khi debug trong C thấy có nhiều dòng code assembler , vậy nếu hiểu được hết các dòng đó thì sẽ hiểu được một cách tường tận nhất dòng code trong C phải không các anh chị , em dùng Visual C++ .