Mình có đoạn code sau:
Code:
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Start();
      for (int i = 1; i < 1000; i++)
      {
        Thread.Sleep(100);
      }
     
    }
    int stsLbl = 1;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (stsLbl == 1)
      {
        statusLbl1.Text = "Loading.";
        stsLbl++;
        return;
      }
      if (stsLbl == 2)
      {
        statusLbl1.Text = "Loading..";
        stsLbl++;
        return;
      }
      if (stsLbl == 3)
      {
        statusLbl1.Text = "Loading...";
        stsLbl = 1;
        return;
      }
    }
Mình không hiểu tại sao sự kiện Timer.Start() mình gọi trước vòng for, vậy mà sau khi vòng for thực hiện xong thì Timer mới chạy.
Ai giúp mình với, cảm ơn nhiều