Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Làm việc với Thread trong lập trình C# -Code ví dụ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  55

  Mặc định Làm việc với Thread trong lập trình C# -Code ví dụ

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.ComponentModel;
  3. using System.Threading;
  4. using System.Windows.Forms;
  5.  
  6. namespace CrossThreadDemo
  7. {
  8.     public class Form1 : Form
  9.     {
  10.         // This delegate enables asynchronous calls for setting
  11.         // the text property on a TextBox control.
  12.         delegate void SetTextCallback(string text);
  13.  
  14.         // This thread is used to demonstrate both thread-safe and
  15.         // unsafe ways to call a Windows Forms control.
  16.         private Thread demoThread = null;
  17.  
  18.         // This BackgroundWorker is used to demonstrate the
  19.         // preferred way of performing asynchronous operations.
  20.         private BackgroundWorker backgroundWorker1;
  21.  
  22.         private TextBox textBox1;
  23.         private Button setTextUnsafeBtn;
  24.         private Button setTextSafeBtn;
  25.         private Button setTextBackgroundWorkerBtn;
  26.  
  27.         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
  28.  
  29.         public Form1()
  30.         {
  31.             InitializeComponent();
  32.         }
  33.  
  34.         protected override void Dispose(bool disposing)
  35.         {
  36.             if (disposing && (components != null))
  37.             {
  38.                 components.Dispose();
  39.             }
  40.             base.Dispose(disposing);
  41.         }
  42.  
  43.         // This event handler creates a thread that calls a
  44.         // Windows Forms control in an unsafe way.
  45.         private void setTextUnsafeBtn_Click(
  46.             object sender,
  47.             EventArgs e)
  48.         {
  49.             this.demoThread =
  50.                 new Thread(new ThreadStart(this.ThreadProcUnsafe));
  51.  
  52.             this.demoThread.Start();
  53.         }
  54.  
  55.         // This method is executed on the worker thread and makes
  56.         // an unsafe call on the TextBox control.
  57.         private void ThreadProcUnsafe()
  58.         {
  59.             this.textBox1.Text = "This text was set unsafely.";
  60.         }
  61.  
  62.         // This event handler creates a thread that calls a
  63.         // Windows Forms control in a thread-safe way.
  64.         private void setTextSafeBtn_Click(
  65.             object sender,
  66.             EventArgs e)
  67.         {
  68.             this.demoThread =
  69.                 new Thread(new ThreadStart(this.ThreadProcSafe));
  70.  
  71.             this.demoThread.Start();
  72.         }
  73.  
  74.         // This method is executed on the worker thread and makes
  75.         // a thread-safe call on the TextBox control.
  76.         private void ThreadProcSafe()
  77.         {
  78.             this.SetText("This text was set safely.");
  79.         }
  80.  
  81.         // This method demonstrates a pattern for making thread-safe
  82.         // calls on a Windows Forms control.
  83.         //
  84.         // If the calling thread is different from the thread that
  85.         // created the TextBox control, this method creates a
  86.         // SetTextCallback and calls itself asynchronously using the
  87.         // Invoke method.
  88.         //
  89.         // If the calling thread is the same as the thread that created
  90.         // the TextBox control, the Text property is set directly.
  91.  
  92.         private void SetText(string text)
  93.         {
  94.             // InvokeRequired required compares the thread ID of the
  95.             // calling thread to the thread ID of the creating thread.
  96.             // If these threads are different, it returns true.
  97.             if (this.textBox1.InvokeRequired)
  98.             {  
  99.                 SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetText);
  100.                 this.Invoke(d, new object[] { text });
  101.             }
  102.             else
  103.             {
  104.                 this.textBox1.Text = text;
  105.             }
  106.         }
  107.  
  108.         // This event handler starts the form's
  109.         // BackgroundWorker by calling RunWorkerAsync.
  110.         //
  111.         // The Text property of the TextBox control is set
