Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: xóa 1 phần tử có khóa k trong danh sách liên kết đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  tphcm
  Bài viết
  2

  Wink xóa 1 phần tử có khóa k trong danh sách liên kết đơn

  Đề bài: Nhập, xuất danh sách liên kết đơn các học sinh gồm các thông tin: họ tên, mã số, điểm trung bình. Sắp xếp điểm trung bình tăng dần, xóa những học sinh có điểm trung bình <5.
  thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  148

  Một bài tương tự:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<malloc.h>
  5. #include<stdlib.h>
  6.  
  7.  
  8. /*
  9. 1. Dinh nghia kieu du lieu cau truc co ten NHANVIEN (nhan vien) thong tin cua
  10. mot nhan vien gom, ma so nhan vien (kieu so nguyen), ten nhan vien (mang ki tu), tuoi (kieu so nguyen) luong co ban (kieu so thuc).
  11. 2. Nhap, xuat mang mot mang mot chieu n NHANVIEN (2<n<100)
  12. 3. Tim mot nhan vien co trong mang hay khong (tim theo ma nhan vien hay ten nhan vien cung duoc), ma nhan vien hay ten nhan vien do nguoi dung nhap vao.
  13. 4. Xoa tat ca cac nhan vien co tuoi >= 10 (x la so nguyen do nguoi dung nhap vao)
  14. 5. Liet ke thong tin cua cac nhan vien co luong co ban lon hon hay bang y (y la so thuc do nguoi dung nhap vao).
  15. 7. Them mot nhan vien vao mang nhan vien.
  16.  
  17. */
  18. typedef struct NhanVien
  19. {
  20.         int MSNV;
  21.         char ten[30];
  22.         int tuoi;
  23.         float luongcoban;      
  24.        
  25. };
  26. typedef NhanVien ElementType;
  27. typedef struct Node
  28. {
  29.      ElementType Data;
  30.      Node*       Next;  
  31. };
  32. typedef Node* Vitri;
  33. typedef Vitri Danhsach;
  34.  
  35. void MAKENULL_LIST(Danhsach* L)
  36. {
  37.      *L=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  38.      (*L)->Next=NULL;    
  39. }
  40. int EMPTY_LIST(Danhsach L)
  41. {
  42.     return L->Next==NULL;  
  43. }
  44. void INSERT_LIST(ElementType X, Vitri P, Danhsach* L)
  45. {
  46.      Vitri Temp;
  47.      Temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  48.      Temp->Data=X;
  49.      Temp->Next=P->Next;
  50.      P->Next=Temp;
  51. }
  52. void DELETE_LIST(Vitri P,Danhsach* L)
  53. {
  54.      if(!EMPTY_LIST(*L))
  55.      {
  56.         Vitri Temp;
  57.         Temp=P->Next;
  58.         P->Next=P->Next->Next;
  59.         free(Temp);
  60.      }  
  61. }
  62.  
  63. void THEMVAODAU(ElementType X,Danhsach* L)
  64. {
  65.     Vitri Temp;
  66.     Temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  67.     Temp->Data=X;
  68.     Temp->Next=(*L)->Next;
  69.     (*L)->Next=Temp;  
  70. }
  71. void THEMVAOCUOI(ElementType X,Danhsach* L)
  72. {
  73.     Vitri Temp,P;
  74.     P=(*L);
  75.     while(P->Next!=NULL)
  76.     {
  77.         P=P->Next;  
  78.     }
  79.     Temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  80.     Temp->Data=X;
  81.     Temp->Next=NULL;
  82.     P->Next=Temp;  
  83. }
  84.  
  85. void NHAP(Danhsach* L)
  86. {
  87.     ElementType NV;
  88.     int soluong=0;
  89.     //MAKENULL_LIST(&*L);
  90.     Vitri P=*L;
  91.     do
  92.     {
  93.       system("cls");
  94.       //clrscr();
  95.       printf("Nhap so luong nhan vien: ");
  96.       scanf("%d",&soluong);
  97.       if(soluong<2||soluong>100)
  98.       {
  99.          printf("Vui long nhap so luong trong doan [2,100]\n");
  100.          printf("Bam phim bat ki de nhap lai!");
  101.          getch();
  102.       }
  103.     }while(soluong<2||soluong>100);
  104.     for(int i=0;i<soluong;i++)
  105.     {
  106.          printf("Nhap thong tin cho nhan vien thu %d: \n\n",i+1);
  107.          printf("Nhap vao MSNV: ");
  108.          scanf("%d",&NV.MSNV);
  109.          printf("Nhap vao ten NV: ");
  110.          fflush(stdin);
  111.          gets(NV.ten);
  112.          printf("Nhap vao tuoi NV: ");
  113.          scanf("%d",&NV.tuoi);
  114.          printf("Nhap vao luong co ban cua NV: ");
  115.          scanf("%f",&NV.luongcoban);
  116.          //INSERT_LIST(NV,*L,&(*L));
  117.          //INSERT_LIST(NV,P,&(*L));
  118.          //P=P->Next;
  119.          //THEMVAODAU(NV,&(*L));
  120.          THEMVAOCUOI(NV,&(*L));
  121.          printf("\n");
  122.     }  
  123. }
  124. void HIENTHI(Danhsach L)
  125. {
  126.     if(!EMPTY_LIST(L))
  127.     {
  128.         printf("\n");
  129.         Vitri P=L;
  130.         int i=1;
  131.         while(P->Next!=NULL)
  132.         {
  133.             printf("Nhan vien thu %d: \n\n",i);
  134.             printf("Ma so: %d\nHo ten: %s\nTuoi: %d\nLuong co ban: %.3f\n\n\n",P->Next->Data.MSNV, P->Next->Data.ten,P->Next->Data.tuoi,P->Next->Data.luongcoban);
  135.             P=P->Next;  
  136.             i++;
  137.         }
  138.     }
  139.     else
  140.         printf("\nDanh sach rong, khong co phan tu nao de in!\n");
  141. }
  142. void TIMKIEM(Danhsach L)
  143. {
  144.      
  145.      if(!EMPTY_LIST(L))
  146.      {
  147.          Vitri P;
  148.          P=L;
  149.          printf("Ban muon tim theo MSNV hay Ten NV? (M/T)");
  150.          char ch;
  151.          ch=getche();
  152.          switch(ch)
  153.          {
  154.             case 'm':
  155.             case 'M':
  156.                     {
  157.                         int temp=0,flag=0;
  158.                         printf("\nNhap vao MSNV: ");
  159.                         scanf("%d",&temp);
  160.                  
