquanly_DOITUONGCONGNO);

    }
đoạn này thì lại có lỗi exception Update requires a valid DeleteCommand when passed DataRow collection with deleted rows.
ngay tại dòng: congno_DOITUONGCONGNOTableAdapterManager.UpdateAll (this.phanmemquanly_DOITUONGCONGNO);

mọi người chỉ e cách giải quyết nó với ah.