Giả sử chuỗi bí mật là YOLO. Cho người dùng nhập vào nhiều chuỗi và dừng chương trình nếu họ nhập đúng chữ YOLO hoặc là chữ GIVE UP. Có bao nhiêu chuỗi mà người dùng đã nhập vào ????