  161.                         while(P->Next!=NULL)
  162.                         {
  163.                             if(P->Next->Data.MSNV==temp)
  164.                             {
  165.                                 printf("\nDa tim thay nhan vien co MASO: %d\n",temp);  
  166.                                 printf("Ma so: %d\nHo ten: %s\nTuoi: %d\nLuong co ban: %.3f\n\n\n",P->Next->Data.MSNV, P->Next->Data.ten,P->Next->Data.tuoi,P->Next->Data.luongcoban);  
  167.                                 flag=1;
  168.                                 break;                
  169.                             }
  170.                             P=P->Next;              
  171.                         }
  172.                         if(!flag)
  173.                            printf("\nKhong tim thay nhan vien co MASO: %d");
  174.                      }
  175.                          break;
  176.                  
  177.             case 'T':
  178.             case 't':
  179.                      {
  180.                         char temp[30],flag=0;
  181.                         printf("\nNhap vao Hoten NV: ");
  182.                         fflush(stdin);
  183.                         gets(temp);
  184.                  
  185.                         while(P->Next!=NULL)
  186.                         {
  187.                             if(!strcmp(P->Next->Data.ten,temp))
  188.                             {
  189.                                 printf("\nDa tim thay nhan vien co ten: %s\n",temp);  
  190.                                 printf("Ma so: %d\nHo ten: %s\nTuoi: %d\nLuong co ban: %.3f\n\n\n",P->Next->Data.MSNV, P->Next->Data.ten,P->Next->Data.tuoi,P->Next->Data.luongcoban);  
  191.                                 flag=1;
  192.                                 break;                
  193.                             }
  194.                             P=P->Next;              
  195.                         }
  196.                         if(!flag)
  197.                            printf("\nKhong tim thay nhan vien co hoten: %s",temp);
  198.                      }
  199.                          break;
  200.             default:
  201.                    {
  202.                       printf("Phim nhap khong hop le!, thoat a nha!\n");          
  203.                    }    
  204.          }
  205.            
  206.      }
  207.      else
  208.          printf("Danh sach rong, khong the thuc hien lenh tim kiem.\n");
  209. }
  210.  
  211. void XOA_DANHSACH_COTUOI_X(int tuoix,Danhsach* L)
  212. {
  213.      printf("Nhap vao do tuoi can xoa: ");
  214.      scanf("%d",&tuoix);
  215.      Vitri P=*L;
  216.      if(!EMPTY_LIST(*L))
  217.      {
  218.         while(P->Next!=NULL)
  219.         {
  220.             if(P->Next->Data.tuoi>tuoix)
  221.                 DELETE_LIST(P,&*L);
  222.             else
  223.                 P=P->Next;                    
  224.         }                
  225.                        
  226.      }
  227.      else
  228.          printf("Danh sach rong, khong co phan tu nao de xoa!");    
  229.      
  230. }
  231. void LIETKE_Y(float luongy,Danhsach L)
  232. {
  233.      printf("Nhap vao muc luong can liet ke: ");
  234.      scanf("%f",&luongy);
  235.      Vitri P=L;
  236.      if(!EMPTY_LIST(L))
  237.      {
  238.         int i=1;
  239.         while(P->Next!=NULL)
  240.         {
  241.             if(P->Next->Data.luongcoban>luongy)
  242.             {
  243.                 printf("Nhan vien thu %d: \n",i);
  244.                 printf("Ma so: %d\nHo ten: %s\nTuoi: %d\nLuong co ban: %.3f\n\n\n",P->Next->Data.MSNV, P->Next->Data.ten,P->Next->Data.tuoi,P->Next->Data.luongcoban);
  245.                 i++;
  246.             }
  247.             P=P->Next;                    
  248.         }                
  249.                        
  250.      }
  251.      else
  252.          printf("Danh sach rong, khong co phan tu nao de xoa!");    
  253.      
  254. }
  255. void     HOANDOI(float* A, float* B)
  256. {
  257.          float Temp;
  258.          Temp=*A;
  259.          *A=*B;
  260.          *B=Temp;
  261. }
  262. void     SAPXEP(Danhsach *L)//CAI NAY KHONG PHAI LA QUICKSORT NHA!
  263. {
  264.          
  265.           if(!EMPTY_LIST(*L))
  266.           {
  267.                Vitri P=*L;
  268.                while(P->Next!=NULL)
  269.                {
  270.                   Vitri Q=P->Next;
  271.                   while(Q->Next!=NULL)
  272.                   {
  273.                      if(P->Next->Data.luongcoban>Q->Next->Data.luongcoban)
  274.                      HOANDOI(&(P->Next->Data.luongcoban),&(Q->Next->Data.luongcoban));
  275.                      Q=Q->Next;                    
  276.                   }
  277.                 P=P->Next;  
  278.                }    
  279.                
  280.           }
  281.    
  282. }
  283. void THEM_VAN_TANG(ElementType NV,Danhsach* L)
  284. {
  285.      Vitri P=*L;
  286.      int flag=0;
  287.      
  288.      printf("\n\n------THEM MOT NHAN VIEN VAO DANH SACH:----\n\n");
  289.      printf("Nhap vao MSNV: ");
  290.      scanf("%d",&NV.MSNV);
  291.      printf("Nhap vao ten NV: ");
  292.      fflush(stdin);
  293.      gets(NV.ten);
  294.      printf("Nhap vao tuoi NV: ");
  295.      scanf("%d",&NV.tuoi);
  296.      printf("Nhap vao luong co ban cua NV: ");
  297.      scanf("%f",&NV.luongcoban);
  298.      
  299.      while(P->Next!=NULL&&!flag)
  300.      {
  301.          if(NV.luongcoban<P->Next->Data.luongcoban)
  302.          {
  303.             INSERT_LIST(NV,P,&*L);
  304.             flag=1;                                
  305.          }
  306.          P=P->Next;                
  307.      }  
  308.     if(!flag)
  309.         THEMVAOCUOI(NV,&(*L));
  310.  
  311. }
  312. int main()
  313. {
  314.     Danhsach L;
  315.     int x=0;
  316.     float y=0;
  317.     ElementType X;
  318.     MAKENULL_LIST(&L);
  319.  