  112.         // when the BackgroundWorker raises the RunWorkerCompleted
  113.         // event.
  114.         private void setTextBackgroundWorkerBtn_Click(
  115.             object sender,
  116.             EventArgs e)
  117.         {
  118.             this.backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
  119.         }
  120.        
  121.         // This event handler sets the Text property of the TextBox
  122.         // control. It is called on the thread that created the
  123.         // TextBox control, so the call is thread-safe.
  124.         //
  125.         // BackgroundWorker is the preferred way to perform asynchronous
  126.         // operations.
  127.  
  128.         private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(
  129.             object sender,
  130.             RunWorkerCompletedEventArgs e)
  131.         {
  132.             this.textBox1.Text =
  133.                 "This text was set safely by BackgroundWorker.";
  134.         }
  135.  
  136.         #region Windows Form Designer generated code
  137.  
  138.         private void InitializeComponent()
  139.         {
  140.             this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
  141.             this.setTextUnsafeBtn = new System.Windows.Forms.Button();
  142.             this.setTextSafeBtn = new System.Windows.Forms.Button();
  143.             this.setTextBackgroundWorkerBtn = new System.Windows.Forms.Button();
  144.             this.backgroundWorker1 = new System.ComponentModel.BackgroundWorker();
  145.             this.SuspendLayout();
  146.             //
  147.             // textBox1
  148.             //
  149.             this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
  150.             this.textBox1.Name = "textBox1";
  151.             this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  152.             this.textBox1.TabIndex = 0;
  153.             //
  154.             // setTextUnsafeBtn
  155.             //
  156.             this.setTextUnsafeBtn.Location = new System.Drawing.Point(15, 55);
  157.             this.setTextUnsafeBtn.Name = "setTextUnsafeBtn";
  158.             this.setTextUnsafeBtn.TabIndex = 1;
  159.             this.setTextUnsafeBtn.Text = "Unsafe Call";
  160.             this.setTextUnsafeBtn.Click += new System.EventHandler(this.setTextUnsafeBtn_Click);
  161.             //
  162.             // setTextSafeBtn
  163.             //
  164.             this.setTextSafeBtn.Location = new System.Drawing.Point(96, 55);
  165.             this.setTextSafeBtn.Name = "setTextSafeBtn";
  166.             this.setTextSafeBtn.TabIndex = 2;
  167.             this.setTextSafeBtn.Text = "Safe Call";
  168.             this.setTextSafeBtn.Click += new System.EventHandler(this.setTextSafeBtn_Click);
  169.             //
  170.             // setTextBackgroundWorkerBtn
  171.             //
  172.             this.setTextBackgroundWorkerBtn.Location = new System.Drawing.Point(177, 55);
  173.             this.setTextBackgroundWorkerBtn.Name = "setTextBackgroundWorkerBtn";
  174.             this.setTextBackgroundWorkerBtn.TabIndex = 3;
  175.             this.setTextBackgroundWorkerBtn.Text = "Safe BW Call";
  176.             this.setTextBackgroundWorkerBtn.Click += new System.EventHandler(this.setTextBackgroundWorkerBtn_Click);
  177.             //
  178.             // backgroundWorker1
  179.             //
  180.             this.backgroundWorker1.RunWorkerCompleted += new System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler(this.backgroundWorker1_RunWorkerCompleted);
  181.             //
  182.             // Form1
  183.             //
  184.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(268, 96);
  185.             this.Controls.Add(this.setTextBackgroundWorkerBtn);
  186.             this.Controls.Add(this.setTextSafeBtn);
  187.             this.Controls.Add(this.setTextUnsafeBtn);
  188.             this.Controls.Add(this.textBox1);
  189.             this.Name = "Form1";
  190.             this.Text = "Form1";
  191.             this.ResumeLayout(false);
  192.             this.PerformLayout();
  193.  
  194.         }
  195.  
  196.         #endregion
  197.  
  198.  
  199.         [STAThread]
  200.         static void Main()
  201.         {
  202.             Application.EnableVisualStyles();
  203.             Application.Run(new Form1());
  204.         }
  205.  
  206.     }
  207. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  16

