Trong bài này, mình sẽ giới thiệu các bạn một trong ba thuộc tính cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Java, đó là tính đóng gói (encapsulation).Nguồn: http://laptrinh.io