  320.     NHAP(&L);
  321.     TIMKIEM(L);
  322.     XOA_DANHSACH_COTUOI_X(x,&L);
  323.     HIENTHI(L);
  324.     LIETKE_Y(y,L);
  325.     SAPXEP(&L);
  326.     THEM_VAN_TANG(X,&L);
  327.     HIENTHI(L);
  328.     getch();
  329.     return 0;
  330. }
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int main(){    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";int __=3**_+5;
  4.     printf(_,__,__-12,__-19,__-6,__-12,__-4,__-12,__-5,__-6,__-13,__-17,__,__,__+2);
  5.     getch();return 0;}

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Bình Dương
  Bài viết
  114

  gửi cậu bài này:

  C++ Code:
  1. /*Ho Va Ten: Le Xuan Hoang*/
  2. /*           Lop: 11TH02               */
  3. /*        MSSV: 08050217          */
  4. /* ======== Bai Tap Van Dap Mon Co So Lap Trinh - Bai Tap 7 ========== */
  5.  
  6. #include <iostream.h>
  7. #include <conio.h>
  8. #include <stdio.h>
  9.  
  10. typedef struct NODE
  11. {
  12.     int data;
  13.     NODE* next;
  14. };
  15. typedef NODE* pnode;
  16.  
  17. typedef struct LIST
  18. {  
  19.     NODE* H;
  20.     NODE* T;
  21. }; 
  22.  
  23. pnode GetNode(int x);
  24. void Init(LIST &L);
  25. int Is_Empty(LIST &L);
  26. void AddFirst(LIST &L, pnode new_eLe);
  27. pnode InsertHead(LIST &L, int x);
  28. void AddTail(LIST &L, NODE *new_eLe);
  29. pnode InsertTail(LIST &L, int x);
  30. pnode Search(LIST L, int x);
  31. void RemoveHead(LIST &L);
  32. pnode PickHead(LIST &L);
  33. void RemoveList(LIST &L);
  34. void InputList (LIST &L);
  35. void OutputList (LIST &L);
  36. void menu();
  37.  
  38.  
  39. void main()
  40. {
  41.     menu();
  42. }
  43. pnode GetNode(int x)//tao 1 node moi, truyen du lieu vao
  44. {
  45.     pnode p;
  46.     p = new NODE;
  47.     if (p==NULL)
  48.     {
  49.         cout<<"\nKhong du bo nho";
  50.         return NULL;
  51.     }
  52.     p->data = x;
  53.     p->next = NULL;
  54.     return p;
  55. }
  56.  
  57. void Init(LIST &L)//khoi tao LIST
  58. {
  59.     L.H = L.T = NULL;
  60. }
  61.  
  62. int Is_Empty(LIST &L)
  63. {
  64.     if(L.H==NULL)
  65.         return 1;
  66.     return 0;
  67. }
  68.  
  69. void AddFirst(LIST &L, pnode new_eLe)//them 1 node vao dau DS
  70. {
  71.     if (L.H == NULL)
  72.         L.H = L.T = new_eLe;
  73.     else
  74.     {
  75.         new_eLe->next = L.H;
  76.         L.H = new_eLe;
  77.     }
  78. }
  79.  
  80. pnode InsertHead(LIST &L, int x)//them 1 node co DL x vao dau DS
  81. {
  82.     pnode new_eLe = GetNode(x);
  83.     if (new_eLe == NULL)
  84.         return NULL;
  85.     AddFirst(L, new_eLe);
  86.     return new_eLe;
  87. }
  88.  
  89. void AddTail(LIST &L, pnode new_eLe)//them 1 node vao cuoi
  90. {
  91.     if (L.H==NULL)
  92.         L.H = L.T = new_eLe;
  93.     else
  94.         L.T = L.T->next = new_eLe;
  95. }
  96.  
  97. pnode InsertTail(LIST &L, int x)//them 1 node co DL x vao cuoi DS
  98. {
  99.     pnode new_eLe = GetNode(x);
  100.    
  101.     if (new_eLe == NULL)
  102.         return NULL;
  103.     AddTail(L, new_eLe);
  104.     return new_eLe;
  105. }
  106.  
  107. pnode Search(LIST L, int x)//tim kiem node co khoa x
  108. {  
  109.     pnode p;
  110.     p = L.H;
  111.     while((p!= NULL)&&(p->data != x))
  112.           p = p->next;
  113.     return p;
  114. }
  115.  
  116. void RemoveHead(LIST &L)//xoa dau
  117. {
  118.     pnode p;
  119.     if (L.H == NULL)
  120.          return;
  121.     if(L.H==L.T)
  122.         L.H=L.T=NULL;
  123.     else
  124.         L.H=L.H->next;
  125.     p->next=NULL;
  126.     delete p;
  127. }
  128.  
  129. void RemoveTail(LIST &L)
  130. {
  131.     pnode p = L.H,q = NULL;
  132.  
  133.     if(L.H == NULL)
  134.     {
  135.         cout<<"Danh sach rong";
  136.         getch();
  137.         return;
  138.     }
  139.     if(L.H->next==NULL)
  140.     {
  141.         L.H =L.T= NULL;
  142.         delete p;
  143.         return;
  144.     }
  145.     else
  146.     {
  147.         while(p->next != NULL)
  148.         {
  149.             q = p;
  150.             p = p->next;
  151.         }
  152.         q->next = NULL;
  153.         delete p;
  154.     }
  155.  
  156. }
  157.  
  158. pnode PickHead(LIST &L)//trich phan tu dau xau
  159. {
  160.     pnode p = NULL;
  161.     if (L.H != NULL)
  162.     {
  163.         p = L.H;
  164.         L.H = L.H->next;
  165.         p->next = NULL;
  166.         if(L.H == NULL)
  167.             L.T =  NULL;
  168.     }  
  169.     return p;    
  170. }
  171.  
  172. void RemoveNode(LIST &L,pnode q)
  173. {
  174.     pnode p=L.H;
  175.     pnode r;
  176.     if(L.H==NULL)
  177.         return;
  178.     if(L.H->next==NULL || q==L.H)
  179.     {
  180.         RemoveHead(L);
  181.         return;
  182.     }
  183.     while(p->next!=q)
  184.     {
  185.         p=p->next;
  186.     }
  187.     if(q->next==NULL)
  188.     {
  189.         p->next=NULL;
  190.         L.T=p;
  191.     }
  192.     else
  193.         p->next=q->next;
  194.     delete q;
  195. }
  196.  
