Đầu tư cuốn "kĩ thuật lập trình" của Phạn Văn Ất là không thừa đâu bạn...