Như tiêu đề ạ em cần tìm một dãy con chung và tăng dãi nhất từ hai dãy nhập vào