  197. void RemoveAfterNode(LIST &L, pnode q)
  198. {
  199.     pnode p;
  200.     if(q==L.T)
  201.         return;
  202.     p=q->next;
  203.     q->next=p->next;
  204.     delete p;
  205. }
  206.  
  207. void RemoveK(LIST &L,int k)
  208. {
  209.     pnode p;
  210.     p=Search(L,k);
  211.     RemoveNode(L,p);
  212. }
  213.  
  214. void RemoveList(LIST &L)//xoa LIST
  215. {
  216.     pnode p;
  217.     while (L.H!= NULL)
  218.     {
  219.         p = L.H;
  220.         L.H = p->next;
  221.         delete p;
  222.     }
  223.     L.T = NULL;
  224. }
  225.  
  226. void InputList (LIST &L)//nhap DS
  227. {  
  228.     int x;
  229.     cout<<"Nhap So: ";
  230.         cin>>x;
  231.     InsertTail(L, x);
  232.  
  233. }
  234.  
  235. void OutputList (LIST &L)//xuat DS
  236. {  
  237.     pnode p;
  238.     p = L.H;
  239.     if(Is_Empty(L))
  240.     {
  241.         cout<<"\nDanh Sach Rong";
  242.         return;
  243.     }
  244.     while (p!= NULL)
  245.     {
  246.         cout<<p->data<<"  ";
  247.         p = p->next;
  248.     }
  249. }
  250.  
  251. void menu()
  252. {
  253.     clrscr();
  254.     LIST L;
  255.     Init(L);
  256.     int chon;
  257.     do
  258.     {
  259.         clrscr();
  260.         cout<<"\nMENU CAC THAO TAC TREN DANH SACH LIEN KIET DON\n";
  261.         cout<<"\n1. Nhap DS";
  262.         cout<<"\n2. Xuat DS";
  263.         cout<<"\n3. Xoa phan tu dau";
  264.         cout<<"\n4. Xoa phan tu cuoi";
  265.         cout<<"\n5. Xoa phan tu duoc tro boi con tro q";
  266.         cout<<"\n6. Xoa phan tu ngay truoc phan tu duoc tro boi con tro q";
  267.         cout<<"\n7. Xoa phan tu co khoa k";
  268.         cout<<"\nCHON: ";
  269.         cin>>chon;
  270.         switch(chon)
  271.         {
  272.             case 0:
  273.                 RemoveList(L);
  274.                 return;
  275.             case 1:
  276.                 InputList(L);
  277.                 break;
  278.             case 2:
  279.                 OutputList(L);
  280.                 getch();
  281.                 break;
  282.             case 3:
  283.                 cout<<"\nDa Xoa phan tu dau";
  284.                 RemoveHead(L);
  285.                 getch();
  286.                 break;
  287.             case 4:
  288.                 RemoveTail(L);
  289.                 getch();
  290.                 break;
  291.             case 5:
  292.                 cout<<"\nXem CODE nha. day chi la ham phu thoi:D";
  293.                 getch();
  294.                 break;
  295.             case 6:
  296.                 cout<<"\nXem CODE nha. day chi la ham phu thoi:D";
  297.                 getch();
  298.                 break;
  299.             case 7:
  300.                 int k;
  301.                 cout<<"\nNhap phan tu can xoa: ";
  302.                 cin>>k;
  303.                 RemoveK(L,k);
  304.                 break;
  305.  
  306.             default:
  307.                 cout<<"\nkhong co phim chuc nang nay";
  308.                 getch();
  309.                 break;
  310.         }
  311.     }while(1);
  312. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  6

  Mặc định thử code này nhé

  C++ Code:
  1. #include "conio.h"
  2. #include "iostream.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "iomanip.h"
  5. #include "ctype.h"
  6. #include "string.h"
  7. #define max 7
  8. struct sinhvien
  9. {
  10.    char masv[10];
  11.    char hoten[30];
  12.    int ns;
  13.    float dtk;
  14. };
  15. struct list
  16. {
  17.    int count;
  18.    sinhvien e[max];
  19. };
  20. list l;
  21. int full(list l)
  22. {
  23.   return (l.count==max-1);
  24. }
  25. void creat(list &l)
  26. {
  27.    l.count=-1;
  28. }
  29. int luuds(list &l,sinhvien x)
  30. {
  31.    if (full(l))
  32.    return 0;
  33.    else
  34.       {
  35.          l.count ++;
  36.          l.e[l.count]=x;
  37.          return 1;
  38.       }
  39.  
  40. }
  41. void nhapds(list &l)
  42. {
  43.  
  44.    sinhvien x;
  45.    char kt;
  46.    do
  47.    {
  48.    cout<<"Nhap ma sv:";fflush(stdin);gets(x.masv);
  49.    cout<<"Nhap ho ten sv:";fflush(stdin);gets(x.hoten);
  50.    cout<<"Nhap nam sinh:";cin>>x.ns;
  51.    cout<<"Nhap diem tk:";cin>>x.dtk;
  52.    cout<<"co nhap nua khong(c/k)?:";cin>>kt;
  53.    }
  54.    while (luuds(l,x) && toupper(kt)=='C');
  55. }
  56. //-----------------------hien thi danh sach
  57. void hienthi(list l)
  58. {
  59.     cout<<"DANH SACH SINH VIEN \n\n";
  60.    cout<<setw(5)<<"stt";
  61.    cout<<setw(15)<<"msv";
  62.    cout<<setw(30)<<"hoten";
  63.    cout<<setw(8)<<"namsinh";
  64.    cout<<setw(8)<<"diem";
  65.    cout<<endl;
  66.    for (int i=0;i<=l.count;i++)
  67.    {
  68.        cout<<setw(5)<<(i+1);
  69.       cout<<setw(15)<<l.e[i].masv;
  70.       cout<<setw(30)<<l.e[i].hoten;
  71.       cout<<setw(8)<<l.e[i].ns;
  72.       cout<<setw(8)<<setfill(0)<<setprecision(2)<<l.e[i].dtk;
  73.       cout<<endl;
  74.    }
  75. }
  76. ///-----------------------xoa phan tu dau tien
  77. void del_first(list &l)
  78. {
  79.    if (l.count==-1)
  80.      cout<<"Khong co phan tu de xoa";
  81.    else
  82.    {
  83.     int k=1;
  84.       while (k<=l.count)
  85.       {
  86.         l.e[k-1]=l.e[k];
  87.         k++;
  88.       }
  89.     l.count --;
  90.    }
  91.    hienthi(l);
  92. }
  93. //----------------------------------tinh ty le kha gioi
  94. void timkiem(list l)
  95. {
  96.    int g=0,k=0,tb=0,y=0;
  97.    for (int i=0;i<=l.count;i++)
  98.    {
  99.       if (l.e[i].dtk>=8) g++;
  100.       else if(l.e[i].dtk>=6.5) k++;
  101.         else if(l.e[i].dtk>=5) tb++;
  102.           else  y++;
  103.    }
  104.  
