Làm thế nào để tạo được một mảng ngẫu nhiên các phần tử các bạn (mảng nguyên)