Em mới học tới phần này ạ, vì còn gà nên em ko hiểu em xuất kiểu này sao ko được:
#include<iostream>
using namespace std;
class lk
{
private:
int sdt;
string ten;
lk* ct;
public:
lk();
lk( int sdt1, string ten1, lk* ct1){ sdt= sdt1, ten= ten1, ct= ct1;}
void setsdt( int sdt2){ sdt= sdt2;}
void setten( string ten2){ ten= ten2;}
void setct( lk* ct2){ ct= ct2;}
int getsdt(){ return sdt;}
string getten(){ return ten;}
lk* getct(){ return ct;}

};
int main()
{
lk* head= new lk;
head-> setsdt(12345);
head-> setten(" anime");
head-> setct(NULL);
cout<<head->getten();
system("PAUSE");
return 0;
}

Cả nhà giúp em với ạ