  105.    cout<<"Ty le sinh vien gioi "<<setw(5)<<setfill(0)<<setprecision(2)<<(float) g/(l.count+1)*100<<"%"<<endl;
  106.    cout<<"Ty le sinh vien kha "<<setw(5)<<setfill(0)<<setprecision(2)<<(float) k/(l.count+1)*100<<"%"<<endl;
  107.    cout<<"Ty le sinh vien trung binh "<<setw(5)<<setfill(0)<<setprecision(2)<<(float) tb/(l.count+1)*100<<"%"<<endl;
  108.    cout<<"Ty le sinh vien yeu "<<setw(5)<<setfill(0)<<setprecision(2)<<(float) y/(l.count+1)*100<<"%"<<endl;
  109.  
  110. }
  111. //-----------------------------------xoa phan tu thu k
  112. void del_k(list &l,int k)
  113. {
  114.   if (l.count==-1 || l.count<k-1)
  115.      cout<<"Khong co phan tu de xoa";
  116.   else
  117.      {
  118.         int m=l.count ;
  119.         int i=k;
  120.         while (i<=m)
  121.         {
  122.            l.e[i-1]=l.e[i];
  123.         }
  124.         l.count--;
  125.      }
  126.   hienthi(l);
  127. }
  128. //------------------------------- them mot phan tu vao dau danh sach
  129. void insert(list &l)
  130. {
  131.  cout<<"THEM MOT PHAN TU VAO DAU DANH SACH \n";
  132.  sinhvien x;
  133.  cout<<"Nhap ma sv:";fflush(stdin);gets(x.masv);
  134.  cout<<"Nhap ho ten sv:";fflush(stdin);gets(x.hoten);
  135.  cout<<"Nhap nam sinh:";cin>>x.ns;
  136.  cout<<"Nhap diem tk:";cin>>x.dtk;
  137.  luuds(l,x);
  138.  hienthi(l);
  139. }
  140. //------------------------------sap xep theo diem tk
  141. void sapxep(list &l)
  142. {
  143.    int n=l.count+1;
  144.    for (int i=0;i<n;i++)
  145.      for (int j=i+1;j<n;j++)
  146.        {
  147.          if (l.e[i].dtk>l.e[j].dtk)
  148.          {
  149.            sinhvien tg;
  150.            tg=l.e[i];
  151.            l.e[i]=l.e[j];
  152.            l.e[j]=tg;
  153.          }
  154.        }
  155.    hienthi(l);
  156. }
  157. void main()
  158. {
  159.    clrscr();
  160.    creat(l);
  161.    nhapds(l);
  162.    hienthi(l);
  163.    insert(l);
  164.    sapxep(l);
  165.    getch();
  166.  
  167. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  Hai_Duong
  Bài viết
  7

  Còn đây là code của mình:

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. struct student {
  4.        char name[20];
  5.        char id[10];
  6.        float average;
  7.        }lop[10];
  8. struct student nhap() {
  9.        struct student sv;
  10.        fflush(stdin);
  11.        gets(sv.name);
  12.        gets(sv.id);
  13.        scanf("%f",&sv.average);
  14.        return sv;
  15.        }
  16. void xoa(int diem, int siso) {
  17.        int i,j;
  18.        for(i = 0; i < siso; i++)
  19.        if(lop[i].average <= diem) {
  20.        for(j = i; j <= siso; j++)
  21.        lop[j] = lop[j+1];
  22.        break;
  23.        }
  24.        }
  25. void sapxep(int siso) {
  26.      int i,j;
  27.      for(i = 0; i < siso; i++)
  28.      for(j = i+1; j < siso; j++)
  29.      if(lop[i].average > lop[j].average) {
  30.                        float tam = lop[i].average;
  31.                        lop[i].average = lop[j].average;
  32.                        lop[j].average = tam;
  33.                        }
  34.       for(i = 0; i < siso; i++)
  35.       printf("Average:%f\n",lop[i].average);
  36. }
  37. void in(int siso) {
  38.      int i;
  39.      for(i = 0; i < siso; i++)
  40.      printf("Name:%s\nId:%s\nAverage:%f\n",lop[i].name,lop[i].id,lop[i].average);
  41.      }
  42. main()
  43. {
  44.       int n,i;
  45.       printf("ban hay nhap vao so sv:");
  46.       scanf("%i",&n);
  47.       for(i = 0; i < n; i++)
  48.       lop[i] = nhap();  
  49.        
  50.       xoa(5,n);
  51.       n--;
  52.       in(n);
  53.       printf("\n");
  54.       sapxep(n);
  55.       getch();
  56.       }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  Mặc định xóa 1 phần tử có khóa k trong danh sách liên kết đơn

  Đây .của mình đây:cũng ngắn à:

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<math.h>
  4. typedef struct tagNODE
  5. {
  6.     int info;
  7.     struct tagNODE *pnext;
  8. }NODE;
  9. typedef struct tagLIST
  10. {
  11.     NODE *phead ;
  12.     NODE *ptail ;
  13. }LIST;
  14. NODE *InitNode(int x) //khoi tao 1 nut
  15. {
  16.     NODE *q;
  17.     q=new NODE;
  18.     if(q==NULL)  
  19.     {
  20.         printf("\n khong du bo nho ");
  21.     }
  22.     q->info=x;
  23.     q->pnext=NULL;
  24.     return q;
  25. }
  26. void InitList(LIST &L)
  27. {
  28.         L.phead=L.ptail=NULL;
  29. }
  30. void AddHead(LIST &L,NODE *p)
  31. {
  32.     if(L.phead==NULL)
  33.     {
  34.         L.phead=p;
  35.         L.ptail=L.phead;
  36.     }
  37.     else
  38.     {
  39.         p->pnext=L.phead;
  40.         L.phead=p;
  41.     }
  42. }
  43. void AddTail(LIST &L,NODE *p)
  44. {
  45.     if(L.phead==NULL)
  46.     {
  47.         L.phead=p;
  48.         L.ptail=L.phead;
  49.     }
  50.     else
  51.     {
  52.         L.ptail->pnext=p;
  53.         L.ptail=p;
  54.     }
  55. }
  56. int AddAt(LIST &L,int x,int pos) //them x vao sau Node co gia tri ==pos  dau tien
  57. {
  58.     if(L.phead==NULL) return 0;
  59.     NODE *p=L.phead;
  60.     while(p!=NULL)
  61.     {
  62.         if(p->info==pos) break;
  63.         p=p->pnext;
  64.     }
  65.     if(p!=NULL)
  66.     {
  67.         NODE *temp=InitNode(x);
  68.         temp->pnext=p->pnext;
  69.         p->pnext=temp;
  70.         if(p==L.ptail) L.ptail=temp;
  71.         return 1;
  72.     }
  73.     return 0;
  74. }
  75. void InputList(LIST &L)
  76. {
  77.     int i=1,n,x;
  78.     NODE *t;
  79.     printf("\n nhap so nut can tao cho danh sach:n= ");
  80.     scanf("%d",&n);
  81.     while(i<=n)
  82.     {
  83.         printf(" nut thu %d = ",i);
  84.         scanf("%d",&x);
  85.         t=InitNode(x);
  86.         AddTail(L,t);
  87.         i+=1;
  88.     }
  89. }
  90. void OutputList(LIST L)
  91. {
  92.     NODE *p;
  93.     p=L.phead;
  94.     if(L.phead==NULL)
  95.     printf("\n danh sach rong ");
  96.     else
  97.     {
  98.        for(p=L.phead;p!=NULL;p=p->pnext)
  99.           {
  100.           if(p==L.ptail)
  101.           {
  102.                printf("%2d",p->info);
  103.           }
  104.           else
  105.           {
  106.                printf("%2d %c ",p->info,26);
  107.           }
  108.        
  109.        }
  110.     }
  111. }
  112. NODE* Search(LIST L,int x)
  113. {
  114.     NODE *p;
  115.     p=L.phead;
  116.     while(p!=NULL&&p->info!=x)
  117.     {
  118.         p=p->pnext;
  119.     }
  120.     return p;
  121. }
  122.  
  123. void Sort(LIST &L)
  124. {
  125.     NODE *MinNode,*q,*p;
  126.     int t;
  127.     q=L.phead;
  128.     while(q!=NULL)
  129.     {
  130.         p=q->pnext;MinNode=q;
  131.         while(p!=NULL)
  132.         {
  133.             if(p->info<MinNode->info)
  134.               MinNode=p;
  135.               p=p->pnext;
  136.         }
  137.         t=q->info;
  138.         q->info=MinNode->info;
  139.         MinNode->info=t;
  140.         q=q->pnext;
  141.     }
  142.    
  143. }
  144. void QuickSort(LIST &L)
  145. {
  146.     NODE *x,*p;
  147.     LIST l1,l2;
  148.     if(L.phead==NULL) return;
  149.     else
  150.     {
  151.         if(L.phead==L.ptail) return;
  152.         l1.phead=l1.ptail=NULL;
  153.         l2.phead=l2.ptail=NULL;
  154.         x=L.phead;L.phead=x->pnext;
  155.         while(L.phead!=NULL)
  156.         {
  157.             p=L.phead;
  158.             L.phead=p->pnext;
  159.             p->pnext=NULL;
  160.             if(p->info<=x->info)
  161.                AddTail(l1,p);
  162.             else
  163.                AddTail(l2,p);
  164.         }
  165.         QuickSort(l1);
  166.         QuickSort(l2);
  167.         if(l1.phead!=NULL)
  168.         {
  169.             L.phead=l1.phead;
  170.             l1.ptail->pnext=x;
  171.         }
  172.         else
  173.         L.phead=x;
  174.         if(l2.phead!=NULL)
  175.         {
  176.             x->pnext=l2.phead;
  177.             L.ptail=l2.ptail;
  178.         }
  179.         else
  180.         L.ptail=x;
  181.     }
  182. }
  183. void RemoveHead(LIST &L)
  184. {
  185.     NODE *x;
  186.     if(L.phead==NULL) return;
  187.     x=L.phead;
  188.     L.phead=L.phead->pnext;
  189.     delete x;
  190. }
  191. void RemoveTail(LIST &L)
  192. {
  193.     NODE*p,*q,*x;
  194.     if(L.phead==NULL) return;
  195.     q=L.phead;
  196.     p=q->pnext;
  197.     x=L.ptail;
  198.     if(p==NULL)
  199.         RemoveHead(L);
  200.     if(p!=NULL)
  201.     {
  202.         while(p!=L.ptail)
  203.          {
  204.            q=p;
  205.            p=p->pnext;
  206.         }
  207.         q->pnext=NULL;
  208.         L.ptail=q;
  209.         delete x;
  210.     }
  211. }
  212. int RemoveAfter(LIST &L,NODE *k)
  213. {
  214.     NODE *p,*x;
  215.     p=k->pnext;
  216.     x=p;
  217.     if(k==NULL||p==NULL)
  218.     {
  219.         printf("\nKo Hop Le");
  220.         return 0;
  221.     }
  222.     k->pnext=p->pnext;
  223.     if(p==L.ptail)
  224.     {
  225.         L.ptail=k;
  226.     }
  227.     delete x;
  228.    
  229. }
  230. void RemoveAfter2(LIST &L)
  231. {
  232.     NODE *p=L.phead;
  233.     int x;
  234.     printf("\n nhap gia tri cua nut can xoa sau .");
  235.     scanf("%d",&x);
  236.     while(p!=NULL)
  237.     {
  238.         if(p->info==x)
  239.         RemoveAfter(L,p);
  240.         p=p->pnext;
  241.     }
  242. }
  243.        
