Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: báo lỗi khi lấy dữ liệu lên gridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  18

  Mặc định báo lỗi khi lấy dữ liệu lên gridview

  Chào các bạn,
  Tình hình là mình bị lỗi
  A field or property with the name '' was not found on the selected data source
  Đây Giao diện gridview của mình
  Code:
    <asp:GridView ID="grvNews" runat="server" AutoGenerateColumns="False" Width="360px">          
            <Columns>
              <asp:BoundField HeaderText="ID" DataField="id" />
              <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="title" SortExpression="title" />
              <asp:BoundField HeaderText="Content VN" DataField="contentVN" SortExpression="contentVN" />
              <asp:BoundField HeaderText="Content Eng" DataField="contentENG" SortExpression="contentENG" />
              <asp:BoundField HeaderText="Date" DataField="newsDate" SortExpression="newsDate"/>
              <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" ShowHeader="True" />
            </Columns>
            <EditRowStyle BackColor="#F0FFF0" />
            <FooterStyle BackColor="#F0FFF0" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <HeaderStyle BackColor="#FF0000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <PagerStyle BackColor="#F0FFF0" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
            <RowStyle BackColor="#F0FFF0" />
          </asp:GridView>
  Code:
      public string id 
      {
        get { return _id; }
        set {_id=value ;} 
      }
      public string title
      {
        get { return _title; }
        set { _title = value; }
      }
      public string content_vn
      {
        get { return _content_vn; }
        set { _content_vn = value; }
      }
      public string content_en
      {
        get { return _content_en; }
        set { _content_en = value; }
      }
      public string news_date
      {
        get { return _news_date; }
        set { _news_date = value; }
      }
  Code:
   public List<news_admin> News_GetByAll()
      {
        List<news_admin> list = new List<news_admin>();
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_news_GetByAll", openConnect()))
        {
          news_admin obj = new news_admin();
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  
          SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
          if (dr.HasRows)
          {
            while (dr.Read())
            {
              list.Add(NewsIDataReader(dr));
            }
          }
          dr.Close();
          obj = null;
        }
        return list;
      }
  Mình code theo mô hình 3 tier
  Nó báo lỗi ở gridview không nhận được cột contentVN, khi mình xóa 3 cột cuối đi thì nó nhận 2 cột ID và Title nhưng lại hiển thị Title vào cột ID @@

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2014
  Nơi ở
  USA
  Bài viết
  623

  Bạn phải viết là: content_vn thay vì ContentVN, tại trong properties là content_vn
  VNFox là ai? www.vnfox.com
  Cafe cùng VNFox @ fb.me/vnfoxcafe

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn