Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Thắc mắc về DSLK đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Bài viết
  8

  Unhappy Thắc mắc về DSLK đơn

  em mới học về DSLK...lý thuyết..gọi là tạm hiểu rồi ...
  giờ có 2 vần đề mong các bác giải thích dùm(nghĩ hoài ko ra ...)
  Em nghĩ nếu giải đáp đựoc 2 khúc mắc này thì ...học DSLK phần sau sẽ dễ hiếu hơn.Mong các bác giúp đỡ
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  typedef struct sn
  {int a;
   sn * pnext;
   };
  typedef struct list
  {sn * phead;
   sn * ptail;
  } ;
  void nhap(sn & x)
  {cout<<"Nhap phan tu vao"<<endl;
   cin>>x.a;
  }
  void xuat(sn x)
  {
   cout<<x.a<<endl;
  }
  sn *getsn(int x)
  {sn * p;
   p=new sn;
   if(p==NULL)
   {cout<<"Ko du vung nho"<<endl;
    exit(1);
   }
   else
   {p->a=x;
    p->pnext=NULL;
   }
   return p;
  }
  void addfirt(list & l,sn *ele)
  {if(l.phead==NULL)
   {l.phead=ele;
    l.ptail=l.phead;
   }
   else
   {ele->pnext=l.phead;
    l.phead=ele;
   }
   }
  void add(list & l,sn *p,sn * q)
  {if(q!=NULL)
   {p->pnext=q->pnext;
    q->pnext=p;
     if(q==l.ptail)
  	l.ptail=p;
   }
   else
   addfirt(l,p);
  }
  void main()
  {clrscr();
   int i,n;
   sn x;
   list l;
   sn * p;
   sn * q;
   sn * phead;
   l.phead=NULL;
   sn * tam;
   cout<<"Nhap so node vao"<<endl;
   cin>>n;
   for(i=0;i<n;i++)
   {
   nhap(x)  ;
   addfirt(l,getsn(x.a));
   }
  i=0;
  cout<<"Nhap du lieu cho node can chen"<<endl;
  nhap(x);
  q=getsn(x.a);
  cout<<"Muon chen vao vitri nao?" <<endl;
  cin>>n;
  p=l.phead;
  while((p!=NULL)&&(i<n-2))
  {p=p->pnext; i=i+1;
  }
  add(l,q,p);
  cout<<"Xuat danh sach sau khi chen:"<<endl;
  tam=l.phead;
  while(tam!=NULL)
  {
   xuat(*tam);
   tam=tam->pnext ;
   }
   getch();
  }
  Đó cái tạm hiểu của em là thế đó..một mớ code dài dòng..nhờ các bác rút gọn dùm..em cái
  còn cái ..làm bằng class..thì sao mà nó cứ in ra so 0 đầu tiên thay vì in ra giá trị của node cuồi cùng@@
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  typedef struct sn
  {int a;
   sn * pnext;
   };
  class list
  {private :sn * phead;
  	 sn * ptail;
   public:
    list();
    friend sn* getsn(int x);//tao ra 1node
    void addfirt(sn *ele) ;//them node vao dau`list
    void xuat1();
  };
  
  list ::list()
  {
   phead=NULL;
   ptail=NULL;
  }
  void nhap(sn & x)
  {cout<<"Nhap phan tu vao"<<endl;
   cin>>x.a;
  }
  void xuat(sn x)
  {
   cout<<x.a<<endl;
  }
  
  void list::xuat1()
  {sn * p; int i=1;
   p=phead;
   while(p!=NULL)
    {p=p->pnext;
    xuat(*p);
    }
  }
  
  sn *getsn(int x)
  {sn * p;
   p=new sn;
   p->a=x;
   p->pnext=NULL;
   return p;
  }
  void list::addfirt(sn *p)
  {if(phead==NULL)
   { phead=p;
    ptail=phead;
   }
   else
   {p->pnext=phead;
    phead=p;
   }
  }
  
  void main()
  {clrscr();
  list l;
  sn * p;sn * q;
  sn x;
  int n;
  cout<<"Nhap so phan tu cua list"<<endl;
  cin >>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   { nhap(x);
    q=getsn(x.a);
    l.addfirt(q);
   }
   l.xuat1() ;
   getch();
  }
  Đó ..trăm sự nhờ các bác..giúp đàn em với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  typedef struct sn
  {int a;
   sn * pnext;
   };
  class list
  {private :sn * phead;
  	 sn * ptail;
   public:
    list();
    friend sn* getsn(int x);//tao ra 1node
    void addfirt(sn *ele) ;//them node vao dau`list
  