  244.  void RemoveDupNode(LIST &L)
  245. {
  246.     NODE *p,*q,*t;
  247.     p=L.phead;
  248.     while(p!=NULL)
  249.     {
  250.         t=p;
  251.         q=p->pnext;
  252.         while(q!=NULL)
  253.         {
  254.             if(q->info==p->info)
  255.             {
  256.                 RemoveAfter(L,t);
  257.                 q=t->pnext;
  258.             }
  259.             else
  260.             {
  261.                 t=q;
  262.                  q=q->pnext;
  263.             }
  264.         }
  265.         p=p->pnext;
  266.     }
  267. }
  268. void RemoveEvenNode(LIST &L)
  269. {
  270.     NODE *p,*q,*t;
  271.     while(L.phead->info%2==0)
  272.     {  
  273.      RemoveHead(L);
  274.     }
  275.     p=L.phead;
  276.     while(p!=NULL)
  277.     {
  278.         t=p;
  279.         q=p->pnext;
  280.         while(q!=NULL)
  281.         {
  282.             if(q->info%2==0)
  283.             {
  284.                 RemoveAfter(L,t);
  285.                 q=t->pnext;
  286.             }
  287.             else
  288.             {
  289.                 t=q;
  290.                  q=q->pnext;
  291.             }
  292.         }
  293.         p=p->pnext;
  294.     }
  295. }
  296. void RemoveUnevenNode(LIST &L)
  297. {
  298.     NODE *p,*q,*t;
  299.     while(L.phead->info%2!=0)
  300.     {  
  301.      RemoveHead(L);
  302.     }
  303.     p=L.phead;
  304.     while(p!=NULL)
  305.     {
  306.         t=p;
  307.         q=p->pnext;
  308.         while(q!=NULL)
  309.         {
  310.             if(q->info%2!=0)
  311.             {
  312.                 RemoveAfter(L,t);
  313.                 q=t->pnext;
  314.             }
  315.             else
  316.             {
  317.                 t=q;
  318.                  q=q->pnext;
  319.             }
  320.         }
  321.         p=p->pnext;
  322.     }
  323. }
  324. int CheckNguyenTo(int x)
  325. {
  326.      int i;
  327.      if(x<2) return 0;
  328.     for(i=2;i<=sqrt(x);i++) if(x%i==0) return 0;
  329.     return 1;
  330. }
  331. void RemoveNguyenTo(LIST &L)
  332. {
  333.     NODE *p,*q,*t;
  334.     while(CheckNguyenTo(L.phead->info)==1)
  335.     {  
  336.      RemoveHead(L);
  337.     }
  338.     p=L.phead;
  339.     while(p!=NULL)
  340.     {
  341.         t=p;
  342.         q=p->pnext;
  343.         while(q!=NULL)
  344.         {
  345.             if(CheckNguyenTo(q->info)==1)
  346.             {
  347.                 RemoveAfter(L,t);
  348.                 q=t->pnext;
  349.             }
  350.             else
  351.             {
  352.                 t=q;
  353.                  q=q->pnext;
  354.             }
  355.         }
  356.         p=p->pnext;
  357.     }
  358. }
  359. void ReverseList(LIST &L)
  360. {
  361.     LIST t;
  362.     int x;
  363.     t.phead=t.ptail=NULL;
  364.     NODE *m;
  365.     while(L.phead!=NULL)
  366.     {
  367.         x=L.ptail->info;
  368.         m=InitNode(x);
  369.         AddTail(t,m);
  370.         RemoveTail(L);
  371.     }
  372.     L=t;
  373. }
  374. void DistributionEvenUneven(LIST &L)
  375. {
  376.     LIST a,b;
  377.     NODE *p,*q,*m;
  378.     int x;
  379.     a.phead=a.ptail=NULL;
  380.     b.phead=b.ptail=NULL;
  381.     p=L.phead;
  382.     while(p!=NULL)
  383.     {
  384.         if(p->info%2==0)
  385.         {
  386.             x=p->info;
  387.             q=InitNode(x);
  388.             AddTail(a,q);
  389.         }
  390.         if(p->info%2!=0)
  391.         {
  392.             x=p->info;
  393.             q=InitNode(x);
  394.             AddTail(b,q);
  395.         }
  396.         p=p->pnext;
  397.     }
  398.     printf("\nchia ra thanh 2 danh sach chan ,le :");
  399.     printf("\n day chan: ");
  400.     OutputList(a);
  401.     printf("\n day le: ");
  402.     OutputList(b);
  403. }
  404. void sua(LIST L)
  405. {
  406.     NODE *p;
  407.     int x,stt,s,i=0;
  408.     printf("\n nhap gia tri  cua nut can sua info= ");
  409.     scanf("%d",&x);
  410.     if(Search(L,x)==NULL) printf("\n danh sach hok co nut nay.");
  411.     if(Search(L,x)==NULL)
  412.     {
  413.         printf("\n neu trung ban muon sua nut thu may ?");
  414.         printf("\n(khong trung thi nhap :0) stt= ");
  415.         scanf("%d",&stt);
  416.         p=L.phead;
  417.         while(p!=NULL)
  418.         {
  419.             if(stt==0)
  420.             {
  421.                if(p->info==x)
  422.                {
  423.                    printf("\n ban muon sua gia tri thanh bao nhieu:gt= ");
  424.                    scanf("%d",&s);
  425.                    p->info=s;
  426.                }
  427.                p=p->pnext;
  428.             }
  429.             if(stt!=0)
  430.             {
  431.                while(i<stt)
  432.                {
  433.                   if(p->info==x)
  434.                   {
  435.                      i++;
  436.                      if(i==stt)
  437.                      {
  438.                             printf("\n ban muon sua gia tri thanh bao nhieu:gt= ");
  439.                          scanf("%d",&s);
  440.                          p->info=s;
  441.                      }
  442.                      }
  443.                   p=p->pnext;
  444.               }
  445.            }
  446.         }
  447.         OutputList(L);
  448.     }
  449. }
  450. NODE *MinNode(LIST L)
  451. {
  452.     NODE *p,*q,*MinNode;
  453.     if(L.phead==NULL) return NULL;
  454.     else
  455.     {
  456.        p=L.phead->pnext;
  457.        if(p==NULL) return L.phead;
  458.        else
  459.        {
  460.           MinNode=L.phead;
  461.           while(p!=NULL)
  462.           {
  463.               if(p->info<MinNode->info)
  464.               MinNode=p;
  465.               p=p->pnext;
  466.           }
  467.           return MinNode;
  468.        }
  469.     }
  470. }
  471. NODE *MaxNode(LIST L)
  472. {
  473.     NODE *p,*q,*MaxNode;
  474.     if(L.phead==NULL) printf("\n danh sach rong .");
  475.     else
  476.     {
  477.        p=L.phead->pnext;
  478.        if(p==NULL) return L.phead;
  479.        else
  480.        {
  481.           MaxNode=L.phead;
  482.           while(p!=NULL)
  483.           {
  484.               if(p->info>MaxNode->info)
  485.               MaxNode=p;
  486.               p=p->pnext;
  487.           }
  488.           return MaxNode;
  489.        }
  490.     }
  491. }    
  492. void RemoveAllList(LIST &L)
  493. {
  494.   NODE *p;
  495.   while(L.phead!=NULL)
  496.   {
  497.      p=L.phead;
  498.      L.phead=p->pnext;
  499.      delete p;
  500.   }
  501. }
  502. main()
  503. {
  504.     NODE *p,*t,*m;
  505.     LIST L;
  506.     int c,k;
  507.     InitList(L);
  508.    
