khi mình chạy vấn tin trong access để lấy số lượng bị báo lối:
[sql]
SLMUASX: Sum(IIf([LOAIHD]='MUA' And IsNull([PAKD]),[SOLUONG]/1000,IIf([LOAIHD]='BAN' And Not IsNull([PAKD]) And IsNull([CHEBIEN]),[SOLUONG]/1000,0)))
[/sql]

bị báo lỗi chổ: IIf([LOAIHD]='BAN'...

bạn nào biết hàm IIF có thể sử dụng lòng nhau