  //Nếu thêm đằng trước thì cái này gọi là stack
  // làm hàm thêm nút ở cuối, addtail(int dulieu)
  
    void xuat1();
  };
  
  list ::list()
  {
   phead=NULL;
   ptail=NULL;
  }
  void nhap(sn & x)
  {cout<<"Nhap phan tu vao"<<endl;
   cin>>x.a;
  }
  void xuat(sn x)
  {
   cout<<x.a<<endl;
  }
  
  void list::xuat1()
  {sn * p; int i=1;
   p=phead;
   while(p!=NULL)
    {//p=p->pnext; sai chỗ này
    xuat(*p);
    p=p->pnext;//phải cho nó xuống đây
    }
  }
  
  sn *getsn(int x)
  {sn * p;
   p=new sn;
   p->a=x;
   p->pnext=NULL;
   return p;
  }
  void list::addfirt(sn *p)
  {if(phead==NULL)
   { phead=p;
    ptail=phead;
   }
   else
   {p->pnext=phead;
    phead=p;
   }
  }
  
  void main()
  {clrscr();
  list l;
  sn * p;sn * q;
  sn x;
  int n;
  cout<<"Nhap so phan tu cua list"<<endl;
  cin >>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   { nhap(x);
    q=getsn(x.a);
    l.addfirt(q);
   }
   l.xuat1() ;
   getch();
  }
  đây là bài rút gọn:
  PHP Code:

  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  ///////////////////////////////////////////////////////////////
  typedef struct sn
  {
      
  int dulieu;
      
  struct sn *pnext;
      
  struct sn(int dulieu)// khoi tao sn    
      
  {
          
  this->dulieu=dulieu;
          
  this->pnext=NULL;
      };
  }
  sn;

  ////////////////////////////////////////////////////////////
  class list
  {
  private :
      
  sn phead;
      
  sn ptail;
  public:
      list();
      
  void addtail(int);//them nut vao cuoi list
      
  void xuat();
  };
  //////////////////////////////////////////////////////////
  list ::list()
  {
      
  phead=ptail=NULL;
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////
  void list::xuat()
  {
      
  sn p=this->phead;

      while(
  p!=NULL)
      {
          
          
  cout<<p->dulieu<<"->";
          
  p=p->pnext;
      }
      
  cout<<"NULL";
  }
  /////////////////////////////////////////////////////////

  void list::addtail(int duLieu)//them nut o cuoi
  {
      
  //xin vung nho
      
  sn *p=new sn(duLieu);
      if (
  phead==NULL
          
  phead=ptail=p;
      else     
      {
          
          
  ptail->pnext=p;
          
  ptail=p;
      }
  }
  ////////////////////////////////////////////////////////
  void main()
  {
      list *
  l=new list();
      
  sn p;sn q;
      
  int x;
      
  int n;
      
  cout<<"Nhap so phan tu cua list"<<endl;
      
  cin >>n;
      for(
  int i=1;i<=n;i++)
      {
          
  cout<<"Nhap vao phan tu thu "<<i<<":";
          
  cin>>x;
          
  l->addtail(x);
      }
      
  l->xuat() ;
      
  cout<<endl;
      
  getch();

  Hơ, sao thấy nó dài như nhau
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi soda_chanhmuoi : 03-06-2007 lúc 10:05 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi xóa DSLK sau khi xử lí DSLK trong hàm.
  Gửi bởi darkboys trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-05-2013, 01:24 AM
 2. Chuyển từ DSLK đơn sang DSLK kép
  Gửi bởi thaihoa91 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-05-2011, 07:47 PM
 3. khởi tạo 1 đa thức dùng dslk như thế nào? help me!
  Gửi bởi kimcho15 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-04-2011, 12:04 AM
 4. thật toán trôn hai DSLK. Mọi người giúp với
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-12-2010, 04:22 AM
 5. Sử dụng DSLK đơn như thế nào?
  Gửi bởi tung_ct trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-10-2010, 12:32 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn