nhờ các sư huynh xem giup code như thế này có vấn đề gì không:
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
int N; //so co 2 chu so can doc
int chuc, donvi;
//chuc = N/10;
//2donvi = N%10;
cin >> chuc >> donvi;
string chuoi = "";
switch(chuc)
{
case 1: chuoi +="Muoi";break;
case 2: chuoi +="Hai Muoi";break;
case 3: chuoi +="Ba Muoi";break;
case 4: chuoi +="Bon Muoi";break;
case 5: chuoi +="Nam Muoi";break;
case 6: chuoi +="Sau Muoi";break;
case 7: chuoi +="Bay Muoi";break;
case 8: chuoi +="Tam Muoi";break;
case 9: chuoi +="Chin Muoi";break;
}
switch(donvi)
{
case 1: chuoi += " Mot";break;
case 2: chuoi += " Hai";break;
case 3: chuoi += " Ba";break;
case 4: chuoi += " Bon";break;
case 5: chuoi += " Nam";break;
case 6: chuoi += " Sau";break;
case 7: chuoi += " Bay";break;
case 8: chuoi += " Tam";break;
case 9: chuoi += " Chin";break;
}

cout << chuoi;
getch();
}