Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	13
Size:		20.0 KB
ID:		26943
Hiện tại em có nhửng table như thế. Giờ em muốn 1 mã hóa đơn trong tbHoaDon có thể quản lý nhìu lần thanh toán tong tbThanhToan. Mọi người có thể giúp em được không ạ.