  bác nampt sao không giải thích cho anh em một câu. hichic,
  Việt Nam quang vinh muôn năm!!!!!!!!!!!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  55

  Cái này rất ít khi cần đến. Nếu ai cần đến nó tự khắc biết mà ko cần giải thích.
  Người ta tìm đến thread khi có 1 hàm nào đó phải thực hiện trong 1 thời gian mà người dùng cảm giác đc có thời gian trôi qua trong khi hàm vẫn chưa thực hiện xong. Lúc đó để biểu diễn sự hoạt động của công việc đang tiến hành người ta dùng đến thread, hoặc cần làm những công việc khác khi không quan tâm công việc này kết thúc hay chưa người ta cũng làm bằng thread.

  Nói tóm lại là ai muốn dùng làm gì thì tùy vào ý tưởng của họ. Cần thêm thông tin có thể đọc help

  Đây là 1 ví dụ về sử dụng thread:
  http://groups.google.com/group/vtyper/files?hl=en

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  12

  Xin hỏi khi muốn viết chương trình làm việc với máy scan, có thể dùng thread để vừa scan vừa xem những ảnh mà máy đã scan trước và thực hiện các động tác phóng to, thu nhỏ được ko?
  -numberVII-

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  34

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi numberVII Xem bài viết
  Xin hỏi khi muốn viết chương trình làm việc với máy scan, có thể dùng thread để vừa scan vừa xem những ảnh mà máy đã scan trước và thực hiện các động tác phóng to, thu nhỏ được ko?
  bạn đọc qua về thread để biết nó là cái gì trước đã

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  134

  Mặc định Làm việc với Thread trong lập trình C# -Code ví dụ

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nampt Xem bài viết
  Cái này rất ít khi cần đến. Nếu ai cần đến nó tự khắc biết mà ko cần giải thích.
  Người ta tìm đến thread khi có 1 hàm nào đó phải thực hiện trong 1 thời gian mà người dùng cảm giác đc có thời gian trôi qua trong khi hàm vẫn chưa thực hiện xong. Lúc đó để biểu diễn sự hoạt động của công việc đang tiến hành người ta dùng đến thread, hoặc cần làm những công việc khác khi không quan tâm công việc này kết thúc hay chưa người ta cũng làm bằng thread.

  Nói tóm lại là ai muốn dùng làm gì thì tùy vào ý tưởng của họ. Cần thêm thông tin có thể đọc help
  Thread mà ít khi cần mới sợ, soft bi giờ đa số là multithread hết, xem các process đang chạy trên máy thì biết, cái nào cũng chạy nhiều thread 1 lúc cả.
  2 cái cần dùng thread của bác nói chỉ là 2 trường hợp cụ thể trong hàng đống trường hợp cụ thể khác thôi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  12

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sovietw0rm Xem bài viết
  bạn đọc qua về thread để biết nó là cái gì trước đã
  Mình đã biết sử dụng Thread thông qua thư viện System.Threading nhưng chưa hiểu cách sử dụng BackgroundWorker. Xin chỉ giùm với!
  -numberVII-

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  10

  Các bác có thể nói thêm về các trường hợp dùng thread như thế nào không.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  5

  Nói theo lý thuyết thì có 2 trường hợp sử dụng Thread
  1) sử dụng dạng WorkerThead tức là gọi thread ra để làm điều gì đó rồi đóng lại. Tiến trình chính sẽ đứng lại và chờ worker Thead xử lý xong rồi thực hiện tiếp. Các Thread sẽ làm việc độc lập và không ảnh hưởng với nhau.
  Ví dụ : bạn muốn làm cho một picturebox di chuyển trên from và trên form đó có 1 hình động khác. Bạn sẽ sử dụng một thread để di chuyển picturebox. Nếu không làm vậy thì khi picturebox di chuyển thì cái hình động hết "động". còn lý do tại sao thì chắc ai cũng biết
  2) sử dụng Thread để tăng tốc độ xử lý trong xử lý đồng hành.
  Ví dụ như bạn dùng cùng lúc 10 thread để truy vấn vào database có 10 bộ từ điển rồi lấy kết quả hiển thị lên textbox.

  Khi sử dụng thread thì việc debug hơi cực khổ, mặc khác ở một số trường hợp sử dụng thread thì tốc độ sử lý còn chậm hơn là viết bình thường. Do đó bạn phải cân nhắc trước khi quyết định dùng nó. có điều dùng thằng Thread này rồi thì lại cảm thấy khoái nó
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-02-2012, 10:37 PM
 2. Hủy Thread khi đang copy file trong thread?
  Gửi bởi khabin trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 27-01-2012, 09:15 PM
 3. Giới thiệu thread và multi thread trong lập trình C#
  Gửi bởi dieucay555 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-07-2011, 06:16 PM
 4. Socket vẫn bị lỗi khi dùng Thread? không thể gán giá trị vào textbox trong Thread ^^!
  Gửi bởi lion080889 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-07-2011, 06:35 PM
 5. Thread trong Dialog và Thread trog Tabcontrol ???
  Gửi bởi nam_dkn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-03-2009, 10:43 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn