mình có đọc các tài liệu về hook trên mạng và có hiểu các khái niệm nhưng giờ mình muốn lập trình một ứng dụng hook đơn giản nhưng không biết code như nào, ai biết thì chỉ mình với.
- ví dụ: tạo ứng dụng cài đăt một hook bàn phìm toàn cục, khi người dùng nhấn phím a thì đổi thành phim b.
- cũng như thế nhưng hook cục bộ trên ứng dụng notepad thôi
- tạo ứng dụng hook, khi người dùng nhấn vào button file trong notepad thì xuất hiện thông báo ( MessageBox()).