  509.     printf("\n                                TAUIT_DNMD");
  510.     printf("\n                       DANH SACH LIEN KET DON TOAN TAP");
  511.     printf("\n\n");
  512.          printf("\n-----------------------------------------------");
  513.          printf("\n 1.Nhap danh sach lien ket don.");
  514.          printf("\n 2.Xuat danh sach ra man hinh.");
  515.          printf("\n 3.Xep tang dan ds lien ket don");
  516.          printf("\n 4.Xem ptu nho nhat DSLKD");
  517.          printf("\n 5.Xem ptu lon nhat DSLKD");
  518.          printf("\n 6.Them 1 ptu vao dau DSLKD");
  519.          printf("\n 7.Them 1 ptu vao cuoi DSLKD");
  520.          printf("\n 8.Xoa ptu dau ds lien ket don.");
  521.          printf("\n 9.Xoa ptu cuoi ds lien ket don");
  522.          printf("\n 10.Xoa cac ptu trung nhau");
  523.           printf("\n 11.Xoa ptu sau 1 ptu cua DSKL");
  524.          printf("\n 12.Xoa cac ptu la so ng to");
  525.           printf("\n 13.Doi nguoc danh sach LKD");
  526.          printf("\n 14.Tach thanh 2 day chan,le");
  527.          printf("\n 15.Sua danh sach lien ket don.");
  528.          printf("\n 16.Xoa danh sach lien ket don.");
  529.          printf("\n 17.QuickSort");
  530.          printf("\n18.Them 1 nut sau 1 nut.");
  531.          printf("\n 0.De thoat khoi menu");
  532.          do
  533.          {
  534.              printf("\n  Nhap lua chon.....");
  535.              scanf("%d",&c);
  536.              switch(c)
  537.              {
  538.                  case 1:
  539.                     InputList(L);
  540.                     break;
  541.                    case 2:
  542.                       OutputList(L);
  543.                       break;
  544.                 case 3:
  545.                       Sort(L);
  546.                       break;        
  547.                 case 4:
  548.                    t=MinNode(L);
  549.                    if(t!=NULL) printf("\nMinNode: %d",t->info);
  550.                    else printf("\nDanh sach rong");
  551.                    break;
  552.                 case 5:
  553.                    t=MaxNode(L);
  554.                    printf("\n ptu MaxNode la: ");
  555.                    printf(" %d",t->info);
  556.                    break;
  557.                  case 6:
  558.                     printf("\n nhap gtri nut can them :info= ");
  559.                     scanf("%d",&k);
  560.                     m=InitNode(k);
  561.                    AddHead(L,m);
  562.                    break;  
  563.                 case 7:
  564.                    printf("\n nhap gtri nut can them :info= ");
  565.                     scanf("%d",&k);
  566.                     m=InitNode(k);
  567.                    AddTail(L,m);
  568.                    break;      
  569.                    case 8:
  570.                       RemoveHead(L);
  571.                        OutputList(L);
  572.                       break;
  573.                    case 9:
  574.                       RemoveTail(L);
  575.                       OutputList(L);
  576.                       break;
  577.                    case 10:
  578.                       RemoveDupNode(L);
  579.                       OutputList(L);
  580.                       break;
  581.                    case 11:
  582.                       RemoveAfter2(L);
  583.                       OutputList(L);
  584.                       break;
  585.                    case 12:
  586.                       RemoveNguyenTo(L);
  587.                       OutputList(L);
  588.                       break;
  589.                    case 13:
  590.                       ReverseList(L);
  591.                       OutputList(L);
  592.                       break;
  593.                    case 14:
  594.                       DistributionEvenUneven(L);
  595.                       break;
  596.                 case 15:
  597.                    sua(L);
  598.                    break;
  599.                 case 16:
  600.                    RemoveAllList(L);
  601.                    OutputList(L);
  602.                    break;
  603.                 case 17:
  604.                    QuickSort(L);
  605.                    OutputList(L);
  606.                    break;
  607.                 case 18:
  608.                      int x,y;
  609.                     printf("\nNhap gia tri : x=");scanf("%d",&x);
  610.                     printf("\nThem sau nut: pos= ");scanf("%d",&y);
  611.                     AddAt(L,x,y);
  612.                    break;
  613.              }
  614.                    
  615.                    
  616.          }while(c!=0);
  617. }

Các đề tài tương tự

 1. Cấu trúc dữ liệu Xóa một phần tử trong danh sách liên kết kép (DoublyLinkedList)
  Gửi bởi A10932 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-07-2013, 06:42 AM
 2. xóa 1 phần tử có giá trị x trong danh sách liên kết
  Gửi bởi stingblue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 13-07-2011, 12:54 PM
 3. Sử dụng danh sách liên kết để thêm, xóa phần tử trong mảng
  Gửi bởi pnst_1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 18-04-2011, 08:18 PM
 4. Cách viết hàm xóa các phần tử được chỉ định trong danh sách liên kết
  Gửi bởi xmale trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 29-12-2010, 03:05 PM
 5. Bài tập C Xóa một phần tử trong danh sách liên kết
  Gửi bởi without_you trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 26-04-2010, 10:48 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn