mình có các bảng :

DTthuedat :Ma doi tuong,Ma thon, HoTen, GioiTinh

Thôn:MaThon

Thongtindat :Madat,Ma loai dat, TucDanh, SôT, SoThua

Congno:Ma congno,
Chitietcongno;Idchitietcn,Ma congno,Madoituong,Mabt,madat
Chithietbothu :Idchitierbt,Mads,Madoituong,madat

Bothu :Ma bt, TenBoThu, TuNgay, DenNgay
//

frm danh sach cong nợ ,

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		1.png
Lần xem:	6
Size:		44.7 KB
ID:		26284

khi chọn button chuyển nợ thì xuất hiện form mới để chọn tên cần chuyển đến

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		2.png
Lần xem:	3
Size:		11.6 KB
ID:		26285

combobox từ bộ thu nhận giá trị từ THÔNG TIN BỘ THU trên form danh sách bộ thu đã chọn trước khi chọn nut button trên frm danh sách công nợ
Danh sách công nợ cụ thể :select DTthuedat.MaDoiTuong, DTthuedat.HoTen, DTthuedat.DiaChi, Thon.TenThon, Thongtindat.TucDanh, Thongtindat.SoToBanDo, Thongtindat.SoThua, Thongtindat.DienTich, Chitietcongno.SanLuong, Chitietcongno.Thue, Congno.NgayLap, Congno.NgayNo, Congno.moTa, sum (Chitietcongno.SanLuong+Chitietcongno.Thue)as 'Tổng Tiền Nợ '
from DTthuedat, Thon,Thongtindat,Congno,Chitietcongno.....
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		3.png
Lần xem:	1
Size:		18.7 KB
ID:		26286

bây giờ mình muốn chèn tất cả các tên hiẹn trên lưới đó vào MỘT BỘ THU khác khi ta chọn tên trên form chuyển _ cong no