Mình đang viết chương trình xử lý ảnh với C#.
Để xử lý được ảnh, cách hiện tại mình đang dùng là chuyển dữ liệu ảnh vào 1 biến IntPtr sau đó copy dữ liệu IntPtr vào 1 mảng byte và sử lý nó sau đó copy ngược trở lại IntPtr ( sử dụng Marshal.Copy).
Với ảnh lớn (1920x1080) thì tốc độ tương đối chậm do mất nhiều thời gian copy dữ liệu từ Ptr vào ByteArray và ngược lại.

Vậy mình nhờ các bạn trợ giúp các vấn đề sau :
1. Mình có cách nào truy cập trực tiếp dữ liệu ảnh trên Ptr hay không ( sẽ loại bỏ được 2 lần dùng Marshal.Copy ).
2. Để Copy 2 dữ liệu 2 mảng byte thì phương pháp nào cho tốc độ nhất. Mình sử dụng vòng for, Array.Copy, Block.Copy nhưng có vẻ vẫn hơi chậm.

Cảm ơn các bạn !