Sắp xếp các số chẵn trong mảng tăng dần.
Đếm số lượng các giá trị phân biệt trong mảng.
Liệt kê tần suất của các phần tử trong mảng.