Mới tham gia diễn dàn, làm phát chơi

Visual C# Code:
 1. using System;
 2.  
 3. class GetOSVersion
 4. {
 5.     static void GetOSVersion(PlatformID pID, Version ver)
 6.     {
 7.         OperatingSystem os = new OperatingSystem(pID,ver);
 8.         PlatformID platform = os.Platform;
 9.         Version version = os.Version;
 10.         Console.WriteLine("Platform : {0,-15} Version : {1}", platform,version);
 11.     }
 12.     static void Main()
 13.     {
 14.         Console.WriteLine("Your OS Information : \n");
 15.         GetOSVersion(Environment.OSVersion.Platform,Environment.OSVersion.Version);
 16.     }
 17. }

Vui vẻ nha