Tên đề tài : Phát triển module quản lý thư viện ảnh
- Các chức năng chính:
+ Quản lý danh mục hình ảnh:
-Tên danh mục hình ảnh
- Mô tả danh mục hình
+ Quản lý chuyên mục hình ảnh:
- Tên chuyên mục hình ảnh
- Thuộc danh mục hình
- Mô tả chuyên mục
- Tên Folder Upload (Tạo thư mục khi thêm mới/ cập nhật chuyên mục)
+ Quản lý hình ảnh
- Thuộc chuyên mục hình ảnh
- Tên hình ảnh (FileName)
- Đường dẫn
- Kích thước
- Phần mở rộng (Cho phép upload các định dạng sau: jpg, png, gif)
- Người tạo
- Ngày tạo
- Giới thiệu hình ảnh (nếu chọn nhiều file cùng lúc, nội dung giới thiệu sẽ dùng chung cho tất cả các hình ảnh)
- Yêu cầu về upload tập file hình ảnh: Chọn nhiều file 1 lần
+ Hiển thị hình ảnh
- Cấu hình nhóm hiển thị (1 hoặc nhiều): Module cho phép cài đặt trên nhiều trang với các nhóm hiển thị khác nhau tùy vào thiết lập.
- Hiển thị hình ảnh dạng lưới, kích thước trong lưới là H:90px W:120px, khi chọn chọn xem thì sẽ hiển thị kích thước thật tương tự như Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	2
Size:		828.2 KB
ID:		24549